X
Software Functionality Revealed in Detail
We’ve opened the hood on every major category of enterprise software. Learn about thousands of features and functions, and how enterprise software really works.
Get free sample report

Compare Software Solutions
Visit the TEC store to compare leading software solutions by funtionality, so that you can make accurate and informed software purchasing decisions.
Compare Now
 

 yal n kapasite planlamas


Günümüzün Yeni ERP Ortamı: Eğilimler, Sorunlar ve Çözümler
Günümüzde imalat endüstrisi, beş veya on yıl öncekinde olduğundan çok farklı bir görünüm içerisindedir. Hem müşterilerin talepleri hem mamullerin üretiminde

yal n kapasite planlamas  teknoloji,iso

Devamı…


RFP Şablonları Araştırın

TEC RFP şablonlar,40’dan üzerinde yazılım kategorileri ve binlerce özellikleri ve işlevleri listeler. Endüstrideki en kapsamlı gereksinimler / işlevsellik listeleri alın.

Şimdi araştırın
Yazılım Çözümleri Karşılaştırın

Binlerce genelinde çözümlerin Özellikleri ve işlevleri berabar karşılaştırın. TEC Karşılaştırma Raporlar, size çok daha fazla ayrıntı bilgi veriyour.

Şimdi karşılaştır

Ilgili Belgeler » yal n kapasite planlamas

Siemens Preactor’u Satın Alıyor


Dassault Systemes’in yakın dönemde yaptığı Apriso satın alımı Siemens imalat yürütme sistemleri (MES) ile imalat operasyon yönetiminin (MOM) mahareti ve avantajını azaltmak için yapılmışsa, heyecan kısa dönemli olmuştur. Siemens ise BK, Chippenham’da merkezi bulunan Preactor’u açıklanmamış bir fiyatla satın alarak hemen karşılık verdi. Preactor’un gelişmiş planlama ve çizelgeleme (APS) yazılım çözümleri Siemens MOM portfolyosuna katılacak. Anlaşma tamamlandığında, BK merkezli şirket Siemens Industry Otomasyon Bölümüne tahsis edilecek

yal n kapasite planlamas  siemens,preactor Devamı…

Kurumsal Uygulamalar - Genesis ve Gelecek, Revisited Part Two: 1990 - Kurumsal Kaynak Planlamasý


Entegre kurumsal kaynak planlamasý (ERP) yazýlým çözümleri, özellikle 1990'lar boyunca, rekabet avantajý ile eþ anlamlý hale geldi. Müþteriler onlarý istediði yere ve nasýl zaman, ürünlerini teslim edilmesini talep ediyorlardý. Þirketler bu nedenle rekabet gücünü korumak için bir yol olarak tam zamanýnda felsefesi (JIT) ve daha yakýn tedarikçi ortaklýklarý geliþtirmek ve kucaklamak zorunda kaldýlar.

yal n kapasite planlamas  sistemleri entegre ederek þirketlerin yalýn hale yardýmcý olacaktýr   hýzlý eriþim saðlayan tüm bölümler için temel iþlem programlarý,   zamanýnda bilgi. Ancak, ERP olan MRPII temel sakýncalarý, miras   sonsuz kapasite varsayým ve zamanlama tarihleri ​​kararlýlýk,   hýzlý bilgi akýþýnýn tam yararlanarak þirketlerin önlenmesi. Bu   bir altý bölümlük not Bölüm varmýþtýr. Bölüm   Bir 1980 ler boyunca 1960 lardan geliþmeler ele. Bölüm   Üç Devamı…

Bitki Ýstihbarat Saðlayýcý alýmý ile Kurumsal Kaynak Planlamasý Satýcý kazançlar Baðlantý


SAP bitki istihbarat için Lighthammer ürünleri firmasýný satýn alarak bitki zemin ve analitik iþlevselliði neredeyse herhangi bir kaynak için baðlantý kazanmýþtýr. Bitki zekasý çözümleri deðerlendirme sürecinde SAP kullanýcýlarý ciddi Lighthammer düþünmelisiniz.

yal n kapasite planlamas   havacýlýk, yüksek içinde standartlara dayalý birlikte çalýþabilirlik ve bitki düzey gereksinimleri için ayrý üreticilerinin özel ihtiyaçlarýna cevap vermek için yine de, bir sonraki sorundur teknoloji ve diðer ayrýk imalat sanayi. Sonunda, satýcý iki sektör arasýndaki maksimum ortak elde etmek için umut, ama bu hýzlý ne de kolay ne olacak. Diðer SAP Ýþ Ortaklarý için Etkileri ve satýn alma diðer bitki düzey SAP yazýlým ortaklarý için ne anlama geldiðini doðal soru Devamı…

Hacker Yayýn Top Savunma Avukat alýr


Ifade özgürlüðü ve sansür baðýrsaklarý meydan ve kaçýnýlmaz olarak hukuki emsal bir sürü ayarlar bir durumda, ünlü savunma avukatý Marcus Garbus tuzaða ile þarj ediliyor 2.600 (rezil bir korsan yayýn) temsil etmek için Electronic Frontier Foundation tarafýndan muhafaza edilmiþtir Telif hakký koruma sistemleri (17 USC § 1.201 (a) (2)), özellikle Ýçindekiler yetkisiz eriþime karþý Dijital Video Diskler (DVD) korumak için geliþtirilmiþtir Sistemleri (CSS) Scramble.

yal n kapasite planlamas  (DVD) korur         eriþim ve kopyalama. 2.600 bir program yayýnlanmýþtýr þifresini CSS         www.krackdown.com üzerinde DeCSS çaðýrdý. DeCSS yana www.krackdown.com kaldýrýlmýþtýr. Pazar         Darbe Electronic Frontier Foundation tarafýndan ödenmekte yasal faturalarý ile ,         Ýnternet kar amacý gütmeyen bir ACLU-ish tipi ücretsiz adanmýþ         konuþma, 2.600 almak için güçlü bir savunma ekibi ihtiyacýmýz olacak Devamı…

Danýþma Tarih 6 gün sonra, Abovenet Hit izle


Bir güvenlik danýþma yayýnlanmýþtýr alýr sonra, satýcýlar sorunu düzeltmek için hýzlý bir þekilde çalýþmak gerekir. Güvenlik mühendisleri tavsiyeleri okuma sadece onlar deðildir. Uyarýlarýnýn çýkýp, ve henüz yamalý henüz keder--gitmiþ aðlar yararlanmak için beklemek siber suçlular vardýr.

yal n kapasite planlamas  Uyarýlarýnýn,güvenlik að,güvenlik duyurularý,Abovenet,güvenlik danýþma,hata CSCdr10025,Cisco,Catalyst Anahtarlar,SecurityFocus'dan,güvenlik yamalarý <,> periyodik Güvenlik Açýðý Deðerlendirme,SecurityFocus.com,að güvenliði,að güvenlik,að güvenlik ürünleri Devamı…

Yýlýn Extreme Networks BlackDiamond Ürün


Network Dergisi Extreme Networks BlackDiamond 6800 yýlýn Kurumsal Omurga Cihaz olduðunu açýkladý.

yal n kapasite planlamas  paketi að yöneticileri dayalý trafik öncelik saðlar         özünde uygulama ya da mevcut bant geniþliði, að denetim dönen         geri að yöneticisi için.          Kullanýcý         Öneriler         Extreme Networks baþka bir satýcý daha geçen yýl daha fazla Katman 3 baðlantý noktasý sattý.         Bu herhangi bir satýcýdan bir ürün satýn almak için bir neden deðildir, ancak bu         Sizinle Devamı…

Yeni Ürün Online Pazarlama için Spark sunar


Responsys küçük ve orta ölçekli firmalarýn çevrimiçi izinli pazarlama kampanyalarý yürütmek izin için tasarlanmýþ bir web tabanlý bir uygulama genel beta duyurdu. Þirket, beta döneminde küçük kampanyalarý için ürünün ücretsiz yararlanma imkaný sunmaktadýr.

yal n kapasite planlamas  tam kontrol sunuyor         kampanyalar ve diðer þirket veri ve sistemleri ile entegrasyon. Önemli         Tüm ürünlerin özelliði spam olarak kullanmak neredeyse imkansýz olmasýdýr         araçlarý.         Responsys bunlarý uygulamak yaparak ürünlerinde gizlilik kontrolleri oluþturur         güçlü bir opt-in modeli. Sistem tarafýndan gönderilen her e-posta hem de içerir         gönderenin adý ve Responsys için isim ve iletiþ Devamı…

Akýllý Ürün Borçlular 'Cezaevi Boþ tutar


SLP Infoware kredi riskleri tanýmlayan bir modül ekler.

yal n kapasite planlamas  zamanlý tavsiyeler yapýmýnda veya kampanyalarý oluþturmada kullanýlabilir.         Bu sadece saðladýðý olanlardan SLP Infoware ürünleri ayýrt         analitik araçlarý. Akýllý bilgi her kullanýlmak üzere kullanýlabilir         müþteri temas noktalarý bire bir hedef gerçek zamanlý kampanyalar sürücü. Pazar         Darbe         Bu gibi uygulamalar CRM saðlayýcýlarý arasýnda giderek daha yaygýn hale gelmektedir. Devamı…

Sun'ýn StarPortal Erken Onun kapýlar açar


Sun Microsystems Inc StarPortal masaüstü üretkenlik paketi için bir "erken eriþim" programý baþlattý.

yal n kapasite planlamas   hizmet ofis kira , mobilyalý ofis kiralama , geçici ofis kiralama ofis /> Sun ýn StarPortal Erken Onun kapýlar açar R. Krause - Haziran 28, 2013 Read Comments Olay Özeti Aralýk   22, 1999 (PC Hafta Online) - Sun Microsystems Inc bir erken eriþim baþlattý   onun StarPortal masaüstü üretkenlik paketi için programý. Yetkilileri þirket   testi özelliklerine StarPortal yazýlým kodu ve seçilen ortaklarý dondurdu   ve iþlevsellik. Güneþ daha sonra test etmek için daha çok Devamı…

Hizmetler için Kurumsal Kaynak Planlamasý: Bir Hizmet Küçük ve büyük iþletmeler için Servis Odaklý Mimari ol gibi yazýlým mý?


Geçmiþte, kurumsal kaynak planlamasý (ERP) giriþimleri dikkate almak daha küçük organizasyonlar için çok pahalý idi. Yazýlým satýcýlarý þimdi bile en küçük kuruluþlara ERP için yazýlým-as-a-hizmet iþ modelleri sunuyoruz nerede Ancak, bir eðilim son zamanlarda ortaya çýkmýþtýr.

yal n kapasite planlamas  Kurumsal kaynak planlamasý,ERP,yazýlýmý bir hizmet olarak,SaaS,SaaS iþ modeli <orta ölçekli iþletmeler için> küçük,SMB,servis odaklý mimari,SOA <,> profesyonel hizmetler otomasyon,PSA,talep üzerine,müþteri iliþkileri yönetimi,CRM,geniþletilebilir iþaretleme dili,XML Devamı…