Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » sureci icin yol haritas


Elektronik Týbbi Kayýt Sistemi Uygulama için Yol Haritasý
Bu bir elektronik saðlýk sistemi uygulamasýnýn kapsamýný tanýmlamak için, hem de gerekli olacaktýr proje ve kaynaklarýn her aþamasýnda anahat önemli. Baþarýsýz bir uygulama bir saðlýk kuruluþun operasyonel yeteneklerini felç olacak, ama doðru metodoloji baþarýlý bir þekilde uygulanmasýný saðlamak yardýmcý olacaktýr.

sureci icin yol haritas  Elektronik Týbbi Kayýt Sistemi Uygulama için Yol Haritasý istek , TTT , uygulama yöntemi , proje yönetim ekibi , proje yönetimi , stres testi , kullanýcý kabul testleri , ; UAT , uygulama yaþam döngüsü , proje Kiralama , þirket içi EMR , on-demand EMR /> Elektronik Týbbi Kayýt Sistemi Uygulama için Yol Haritasý Jeff Spitzer - Temmuz 5, 2013 Read Comments Baþlangýçta yayýnlanan - 28 mayýs 2008 Bugün, saðlýk kuruluþlarý zaman tasarrufu teknolojisi benimsemeye arýyoruz. Devamı…
Süreç Sektörleri için Temel Yaşam Döngüsü Yönetimi
The Product Data Management (PDM) Knowledge Base covers the base foundation of PLM for the process (or recipe-based) manufacturing industries. It covers design and product-related aspects of PLM i...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » sureci icin yol haritas


Bir Damla-gemi Etkinleþtirme Pioneer Yol
Birden fazla ticaret ortaklarý tek bir plug-and-play baðlantý saðlayarak, CommerceHub temelde herhangi bir perakendeci elektronik ne olursa olsun kendine özgü sistemleri ve aralarýnda mevcut olabilecek yetenekleri, tedarikçileri ile entegre saðlamak için çaba göstermektedir.

sureci icin yol haritas  yakalama, tüm yerine getirilmesi sürecini yönetmek için kullanýcý tüccar yapýlabilmesi için. Ýþ kuralý uygulama , çeþitli ticaret ortaklarý arasýnda veri alýþveriþi için kullanýcý kuruluþun iþ kurallarýný uygulayarak bilgi yönetimi otomatikleþtirmek için. Yönetim her zaman operasyonlarý ile temas olabilir böylece CommerceHub uzun otomatik mesajlaþma hizmetleri sunmaktadýr: tüccar ve tedarikçiler çaðrý cihazlarý, cep telefonlarý, ya da masaüstü uygun e-posta Devamı…
Saðlýklý Veri Yönetim Giden Yol
Birçok þirket nihayet tüm gerekli verileri kalite süreçleri ile veri tedavi edilir, ama onlar da bir daha karmaþýk kurumsal görüntüsü verilerini uyum gerekir. Yönetim ve kullanýmýyla ilgili politikalarýn bir çerçeve veri kullanýþlýlýðý istismar yardýmcý olacaktýr. Baþarýlý olmak için bir veri yönetim giriþimi için, bu önemli bir iþ sürücü, bir teknolojik donanýma deðil sadece olarak anlaþýlmalýdýr neden TEC araþtýrma analisti Jorge Garcia açýklar.

sureci icin yol haritas  kalitesi süreç bir yönetim süreci içerir. Bu genellikle genel olarak, veri uygun kalitesi saðlamak için gerekli unsurlarý kapsayan, bir kurumsal veri yönetimi stratejisinin bir parçasýdýr. Ancak veri taþýma ve arasýnda bu paylaþým için ihtiyaca göre güvenlik sorunlarý artmasý ile birlikte, veri kullanýcýlarý ve iþ birimleri arasýnda daha yoðun etkileþim bir kuruluþun veri kalitesi giriþimi, karmaþýklýðý süreç kazançlarý, evriminde yol boyunca çeþitli paydaþlar. Devamı…
Hýzlý yol Uygulamalarý - Onlar Ýyi ya da kötü?
Son birkaç yýl içinde piyasada sabit kapsam ve sabit fiyat uygulamalarý, çekici isimleri ile sanayi þablonlarý, sýnýrlý eðitim ve öðretim, uygulama araçlarý, çekici destek programlarý ve barýndýrma hizmetleri ile önceden paketlenmiþ dikey çözümler, amaçlayan tüm bir bolluk gördü bunlarý kullanmak için de altýnda 500 $ milyon ona, hýzlý, basit ve iþletmeler için daha ucuz hale getirmeyi. Kullanýcý için bu yaklaþým iyi mi kötü mü?

sureci icin yol haritas   Hakkýnda         Yazarlar Olin Thompson Süreci ERP Ortaklarý bir esastýr. O         25 yýldýr yazýlým sektöründe yönetici olarak deneyim oldu         son ERP, SCP ilgili süreç sektöründe 17, ve e-iþ ile         ilgili bölümleri. Olin Süreci ERP Baba. Adý olmuþtur O         sýk sýk yazar ve kazanma konularda ödüllü hoparlör         ERP, SCP, e-ticaret ve sanayi teknoloji etkisinden deðer.          O Devamı…
ERP Yaþam Döngüsü: Doðum itibaren Yine Ölüm ve Doðum için
Kurumsal yaþam döngüsü genellikle seçimi, uygulama ve bakým aþamalarýnda komplikasyonlara yol açabilir, yanlýþ anlaþýlýr. Her aþamasýnda ne olacaðýný bilmeden bir kurumsal çözüm deðeri için daha iyi para almak için izin verecektir.

sureci icin yol haritas  kaybedersiniz, ama personel bu süreci tarafýndan hayal kýrýklýðýna çünkü, onlar uygulama kendilerini kaldýrdýk. Bu durumda, bu da danýþmanlýk þirketi yeniden deðerlendirmek için iyi bir zaman olabilir. Eðer Faz I sýrasýnda onlarla mutlu deðildi ise, faz II onlarla mutlu olmak için olasý deðildir. En azýndan, faz II için bir veya iki tahminleri alabilir. Deðer uzatýlmasý Eðer anahtar iþ kullanýcýlarý ve yürütme VP yapýlan tüm bu sözleri hatýrlýyor musun? Bob Alýc Devamı…
Süreç Üretim: Sanayi Belirli Koþullar Bölüm: Giriþ
Herhangi bir üretim çalýþmasý olduðu gibi, süreç imalat gibi formüller, ölçü dönüþüm ünitesi ve paketleme tarifleri gibi özel sistem gereksinimleri vardýr. Ancak, süreç üretim alaný içinde, belirli sektörler diðerlerinden daha kritik ihtiyaçlarý vardýr. Þirket çapýnda yazýlým deðerlendirirken bu gereksinimlerine odaklanmak böylece, tekstil - Bu makalede, gýda ve içecek, kimyasal, ve bir melez endüstrisi için bu önemli ihtiyaçlarýný araþtýrýyor.

sureci icin yol haritas  þirketleri , gýda üretim süreci , gýda üretim yazýlým , gýda üretim teknolojisi , gýda iþleme , gýda iþleme ekipman üreticileri , gýda iþleme sanayi , gýda iþleme üretim , gýda iþleme yazýlýmý , gýda iþleme teknolojisi , makine imalat , üretim , üretim analizi , imalat sektörünün yazýlým , imalathane , imalat sanayi üretim süreci , üretim süreçleri , üretim iþleme , imalat üretim , imalat üretim yazýlýmý , üretim yazýlým , üretim yazýlým çözümü , Devamı…
SAP hasta Pazar ve Ýç Düzeltmeler ortasýnda Vital Remains Bölüm 2: Devam Analizi ve Kullanýcý Öneri
Sezgisel bir portal farklý sistemlerden gelen bilgileri entegre basit etkili bir yol olarak kanýtlamak olabilir gibi bir overlaying kiþiselleþtirilmiþ kullanýcý arayüzü gibi bir portal sunmaya SAP odak, çok önemli bir bahis olduðunu kanýtladý olabilir.

sureci icin yol haritas  SAP hasta Pazar ve Ýç Düzeltmeler ortasýnda Vital Remains Bölüm 2: Devam Analizi ve Kullanýcý Öneriler SAP hasta Pazar ve Ýç Düzeltmeler ortasýnda Vital Remains Bölüm 2: Devam Analizi ve Kullanýcý Öneriler P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments Pazar Etkisi (devam) Bu Finansal dahil olmak üzere SAP son duyurular, bir tartýþma devam ediyor. Duyurular için görmek Bölüm . Bugün, þirketlerin ilk örgütleri içinde mevcut teknoloji ve uygulamalarý desteklemek için Devamı…
Özgür ve Açýk Kaynak Ýþ Süreçleri Yönetimi: Talep Genel Bir Bakýþ ve Tedarik
Ücretsiz ve açýk kaynak yazýlým (FOSS) iþ süreçleri yönetimi (BPM) pazarýnda bir konu haline gelmiþtir. Bu makale, BPM ve FOSS arasýndaki uygunluðu ele ve FOSS tercih BPM arayanlar için önerilerde bulunur.

sureci icin yol haritas  ama kurumsal yazýlým- iþ süreci yönetimi baþka bir kategori için benim odak deðiþti (BPM). Bu kez, lisans ücreti olmadan sunulan ve bir izlenim gördü birden fazla BPM çözüm bulmak mümkün olduðu BPM alanýnda, FOSS-as-a-yazýlým-lisanslama modeli fark zemin oluþturmuþtur. Bir pazar iki büyük oluþur iki-bir tarafý bu talepleri karþýlamak için talep ve diðer tarafta yetenekleri vardýr. Kullanýcý taraftan BPM ve FOSS arasýndaki uygunluðu doðrulamak için, ben Teknoloji Devamı…
Intranet uzun bir yol kat etti: o Sonraki nerede oluyor?
Intranet iki karþýt iþ giriþimlerinin evlilikten doðdu. Kelime iþlem departmaný basýlý telefon rehberi ortadan kaldýrarak maliyetleri azaltmayý ve bilgi sistemleri bölümü HTML ile oynamak için herhangi bir neden bulmak için çalýþýyordu. Eh, belki tam olarak deðil, ama deðil çok uzakta gerçeði. Ne bu iþbirliði teknolojisi için ufukta yatýyor?

sureci icin yol haritas  Intranet uzun bir yol kat etti: o Sonraki nerede oluyor? Intranet uzun bir yol kat etti: o Sonraki nerede oluyor? J. Dowling - Temmuz 5, 2013 Read Comments Bu Sonraki oluyor: Intranet uzun bir yol kat etti? J.         Dowling          - 26 Temmuz 2002 Giriþ                  Intranet iki karþýt iþ giriþimlerinin evlilikten doðdu.         Kelime iþlem departmaný basýlý ortadan kaldýrarak maliyetleri kesme edildi         telefon rehberi ve bilgi Devamı…
It Right Baþlarken: ERP Çözümleri Karma mod Üreticiler için
Yere ayrýk ve süreç üretim arasýnda Falling, karma mod üreticileri her zaman iyi çözümler planlama geleneksel ayrýk veya iþlem kurumsal kaynak tarafýndan hizmet edilmemiþtir. Karma mod üreticileri sonunda gerçekten onlarýn ihtiyaçlarýný çözümlerine eriþim gibi Ama bu, þimdi deðiþiyor.

sureci icin yol haritas  faturalarý kullanýr (ürün aðaçlarý); süreci imalatý da tarifleri olarak bilinen formülasyonlarý, kullanýr. Bir süreç üretici bir toplu karýþýmlarý ise bir ayrýk üretici, bir üretim dizisi yönlendirme birlikte ürünleri toplanýr. kesikli üretim olarak , bir çok düzeyli BOM altýnda özellikli tüm alt düzey meclisleri ve Alt Takýmlarý ile ölçü ana birim gösteren, bir mamul üretmek için kullanýlýr. Süreç üretiminde, tüm sýralý adýmlar tüm nispeten orta Devamı…
Proses Endüstrileri için oluþumu Sistemleri Öncüleri Ürün Tasarýmý Ýþbirliði
Kýsýtlamalarý Süreci üretim en zor karýþýmý uzakta birçok yazýlým satýcýlarý korumuþtur. Özel bir oluþumu Sistemleri Optiva, ürün geliþtirme döngüsünün maliyet tasarrufu fýrsatlarý hedefleyen bir paketi ile meydan alýr.

sureci icin yol haritas          þirketler etkinleþtirmek bu süreci üretimi için ürün yaþam döngüsü çözümleri         , karmaþýk müþteri ihtiyaçlarýný karþýlamak üretim maliyetlerini azaltmak ve basitleþtirmek için         tedarik zincirleri. Analizi         Oluþumu Systems Optiva paketinin geniþ yayýlan uygulamalar         ürün tasarýmý, pazarlama, kaynak ve yönetimi stratejik alanlarda amaçladýk.         Tablo 1 Optiva oluþturan modülleri Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others