Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » veri entegrasyonu bilgi


BEA Systems Duyurdu WebLogic Entegrasyonu
BEA Systems, bir takip-San Francisco JavaOne kendi görünüm için, BEA WebLogic Entegrasyon Çözümü, Application Server Savaþý'nda baþka güçlü giriþ duyurdu.

veri entegrasyonu bilgi  çerçeve         iþletmeler, izin veri ve serbestçe hareket iþ süreçleri içinde         uygulamalarý ve sistemleri arasýnda. BEA WebLogic Entegrasyon de saðlar         çok partili, iþlem olan iþ Web Hizmetleri, için altyapý         Bu B2B uygulamalar arasýnda yüksek otomasyonlu, Web tabanlý etkileþimleri         daha verimli ve daha çevik, daha hýzlý zincirleri kaynaðý olun. ile         BEA WebLogic Entegrasyon, müþterilerin Devamı…
Hastane Bilgi Sistemleri -HIS
 
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » veri entegrasyonu bilgi


Hizmet olarak Yazýlým ile Müþteri Ýliþkileri Yönetimi Entegrasyonu
Müþteri iliþkileri yönetimi (CRM) pazar deðiþiyor. Yarýsýndan fazlasý piyasada küçük satýcýlar tarafýndan servis edilir. Salesforce.com gibi NetSuite baðýmsýz çözümleri gibi tam entegre iþ suit, bir hizmet olarak yazýlým için talep heeding, ancak çok farklý pazar stratejileri ile pazara yaklaþýyor.

veri entegrasyonu bilgi  kontrolleri,, Bu araçlar genellikle veritabaný özelleþtirmek için araçlar, form görünümleri ve raporlarý içerir. Diðer sistemlerle entegrasyonu kolaylaþtýrmak ve Web hizmetleri Özet yeni bir CRM uygulamasý göz önüne alýndýðýnda yapmanýz gereken ilk þeylerden biri. yerde þu anda mevcut teknolojileri ve sistemleri deðerlendirmektir Her iþ kendi CRM sistem (ler) ve ERP ve muhasebe sistem (ler) sonuçta entegre edilmesi gerektiðini anlayarak iþe baþlamak gerektiðine Devamı…
Bilgi Üreticileri Bu iWay mi
Bilgi Üreticileri iWay Yazýlým adlý yeni bir yüzde yüz iþtiraki içine katman teknolojisi grubu (ki geliþtirir ve EDA katman ürün destekler) kapalý dönmeye planlýyor. Hareket e-iþ entegrasyon iþlemek için iWay izin verirken, Bilgi Üreticileri (IBI) WebFocus konsantre ve iþ zekasý ürünleri Odak izin gerekiyordu.

veri entegrasyonu bilgi  mi bi yazýlým , veri entegrasyonu hizmetleri , portal yazýlýmý , yazýlým yardým masasý , IWAY adaptörleri , erp yazýlým sistemleri , web tabanlý CRM , websphere yazýlým , envanter kontrol yazýlýmý üretim muhasebe yazýlýmý , yardým masasý yazýlýmý , kurumsal entegrasyon yazýlýmý , üretim yazýlým , gerçek zamanlý veri entegrasyonu /> Bilgi Üreticileri Bu iWay mi M. Reed - Temmuz 5, 2013 Read Comments Bilgi M.         Reed          - Mart        � Devamı…
Bilgi / Ýnternet Aletleri
Ayrýca Ýnternet veya PC cihazlarý olarak adlandýrýlan bilgi aletleri, yeni bir pazar olduklarý masaüstü donaným harcamalarý azaltmak isteyen müþterilere hitap ediyor. Ne onlarý kimin,, ve para için ne alabilirim?

veri entegrasyonu bilgi          dizüstü hat dizüstü arasýnda veri kolay ulaþým izin vermelidir         ve cihaz. Compaq da daðýtým hýzý (üzerinde duruluyor ne kadar hýzlý         bir müþteri (yukarý ve verimli) ve uzatýlmýþ kullaným ömrü olabilir kadar         Bir Celeron iþlemci için tipik 90 gün) vs, bir yýl, biz her ne kadar         mutlaka bir katil fayda olarak bir yýllýk süre bakýn. Açýk         olumsuz yan: Compaq Internet Cihazý ile bu Devamı…
Kurumsal Strateji ile Bilgi Teknolojileri hizalama
Kurumsal strateji ile bilgi teknolojisi (BT) hizalama BT yatýrýmlarýnýn iþ üzerindeki etkisini en üst düzeye anahtarýdýr. Önerilen BT yatýrýmlarýnýn gözden Tree of Top'un yapýlandýrýlmýþ bir süreç bir kuruluþ bu uyum anlamak için izin ve yatýrým öncelik verecektir.

veri entegrasyonu bilgi   pazarlarý, yerleri ve finansal veriler-örneðin, çeþitli iþ süreçleri (kaç kiþi-gün veya adam-saat aylýk tahmini oluþturulmasý girdi anlamýnda) için emeðin tahsisi. Dahil bir baþlangýç ​​noktasý Tom Stokes tarafýndan teslim kurumsal hedeflerinin ifadesi olarak alarak, araç hedeflerine ulaþma çabasý ölçerdiniz potansiyel operasyonel ve finansal anahtar performans göstergeleri önerdi. Örneðin, bu müþteri hizmetleri mükemmel bir düzen anahtar performans göstergeleri Devamı…
Informatica Powers Siebel Yeni e-Ýþ Analytics
Siebel Systems Siebel Analytics E-Ticaret 2000,3 içine Informatica veri entegrasyon platformu birleþtiren. Satýcýlarý bir 'kapsamlý bir e-ticaret veri ambarý' veri birleþtirmek için entegre ürün kullanmak istiyoruz. Satýcýlarý e-iþ Holy Grail buldunuz mu?

veri entegrasyonu bilgi           Siebel Systems Informatica veri dahil olduðunu açýkladý          Siebel E-Ticaret Analytics içinde entegrasyon platformu          2000,3 . Geliþmiþ ve geniþletilmiþ Siebel bir parçasý olarak baþlatýlan          eÝþ 2000,3 uygulama paketi, Siebel Analytics E-Ticaret         müþteri tabanýný içine yöneticileri ve anlayýþ ile yöneticileri saðlar         satýþ, pazarlama ve dahil olmak üzere çok kanallý e-iþ Devamı…
Saðlam Sistemleri Alt kadar gelen inþa edilir
Bilgi teknoloji altyapýsý bir maliyet bloklama yöntemi eksikliði uygulamalarý yatýrýmlara bir arka koltuk alýr. Ancak, altyapý sistemleri kamu parçaladýðý; çok uzun kenara olan bir konu önemli dikkat getirerek.

veri entegrasyonu bilgi  oluþur         Bu lojistik gibi veri depolama sistemleri üzerine iþ uygulamalarý         ve finansal muhasebe inþa edilir. Süreci Alan, planlama içerir         yönetimi, proje kontrol, sistem geliþtirme, ve diðer iþlemler         bu bilgi teknolojisi personeli tarafýndan istihdam edilmektedir.         Yeterlilik düzeyleri, çevre,; Halk Alan becerilerini içerir         kültür ve insan kaynaklarýnýn yeteneðini belirlemek diðer faktörler Devamı…
Sagent Teknoloji Güçlü Büyüme Raporu
Ýþ Tel - 21 Ekim 1999 - sagent Technology, Inc (NASDAQ: SGNT) 30 Eylül 1999 tarihinde sona ermiþ üçüncü çeyreðine iliþkin mali sonuçlarýný açýkladý. Çeyrek için gelir 1998 yýlý üçüncü çeyreðinde ayýnda 4,6 milyon, 10,0 milyon ABD Dolarý% 117 arttý. 1999 dokuz aylýk net dönem zararý geçen yýlýn ayný dönemine dolar 11,7 milyon net zarar ile karþýlaþtýrýldýðýnda, 970.000 $ idi.

veri entegrasyonu bilgi   ETL komut dosyasý , veri çekme , ETL sunucu , açýk kaynak etl , etl yük , ETL haritalama , ETL ürünleri , ETL geliþtirme , veri entegratörü etl satýcýlarý , ETL uygulamalarý , ETL sistemleri , ETL aracý , ETL kavramlar , ETL öðretici , ETL veri , ETL araçlarý karþýlaþtýrma , ETL kodu , ETL performans , ETL mimar , ETL çözümleri , ETL sistemi , ETL teknolojileri , ETL uygulamasý , ETL aracý karþýlaþtýrma , gerçek zamanlý etl , etl tasarým , cognos etl , , ETL araçlarý Devamı…
Inovis QRS kapýþ tarafýndan PIM içine Delves Dördüncü Bölüm: Pazar Etki
Benzer ürünlerin bir dizi ve bu birleþme yavaþ büyüyen (ve hatta düþme) EDI-VAN pazarýnda satýn alma ile büyüme bir hak vardýr birleþmeye taraf arasýndaki eski rekabet nedeniyle, Inovis ve QRS birleþme de bazý ilginç vurgulamak olsa da perakende pazar segmenti içinde dinamikleri.

veri entegrasyonu bilgi  Etki iyi pim , veri bilgi yönetimi , veri yönetimi yazýlýmý , belge bilgi yönetimi , temel pim , bilgi yönetimi ürün , ana veri yönetimi , pim programý , pim çözüm pim çözümler , pim pencere , ürün veri yönetimi , ürün veri yönetimi yazýlýmý , ürün bilgi yönetimi , ürün bilgi yönetimi veri merkezi , ürün bilgi yönetimi pim , ürün bilgi yönetimi yazýlým , ürün bilgi yönetimi sistemi , ürün bilgi yönetimi sistemleri , yazýlým yönetimi , sistemleri bilgi Devamı…
Onun Alýþveriþ çýlgýnlýðý Of PeopleSoft Annuncio-es devamý
PeopleSoft potansiyel böylece pazarlama kampanyalarý yönetmek ve online ve off-line kanallarýnda bireysel müþteri etkileþimleri izlemek için yeteneði kazanç, Annuncio edinimi ile uygulamalarý portföyüne aðýrlýk bir baþka bit ekledi da, bir beklemek ve ne kadar hýzlý ve görmek için kolayca þirket yakýn zamanda satýn aldý küçük bir dizi ürün asimile olacaktýr.

veri entegrasyonu bilgi  ve müþteri analitik / veri serbest býrakýldýðýnda madenciliði muhtemelen en büyük rekabet yetersizliði olarak iþaret edildi. CRM ürünleri odaðý sürece de pazarlama otomasyonu dahil satýþ gücü otomasyonu (SFA) ve servis / çaðrý merkezleri ötesine taþýndý. Bu satýn alma, Unica ile ortaklýklar ile birlikte ile öngörü modellemesi ve kampanya yönetimi yetenekleri ve ANGOSS veri madenciliði özellikleri için, PeopleSoft un sunan geliþtirmek gerekir en çok ileriye dönük Devamı…
40 Milyar Stratejileri-Nasýl Sevgiler birlikte Geliyor Ürün Bilgi Yönetimi olmadan Þirketleri taraf
Bilgi hatalarý perakendeciler ve üreticilerin çok para maliyeti vardýr. Çalýþmalar milyarlarca dolar nedeniyle kötü veri neden fatura hatalarý boþa olduðunu göstermektedir. En ürün bilgisi hatalarý ortadan kaldýrarak tasarruf kabul edersiniz, ama bu ayný müminlerin pek çok sorunu çözmek için acele deðildir. Neden?

veri entegrasyonu bilgi  standartlarý / EAN ile veri senkronize olacak bu süre zorunlu kýlmaktadýr. Orada çünkü, onlarýn tedarik zincirleri maliyetleri almak daha iyi yeni ürün ve promosyonlardan tanýtýmý yönetmek ve küresel tedarik entegrasyonu desteklemek için potansiyel Sunrise 2005 ve GTIN için destek büyük bir dip dalgasý olduðunu zincirleri. üreticileri perakendecinin istekleri yerine hazýrlanýrken , onlar veri senkronizasyonu uzun vadeli bir çözüm ürün bilgi yönetimi gerektiren bu sadece Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others