Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » orta olcekli plm sistem cozumleri


Sistem Yazýlýmý Tedarikçiler Cidden Kayma
Computer Associates, BMC Software, Compuware Corporation ve diðer hisseleri gelir eksiklikleri nedeniyle son günlerde hisse senedi piyasasýnda ciddi gerilemeler uðramýþ. Bu þirketler rakip ve tüm borsada ayný kaderi yaþýyor. Bir kez daha, korkunç Wall Street 'fýsýltý numarasý' yapýlmamýþ ve borsa sert tepki verdi. Mainframe yazýlým satýþlarý çok açýðý neden yumuþatýlmýþ var.

orta olcekli plm sistem cozumleri  Avrupa, tahmin gelir, (Avrupa, Orta Doðu, ile         ve Afrika) pazar. Sanjay Kumar bir son açýklamaya göre,         CA baþkaný ve COO, Biz yönelik agresif çalýþmak niyetinde         Avrupalý ​​iþ performans sorunlarý. Beth         Chappell, Kurumsal Ýletiþim ve Yatýrýmcý Genel Müdür Yardýmcýsý         Compuware için Ýliþkiler (NASDAQ: CPWR) Biz çok hayal kýrýklýðýna uðradýk , ifade         Bizim yazýlým satýþ Devamı…
Kesikli Üretim (ERP)
The simplified definition of enterprise resource planning (ERP) software is a set of applications that automate finance and human resources departments and help manufacturers handle jobs such as or...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » orta olcekli plm sistem cozumleri


Microsoft Axapta: Tasarým Faktörler Þekil Sistem Kullanýmý Bölüm: Daðýtým Ortamlarý
Eðer uygulama veya dikkate Microsoft Axapta ERP sistemi olarak veya Axapta ile ilgili hizmet veren, bu not sistemi bir iþ çalýþtýrmak için birlikte uygun nasýl genel bir anlayýþ saðlar. Bu bölümde, bir daðýtým ortamda sistem kullanýmý etkileyen en önemli tasarým faktörleri gözden geçirir.

orta olcekli plm sistem cozumleri  Sistem Kullanýmý Bölüm: Daðýtým Ortamlarý envanter muhasebe yazýlýmý , envanter kontrolü , stok kontrol programlarý , envanter kontrol yazýlýmý , envanter kontrol sistemi , envanter kontrol sistemleri , envanter veritabaný yazýlýmý , envanter yönetimi , stok yönetimi Program , envanter yönetimi satýn alma , envanter yönetimi yazýlýmý , envanter yönetimi sistemi , envanter yönetim sistemi yazýlýmý , envanter yönetim sistemleri , envanter yönetimi eðitimi , stok Devamı…
Microsoft Axapta: Tasarým Faktörler Þekil Sistem Kullanýmý Bölüm Üç: Üretim Ortamlarý
Eðer uygulama veya dikkate Microsoft Axapta ERP sistemi olarak veya Axapta ile ilgili hizmet veren, bu not sistemi bir iþ çalýþtýrmak için birlikte uygun nasýl genel bir anlayýþ saðlar. Bu bölümde, bir üretim ortamýnda sistem kullanýmý etkileyen en önemli tasarým faktörleri gözden geçirir.

orta olcekli plm sistem cozumleri  Kullanýmý Bölüm Üç: Üretim Ortamlarý fatura fatura fatura fatura fatura fatura , fatura yorum , kapasite planlama yazýlýmý , talep planlama yazýlýmý , kesikli üretim , etkin tedarik zinciri yönetimi , erp üretim sistemleri , erp sistemi üretim girintili fatura , girintili fatura malzemelerin , entegre tedarik zinciri , yalýn üretim , yalýn üretim akýþ , yalýn üretim eðitim , üretim yürütme sistemi , üretim danýþmanlarý , imalat danýþmanlýk , üretim verimliliði , Devamı…
Microsoft Axapta: Tasarým Faktörler Þekil Sistem Kullanýmý Birinci Bölüm: Kullanýcý Arayüzü ve Özel
Eðer uygulama veya dikkate Microsoft Axapta ERP sistemi olarak veya Axapta ile ilgili hizmet veren, bu not sistemi bir iþ çalýþtýrmak için birlikte uygun nasýl genel bir anlayýþ saðlar.

orta olcekli plm sistem cozumleri  arasýnda gezinmek için gereðini ortadan kaldýrýr. Madde ana bakým sýrasýnda, örneðin, kullanýcý yeni bir deðer oluþturmak için Parca grubu alaný için ana tablo eriþebilir. Satýn alma sipariþ giriþi sýrasýnda, örneðin, kullanýcý satýcý ana bilgilere eriþebilirsiniz. bulun ve Filtre. Bul yetenekleri bir kayýt tanýmlayýcý veya nitelikleri gömülü metin herhangi bir dize dayalý olabilir. Bir filtre herhangi bir alanda dayalý sýralama ile, bir veya daha fazla alanlarda Devamı…
Mühendis-için-için ERP ve PLM arasýndaki Bulanýk Hattý (ETO) Üretim
Mühendis-to-sipariþ (ETO) üretim ERP ve PLM sistemleri arasýnda entegrasyon yüksek düzeyde ihtiyacý var. Bu makale, ERP ve PLM çözümleri daha organik veri ve süreç baðlantýsý elde etmek için birbirine doðru hareket dikkat çekiyor.

orta olcekli plm sistem cozumleri  istiyor ama ETO üreticileri ortalama üretici daha bu pahalý faaliyetlerinin daha sevmemek. ETO sektöründe, her ürünün miktarý genellikle küçük-farklý seri üretim üretim yapmaktadýr. Bu üretim süreci yeniden iþleme ve hurda belirli bir yüzdesini saðlar ve maliyetleri birim fiyat üzerinde önemli artýþ olmadan bitmiþ ürünler için tahsis edilmiþtir. Üretim süreçlerinde felaket atýklarýn önlemek için ETO þirketler için, onlar üretim tarafýnda her zaman doðru müþteri Devamı…
Consilium Marine and Safety AB’nin PLM İçin Seçimi Aras ve Minerva
Açık kodlu ürün yaşam döngüsü yönetimi (PLM) yazılım çözümlerinde önde gelen bir tedarikçi olan Aras, merkezi İsveç Nacka’da bulunan ve güvenlik, navigasyon ve çevresel çözümler tedarik eden Consilium Marine and Safety AB’nin, ürün geliştirme süreçlerini otomatikleştirmek için ve ürün planlaması, uyumu ve tahmin edilebilirliği geliştirmek için Aras Innovater PLM çözüm paketini seçmiş olduğunu duyurdu. Consilium Aras Sertifikalı ve Avrupa’nın en büyük Aras uygulaması ortağı Minerva’dan Elektronik ve İleri teknoloji (EHT) eklenti uygulamasına sahip Aras uygulamasını başlatacak ve Ürün Reçetesi ve Değişimi Yönetimini, Gereksinim Yönetimini, Proje Yönetimini ve Kalite Yönetimini dahil edecektir.

orta olcekli plm sistem cozumleri  bir seçim olabilirdi. Ancak orta ölçekli bir şirket olan Consilium (yaklaşık 500 çalışanıyla) veri tabanı, uygulama sunucusu, iş zekası ve Agile PLM dahil olmak üzere Oracle’ın teknoloji pakedinin muhtemelen daha masraflı ve maliyetli olacağını düşünerek bu kararından vaz geçmiş olsa gerek.   Devamı…
Cincom Karmaþýk Üreticileri için CRM Uzmanlýk Ýddiasý Bölüm 2: Zorluklar ve Kullanýcý Öneriler
Cincom çözümleri, hizmetleri, deneyim ve sonuçlar karmaþýk üretim segmentinde iyi rezonansa gerekirken, daha güçlü marka isimleri (Cincom muhafazakar zýmni doðasý gereði engel deðil) ve / veya mali kaynak olan þirketler ile ilgili bir takým karþý yarýþýyor.

orta olcekli plm sistem cozumleri  tanýtýmlarý (NPIs) ile dinamik ortamlarda içinde en rahatsýz konu gibi görünmektedir. Yapýlandýrýcý içine bu verilerin güncel bir zamanýnda transferi kalmak için çok önemlidir. Ancak bu yüksek hacimli deðiþiklikler genellikle sisteme güncel bilgi ve manuel giriþ imkansýz hale. Genellikle, yapýlandýrýcý bakým, pazarlama ve mühendislik personeli olarak alan uzmanlarý, kavramak için çok zordur. Uzman yapýlandýrýcý girdi doðru bilgi deðil eðer, bu yazýlým beyhude bir p Devamı…
Tam Yazýlým - "Bir Tam" Sinerji Doðru Özenle Çalýþma Bölüm Beþ: Pazar Etki (Devamý)
En geleneksel kurumsal kaynak planlamasý (ERP) çözümleri görev odaklý olsa da, genellikle tutarsýz veya manuel olarak iþlenir süreçlerine yapýsý ekleyerek, Macola ES süreç odaklý olduðunu. Çalýþanlarýn rehberlik elektronik çerçeve olarak kaðýtsýz ofis, istisna yönetimi ve iþ akýþý - Gerçekten entegre iþ akýþý ve iþ süreçleri yönetimi (BPM) aracý, kullanýcýlarýn uzun coveted BT hedeflerine ulaþmak için izin verir.

orta olcekli plm sistem cozumleri  kapsamlý e-iþ yazýlým dönüþtü orta ölçekli iþletmeler (KOBÝ) küçük için saðlayýcý. Bu yönde ilk önemli adým eski bir 2001 satýn alma oldu Macola Technologies Inc , hangi neredeyse anýnda orta piyasa kurumsal uygulamalar segmentinde Tam 200 milyon dolarlýk bir (USD) oyuncu yaptý. Macola ilgili ayrýntýlar için satýn alma bakýn   Bölüm Üç. Sonuç olarak, Macola ile Tam deneyimi þimdiye kadar baþarýlý bir birleþme ve asimilasyon çaba bir olgu olmuþtur. Daha geniþ Devamı…
Maðazacýlýk Showdown! Lawson vs Epicor / CRS vs ALDATA
Bizim Maðazacýlýk Deðerlendirme Merkezi kullanarak, Lawson Yazýlým, Epicor ve ALDATA Çözüm kafa kafaya göre. Genel sýralamasý kýsmý için, biz ve POS iþlevi olmadan, iki temel yapýlandýrmalarý bu satýcý çözümleri baktý. Önyargý þansý ortadan kaldýrmak için, ve bir oyun alaný saðlamak için, bilgi (RFI) için sergileme isteði tüm modüller ve submodüller oluþturan tüm 3.072 kriterleri eþit aðýrlýk ve öncelik verildi ...

orta olcekli plm sistem cozumleri   önyargý herhangi bir þans ortadan kaldýrmak için, ve bir oyun alaný saðlamak için, bilgi (RFI) için sergileme isteði modüller ve submodüller oluþturan tüm 3.072 kriterleri eþit aðýrlýk ve öncelik verildi. Baþka bir deyiþle, fonksiyonellik alanýnda herhangi bir baþka daha önemli olarak kabul edilmiþtir. Bu raporda tüm sonuçlarý bizim Maðazacýlýk Deðerlendirme Merkezi nde fonksiyonel kriterlerin her biri için destek seviyelerini gösteren, üç satýcýlar tarafýndan bize Devamı…
i2 E-Ýþ Stratejisi Duyurdu
"Pazar lideri i2 Technologies tedarik zinciri yönetimi yazýlýmý arenada bu yýlki türbülans nispeten yarasýz ortaya çýkmýþtýr. Internet iþ stratejilerinin geliþtirilmesine önemli olarak temel ürünler konumlandýrma iken þimdi, i2 yeni alanlara geniþletiyor. Kendi kullanýcý toplantýsýnda 13 Ekim i2 Las Vegas yýl sonuna kadar gemi nedeniyle sipariþ alma için bir e-ticaret yazýlým paketi ayrýntýlarý, yönetmek web sitesi içeriði ve saðlayan fiyat týrnak, saðlamasý bekleniyor. Ayrýca olacak bir online pazar tanýtacak i2 tedarik zinciri planlama ve iþbirliði paketi ile güçlendirilmiþ ve istediði herhangi bir þirket için açýk olacak

orta olcekli plm sistem cozumleri  Hizmetleri ayrýntýlarý   on-line ticaret ortaðý iþbirliði için bir çözüm. Buna ek olarak, I2 plan   Yeni internet iþlem katýlmak için ilk altý tedarikçileri duyurmaktan   topluluk. Pazar   Darbe bir daha fazla   yýl sonra sollama kuþatýlmýþ usta Manugistics Grup, i2 Technologies   raðmen güçlü satýþ ve kazanç sahip olmaya devam etmesini kurumsal birçok   tedarik zinciri yönetimi bütçeleri Y2K sorunlarýný çözmek için yeniden edilmektedir.   Son altý Devamı…
Vaka Yönetimi ve Müdahale Yeteneði: BT Güvenlik Korunma Bölüm 1: Bir Olay Müdahale Yeteneði Destek
Ýnternet birkaç sýnýrlarý vardýr, böylece her iþ kendi güvenceler oluþturmak ve uygulamak için gereklidir. Bir sistem güvenlik olayý meydana KADAR Ne yazýk ki, güvenlik teknolojisi ve eðitim için en IT departmanýnýn kiþi, geri çevirdi. Bu pahalý bir hata olabilir.

orta olcekli plm sistem cozumleri  BT Güvenlik Bölüm 1 Korunma,Olay Müdahale Yeteneði,sistem güvenliði,að güvenliði,að güvenlik,güvenlik teknolojisi,sistem güvenlik olayý,güvenlik çözümü < > IT güvenlik departmanlarý,bilgisayar güvenliði ihlal,Güvenlik Servis Saðlayýcý,güvenlik yazýlýmý,að güvenliði danýþmanlýðý,symantec Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others