Ana sayfa
 > search for MaxxCat

Featured Documents related to » orta ölçekli plm sistem çözümleri


ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP yazılım değerlendirme raporu yazılım yetenekleri veya sağlanan hizmetleri hakkında geniş bilgi sağlar. ERP kapsamlı modelinde her şeyi kapsayan, RFI raporu ve iş gereksinimlerine araştırma için değerli dir.


ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar, sizin seçim kriterleri kurmak zemin kontrolü, üretim yönetimi, finans, satış ve insan kaynakları ve toplu kontrolü ve raporlama, formül ve yönlendirme yetenekleri kadar alışveriş yapmak için yardımcı


ERP Değerlendirme Merkezi
ERP Değerlendirme Merkezi
Kurumsal kaynak planlaması (ERP) yazılım gereksinimleri tanımlayın, satıcılar ölçmesini bilin ve en iyi çözümü seçiniz.


Documents related to » orta ölçekli plm sistem çözümleri


Sistem Yazýlýmý Tedarikçiler Cidden Kayma
Computer Associates, BMC Software, Compuware Corporation ve diðer hisseleri gelir eksiklikleri nedeniyle son günlerde hisse senedi piyasasýnda ciddi gerilemeler uðramýþ. Bu þirketler rakip ve tüm borsada ayný kaderi yaþýyor. Bir kez daha, korkunç Wall Street 'fýsýltý numarasý' yapýlmamýþ ve borsa sert tepki verdi. Mainframe yazýlým satýþlarý çok açýðý neden yumuþatýlmýþ var.

ORTA OLCEKLİ PLM SİSTEM COZUMLERİ: Avrupa, tahmin gelir, (Avrupa, Orta Doðu, ile         ve Afrika) pazar. Sanjay Kumar bir son açýklamaya göre,         CA baþkaný ve COO, Biz yönelik agresif çalýþmak niyetinde         Avrupalý ​​iþ performans sorunlarý. Beth         Chappell, Kurumsal Ýletiþim ve Yatýrýmcý Genel Müdür Yardýmcýsý         Compuware için Ýliþkiler (NASDAQ: CPWR) Biz çok hayal kýrýklýðýna uðradýk , ifade         Bizim yazýlým satýþ
05.07.2013 16:45:00

Microsoft Axapta: Tasarým Faktörler Þekil Sistem KullanýmýBölüm: Daðýtým Ortamlarý
Eðer uygulama veya dikkate Microsoft Axapta ERP sistemi olarak veya Axapta ile ilgili hizmet veren, bu not sistemi bir iþ çalýþtýrmak için birlikte uygun nasýl genel bir anlayýþ saðlar. Bu bölümde, bir daðýtým ortamda sistem kullanýmý etkileyen en önemli tasarým faktörleri gözden geçirir.

ORTA OLCEKLİ PLM SİSTEM COZUMLERİ: Sistem Kullanýmý Bölüm: Daðýtým Ortamlarý envanter muhasebe yazýlýmý , envanter kontrolü , stok kontrol programlarý , envanter kontrol yazýlýmý , envanter kontrol sistemi , envanter kontrol sistemleri , envanter veritabaný yazýlýmý , envanter yönetimi , stok yönetimi Program , envanter yönetimi satýn alma , envanter yönetimi yazýlýmý , envanter yönetimi sistemi , envanter yönetim sistemi yazýlýmý , envanter yönetim sistemleri , envanter yönetimi eðitimi , stok
05.07.2013 19:35:00

Microsoft Axapta: Tasarým Faktörler Þekil Sistem KullanýmýBölüm Üç: Üretim Ortamlarý
Eðer uygulama veya dikkate Microsoft Axapta ERP sistemi olarak veya Axapta ile ilgili hizmet veren, bu not sistemi bir iþ çalýþtýrmak için birlikte uygun nasýl genel bir anlayýþ saðlar. Bu bölümde, bir üretim ortamýnda sistem kullanýmý etkileyen en önemli tasarým faktörleri gözden geçirir.

ORTA OLCEKLİ PLM SİSTEM COZUMLERİ: Kullanýmý Bölüm Üç: Üretim Ortamlarý fatura fatura fatura fatura fatura fatura , fatura yorum , kapasite planlama yazýlýmý , talep planlama yazýlýmý , kesikli üretim , etkin tedarik zinciri yönetimi , erp üretim sistemleri , erp sistemi üretim girintili fatura , girintili fatura malzemelerin , entegre tedarik zinciri , yalýn üretim , yalýn üretim akýþ , yalýn üretim eðitim , üretim yürütme sistemi , üretim danýþmanlarý , imalat danýþmanlýk , üretim verimliliði ,
05.07.2013 19:35:00

Microsoft Axapta: Tasarým Faktörler Þekil Sistem KullanýmýBirinci Bölüm: Kullanýcý Arayüzü ve Özelleþtirme
Eðer uygulama veya dikkate Microsoft Axapta ERP sistemi olarak veya Axapta ile ilgili hizmet veren, bu not sistemi bir iþ çalýþtýrmak için birlikte uygun nasýl genel bir anlayýþ saðlar.

ORTA OLCEKLİ PLM SİSTEM COZUMLERİ: arasýnda gezinmek için gereðini ortadan kaldýrýr. Madde ana bakým sýrasýnda, örneðin, kullanýcý yeni bir deðer oluþturmak için Parca grubu alaný için ana tablo eriþebilir. Satýn alma sipariþ giriþi sýrasýnda, örneðin, kullanýcý satýcý ana bilgilere eriþebilirsiniz. bulun ve Filtre. Bul yetenekleri bir kayýt tanýmlayýcý veya nitelikleri gömülü metin herhangi bir dize dayalý olabilir. Bir filtre herhangi bir alanda dayalý sýralama ile, bir veya daha fazla alanlarda
05.07.2013 19:35:00

Mühendis-için-için ERP ve PLM arasýndaki Bulanýk Hattý (ETO) Üretim
Mühendis-to-sipariþ (ETO) üretim ERP ve PLM sistemleri arasýnda entegrasyon yüksek düzeyde ihtiyacý var. Bu makale, ERP ve PLM çözümleri daha organik veri ve süreç baðlantýsý elde etmek için birbirine doðru hareket dikkat çekiyor.

ORTA OLCEKLİ PLM SİSTEM COZUMLERİ: istiyor ama ETO üreticileri ortalama üretici daha bu pahalý faaliyetlerinin daha sevmemek. ETO sektöründe, her ürünün miktarý genellikle küçük-farklý seri üretim üretim yapmaktadýr. Bu üretim süreci yeniden iþleme ve hurda belirli bir yüzdesini saðlar ve maliyetleri birim fiyat üzerinde önemli artýþ olmadan bitmiþ ürünler için tahsis edilmiþtir. Üretim süreçlerinde felaket atýklarýn önlemek için ETO þirketler için, onlar üretim tarafýnda her zaman doðru müþteri
05.07.2013 23:50:00

Consilium Marine and Safety AB’nin PLM İçin Seçimi Aras ve Minerva
Açık kodlu ürün yaşam döngüsü yönetimi (PLM) yazılım çözümlerinde önde gelen bir tedarikçi olan Aras, merkezi İsveç Nacka’da bulunan ve güvenlik, navigasyon ve çevresel çözümler tedarik eden Consilium Marine and Safety AB’nin, ürün geliştirme süreçlerini otomatikleştirmek için ve ürün planlaması, uyumu ve tahmin edilebilirliği geliştirmek için Aras Innovater PLM çözüm paketini seçmiş olduğunu duyurdu. Consilium Aras Sertifikalı ve Avrupa’nın en büyük Aras uygulaması ortağı Minerva’dan Elektronik ve İleri teknoloji (EHT) eklenti uygulamasına sahip Aras uygulamasını başlatacak ve Ürün Reçetesi ve Değişimi Yönetimini, Gereksinim Yönetimini, Proje Yönetimini ve Kalite Yönetimini dahil edecektir.

ORTA OLCEKLİ PLM SİSTEM COZUMLERİ: bir seçim olabilirdi. Ancak orta ölçekli bir şirket olan Consilium (yaklaşık 500 çalışanıyla) veri tabanı, uygulama sunucusu, iş zekası ve Agile PLM dahil olmak üzere Oracle’ın teknoloji pakedinin muhtemelen daha masraflı ve maliyetli olacağını düşünerek bu kararından vaz geçmiş olsa gerek.  
25.07.2013 14:37:00

Cincom Karmaþýk Üreticileri için CRM Uzmanlýk ÝddiasýBölüm 2: Zorluklar ve Kullanýcý Öneriler
Cincom çözümleri, hizmetleri, deneyim ve sonuçlar karmaþýk üretim segmentinde iyi rezonansa gerekirken, daha güçlü marka isimleri (Cincom muhafazakar zýmni doðasý gereði engel deðil) ve / veya mali kaynak olan þirketler ile ilgili bir takým karþý yarýþýyor.

ORTA OLCEKLİ PLM SİSTEM COZUMLERİ: tanýtýmlarý (NPIs) ile dinamik ortamlarda içinde en rahatsýz konu gibi görünmektedir. Yapýlandýrýcý içine bu verilerin güncel bir zamanýnda transferi kalmak için çok önemlidir. Ancak bu yüksek hacimli deðiþiklikler genellikle sisteme güncel bilgi ve manuel giriþ imkansýz hale. Genellikle, yapýlandýrýcý bakým, pazarlama ve mühendislik personeli olarak alan uzmanlarý, kavramak için çok zordur. Uzman yapýlandýrýcý girdi doðru bilgi deðil eðer, bu yazýlým beyhude bir p
05.07.2013 18:51:00

Tam Yazýlým - Bir Tam Sinerji Doðru Özenle ÇalýþmaBölüm Beþ: Pazar Etki (Devamý)
En geleneksel kurumsal kaynak planlamasý (ERP) çözümleri görev odaklý olsa da, genellikle tutarsýz veya manuel olarak iþlenir süreçlerine yapýsý ekleyerek, Macola ES süreç odaklý olduðunu. Çalýþanlarýn rehberlik elektronik çerçeve olarak kaðýtsýz ofis, istisna yönetimi ve iþ akýþý - Gerçekten entegre iþ akýþý ve iþ süreçleri yönetimi (BPM) aracý, kullanýcýlarýn uzun coveted BT hedeflerine ulaþmak için izin verir.

ORTA OLCEKLİ PLM SİSTEM COZUMLERİ: kapsamlý e-iþ yazýlým dönüþtü orta ölçekli iþletmeler (KOBÝ) küçük için saðlayýcý. Bu yönde ilk önemli adým eski bir 2001 satýn alma oldu Macola Technologies Inc , hangi neredeyse anýnda orta piyasa kurumsal uygulamalar segmentinde Tam 200 milyon dolarlýk bir (USD) oyuncu yaptý. Macola ilgili ayrýntýlar için satýn alma bakýn   Bölüm Üç. Sonuç olarak, Macola ile Tam deneyimi þimdiye kadar baþarýlý bir birleþme ve asimilasyon çaba bir olgu olmuþtur. Daha geniþ
05.07.2013 19:35:00

Maðazacýlýk Showdown!Lawson vs Epicor / CRS vs ALDATA
Bizim Maðazacýlýk Deðerlendirme Merkezi kullanarak, Lawson Yazýlým, Epicor ve ALDATA Çözüm kafa kafaya göre. Genel sýralamasý kýsmý için, biz ve POS iþlevi olmadan, iki temel yapýlandýrmalarý bu satýcý çözümleri baktý. Önyargý þansý ortadan kaldýrmak için, ve bir oyun alaný saðlamak için, bilgi (RFI) için sergileme isteði tüm modüller ve submodüller oluþturan tüm 3.072 kriterleri eþit aðýrlýk ve öncelik verildi ...

ORTA OLCEKLİ PLM SİSTEM COZUMLERİ: önyargý herhangi bir þans ortadan kaldýrmak için, ve bir oyun alaný saðlamak için, bilgi (RFI) için sergileme isteði modüller ve submodüller oluþturan tüm 3.072 kriterleri eþit aðýrlýk ve öncelik verildi. Baþka bir deyiþle, fonksiyonellik alanýnda herhangi bir baþka daha önemli olarak kabul edilmiþtir. Bu raporda tüm sonuçlarý bizim Maðazacýlýk Deðerlendirme Merkezi nde fonksiyonel kriterlerin her biri için destek seviyelerini gösteren, üç satýcýlar tarafýndan bize
05.07.2013 23:50:00

i2 E-Ýþ Stratejisi Duyurdu


ORTA OLCEKLİ PLM SİSTEM COZUMLERİ: Hizmetleri ayrýntýlarý   on-line ticaret ortaðý iþbirliði için bir çözüm. Buna ek olarak, I2 plan   Yeni internet iþlem katýlmak için ilk altý tedarikçileri duyurmaktan   topluluk. Pazar   Darbe bir daha fazla   yýl sonra sollama kuþatýlmýþ usta Manugistics Grup, i2 Technologies   raðmen güçlü satýþ ve kazanç sahip olmaya devam etmesini kurumsal birçok   tedarik zinciri yönetimi bütçeleri Y2K sorunlarýný çözmek için yeniden edilmektedir.   Son altý
05.07.2013 16:23:00

Vaka Yönetimi ve Müdahale Yeteneði: BT Güvenlik KorunmaBölüm 1: Bir Olay Müdahale Yeteneði Destek Hazýr mýsýnýz?
Ýnternet birkaç sýnýrlarý vardýr, böylece her iþ kendi güvenceler oluþturmak ve uygulamak için gereklidir. Bir sistem güvenlik olayý meydana KADAR Ne yazýk ki, güvenlik teknolojisi ve eðitim için en IT departmanýnýn kiþi, geri çevirdi. Bu pahalý bir hata olabilir.

ORTA OLCEKLİ PLM SİSTEM COZUMLERİ: BT Güvenlik Bölüm 1 Korunma , Olay Müdahale Yeteneði , sistem güvenliði , að güvenliði , að güvenlik , güvenlik teknolojisi , sistem güvenlik olayý , güvenlik çözümü < > IT güvenlik departmanlarý , bilgisayar güvenliði ihlal , Güvenlik Servis Saðlayýcý , güvenlik yazýlýmý , að güvenliði danýþmanlýðý , symantec.
05.07.2013 18:50:00


Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others