Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » iyi plm cozum uygulamas n gunahlar


BI Yazılım Uygulaması Başarı: İnsan Faktörü
Biz giderek doğru iş zekası (BI) uygulama ya da iş analizi (BA) aracının kullanılmasının yararları hakkında işitme konum. Biz ne kadar iyi veya tam BI uygulama olabilir ve onlar neredeyse bir hızda veri yönetimi sorunlarımızı çoğunu çözebilir nasıl duydum. Biz kolayca bir BI uygulama bize bizim iş üzerinde tam kontrol sağlamak ve daha fazla ve daha iyi bilgi üreterek bizim veri varlıkları yatırım (ROI) artırmak yardımcı olacaktır eminiz — daha iyi kararlar lider ve iş performansını artırma.

iyi plm cozum uygulamas n gunahlar  konum. Biz ne kadar iyi veya tam BI uygulama olabilir ve onlar neredeyse bir hızda veri yönetimi sorunlarımızı çoğunu çözebilir nasıl duydum. Biz kolayca bir BI uygulama bize bizim iş üzerinde tam kontrol sağlamak ve daha fazla ve daha iyi bilgi üreterek bizim veri varlıkları yatırım (ROI) artırmak yardımcı olacaktır eminiz — daha iyi kararlar lider ve iş performansını artırma. BI çözümleri bu potansiyeli olduğu yadsınamaz bir gerçektir iken, bir BI yazılım uygulama Devamı…
Kesikli Üretim (ERP)
The simplified definition of enterprise resource planning (ERP) software is a set of applications that automate finance and human resources departments and help manufacturers handle jobs such as or...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » iyi plm cozum uygulamas n gunahlar


PTC Perakende PLM Çözümünü Güncelliyor
Ezeli rakiplerine rağmen, Dassault Systemes ve Siemens PLM Software PTC özel dikey endüstri takımları ve önerileri yerine ürün portfolyoları aracılığıyla farklı iş alanlarını hedeflemekte (örneğin mühendislik, hizmet, imalat, kaynak kullanımı/tedarik zinciri, vb.). Bunun tek istisnası perakende alanı. Yaklaşık on yıldır PTC (2005 yılındaki Aptavis Techonology’nin satın alınmasından sonra) PTC Windchill FlexPLM adlı üstün bir ürün yaşam döngüsü yönetimi (PLM) ve tedarik zinciri yönetimi (SCM) çözümü sunuyor. Hiçbir şekilde en büyüklerinden biri olmasa da, bu sektör PTC’de en hızlı büyüyen sektörlerden birisi. Şu anda PTC gelirlerinin yaklaşık yüzde 8’ini meydana getirmekte (geçen yıl bu oran yüzde 5’ti).

iyi plm cozum uygulamas n gunahlar  hızlı gerçekleştirilmesini sağlayan en iyi uygulamaları, uygulama hizmetlerini ve ürünleri temin etmektir. PTC Perakende PLM çözümü perakendecilik, ayakkabı ve giyim segmentlerinin her biri için üç farklı PTC Value-Ready Deployment sunacaktır. Bu yerleştirme önerileri her bir endüstri içindeki en iyi uygulamaları kapsamaktadır ve kuruluşların trendleri takip etmesini, zaman ve maliyete ilişkin çözümler geliştirmesini sağlayacaktır. Bu en iyi uygulamalar PTC’nin Devamı…
ERP PLM konuþun miyim?
Ürün yaþam döngüsü yönetimi (PLM) üreticilerine avantaj sunar, çünkü kurumsal uygulamalarýn en hýzlý büyüyen kategorilerden biri haline gelmiþtir. Ama PLM sistemi kurumsal kaynak planlama sistemi ile el-ele çalýþmasý gerekiyor, bu yüzden nasýl bir organizasyon farklý dilde "konuþmak" olan bu iki kurumsal uygulamalar entegre edebilirsiniz?

iyi plm cozum uygulamas n gunahlar  açýlarýnýn entegrasyonu arasýnda daha iyi iletiþim geliyor. Tasarým sürecinin bir kurumsal düzeyde görünümü dikkate güçlü ve olanaklarý ilgili tüm departmanlarý ve iþ ortaklarýnýn ve etkin ve verimli mevcut iþlemleri içine sokulabilir bir tasarým alýr. bir tasarým neden vaat ediyor bazý iþ süreçlerini PLM sistemine güvenmek da , diðerleri yenilik ve yürütme arasýndaki çizgiyi. En örneðin, mühendislik deðiþim süreci keþfedelim. ERP ve PLM arasýnda bazý basit Devamı…
Mum IBM MQSI 2 Yeni Komuta Merkezi Uygulamasý Bültenleri
IBM daha uygun maliyetli ve þirketler IBM S/390 kurumsal sunucularda verileri yönetmek için kolaylaþtýrmak giriþimi için dört yýllýk, 200 milyon dolarlýk yatýrým açýkladý. Önerilen çözüm mesaj akýþý, kuyruk kez, ve diðer ölçümler izleyebilirsiniz bir GUI ön uç ile yeni Mum A.Þ. ürünüdür. Bu henüz Oracle yaptýðý gibi IBM, her zaman kendi rulo çalýþmak yerine ortaklýklar yoluyla teknoloji yararlanarak baþka bir örnektir?

iyi plm cozum uygulamas n gunahlar  akýþý kez. için         daha iyi MQSeries Integrator performans saðlama görevini kolaylaþtýrmak         ve yer MQSeries Integrator için CCC giriþ özellikleri         Yeni bir tarayýcý-tabanlý kullanýcý arayüzü, CandleNet Portal / Sistem Yönetimi         Edition (KOBÝ) satýcýya göre kolaylýðý yeni bir seviyeye temsil ettiði         kullaným ve kullanýcý özelleþtirme. IBM in         MQSeries Integrator e-iþ etkinleþtirmek Devamı…
Symbian, Microsoft civarýnda Palm Slap çalýþýn
Palm Computing en PalmPCs el PDA (kiþisel dijital asistan) pazarýnýn büyük bir pay kapmak için çalýþýyor her biri Microsoft ve Symbian konsorsiyum, sýký bir rekabet ile karþý karþýya olacaktýr. Palm halen pazarýn% 80 tutar

iyi plm cozum uygulamas n gunahlar          Kuvars üzerine yutturmaca kadar iyi olduðu gösterilmiþtir kadar. Güncel         Palm kullanýcýlarý Palm Computing ve Handspring üzerinde baský deneyebilirsiniz         önceden bir Kuvars benzeri sunan (yani, pek çok özellik içeren) için         Kuvars en varýþ. Palm VII kablosuz yetenekleri vardýr, ama görünür         Bu Kuvars ötesine gidecek. olarak         Ayrýca, Palm ücretsiz / düþük maliyetli Word ve Excel çevirmen Devamı…
Sizin Yað Derricks kaybetmek býktýnýz mý?
Varlýk yönetimi maven iVita en yeni yazýlým sürümü, Commander 3.0 ve kablosuz uzman PinPoint ile bir ortaklýk hem duyurdu. PinPoint kablosuz teknolojisi, þirketin sermaye varlýklarý olan iVita söyleyecektir. iVita ne onlarla yapmak için þirket söyleyecektir.

iyi plm cozum uygulamas n gunahlar  iki pazar tanýmlamak için iyi bir þansý var         ve güçlü bir müþteri tabaný oluþturmak. göz önüne alýndýðýnda         hedef dikey iVita yelpazesini, biz bu duyurular olacak þüpheli         kablosuz izleme sistemlerinin diðer satýcýlar ile önümüzdeki olmak. Kullanýcý         Öneriler         Kazanmak için en ile þirket varlýklarý, çok sayýda olanlardýr         ya da çok sayýda yerleri varlýk-kullanarak. Bu þirketler Devamı…
Sun'ýn StarPortal Erken Onun kapýlar açar
Sun Microsystems Inc StarPortal masaüstü üretkenlik paketi için bir "erken eriþim" programý baþlattý.

iyi plm cozum uygulamas n gunahlar  bir rekabet kullanýcýlar için iyidir, ve bu bir istisna deðildir.   StarOffice MS Office gibi zengin özelliklere sahip olarak olmasa da, bu çok daha ucuzdur.   Bu düþük maliyetli ASP tabanlý çekilmek olacaktýr ayný kullanýcýlara hitap edecek   ilk etapta bilgisayar - olanlar iþlem maliyetlerini azaltmak için çalýþýyor. Eðer   Güneþ kadar pazar payý (>% 25) kapmak, Microsoft un düþük neden olabilir kendi   fiyatlandýrma. (Microsoft henüz ürün için fiyat açýklad� Devamı…
N-Tier Talep Yönetimi
Klasik boða kamçý etkisi daha da bir tedarikçi son tüketiciye kaldýrýlýr anlamýna gelir, kötü gördükleri talep dalgalanmalarý vardýr. Bu, birçok herkes ayný zamanda son müþteri talebine görüþ alýr talep yönetimi bir n-katmanlý bir yaklaþým, tavsiye yol açmýþtýr. Uygulamada, çok az sayýda þirket aslýnda bu vizyonu gerçekleþtirmek mümkün olmuþtur. Tedarik zinciri derin birkaç önde gelen tedarikçilerinden baþarýyla boða kýrbaç etkisini azaltmak için almýþ olduðu bazý pratik yaklaþýmlar vardýr.

iyi plm cozum uygulamas n gunahlar  hesap için yapabilirsiniz en iyi numarasýný almak için gerekli kontrol ve dengeler saðlar. Bull Kýrbaç Terbiye tedarik zincirinde derin birkaç kat olan Tedarikçiler geç veya eksik talep bilgi insafýna olmak durdurabilirsiniz   çeþitli kanallardan akar gibi gerçek talep anlamak için bir talep BOM yaklaþým geliþtirilmesi        en büyük alt kanallarý ve son müþterilerin veya büyük OEM her birinde neler olduðunu kendi yere kulak tutmak için disiplinli bir yaklaþým olmas Devamı…
Süreç Üretim Ürün Geliþtirme hazýrlanýyor
Süreç üretim odaklý kurumsal kaynak planlama olanlar ile proses endüstrisi odaklý ürün yaþam döngüsü yönetimi yeteneklerini birleþtirerek özellikle ürün geliþtirme ve yasal uyumluluk alanlarýnda, süreç üreticilerine özel zorluklarý birçok hafifletmeye yardýmcý olabilir.

iyi plm cozum uygulamas n gunahlar  küresel düzenleyici gereksinimleri daha iyi yönetimi ve çevresel etki doðru genel bir sanayi eðilim paralel ürün geliþtirme baðlamýnda, ( Atrion Kullanýcý Konferansý görmek içinde düzenleyici yönetim üzerine son odak yararlanabilir Önemli PLM Yasal Uygunluk ihtiyacý ). Süreç üreticileri kendi yazýlým ek talepleri yerleþtirir onlarýn ayrý meslektaþlarý, farklý düzenleyici gereksinimleri karþý karþýya olmasýdýr. Sorun bir maliyet-etkin bir þekilde uyum ele olduðunu. Devamı…
Ürün Dayanýklýlýk için Ürün Mimarlýk?
Ürün mimari ürün ölçeklenebilirlik, dayanýklýlýk, ve geliþmekte olan teknolojilerin dahil saðlayabilirsiniz. Sonuç olarak, LANSA 2005 geliþtiricileri tarayýcý tabanlý ticari kurumsal uygulamalar ve hatta Web hizmetleri üretmek için daha kýsa bir öðrenme eðrisi ve düþük geliþtirme maliyetleri vermek için Web Uygulama Modülleri (WAM), sunmaktadýr.

iyi plm cozum uygulamas n gunahlar  ama Bu Satýcý için iyi mi? | FRx daha birçoðu Genel Defterler Membran Teyakkuzda Dördüncü Bölüm: Yarýþmacýlar ve Kullanýcý Öneriler | FRx daha birçoðu Genel Defterler Membran Teyakkuzda Bölüm Üç: Pazar Etki devam | FRx daha birçoðu Genel Defterler Membran Teyakkuzda Bölüm Ýki: Pazar Etki | FRx daha birçoðu Genel Defterler Arýtýlmýþ Su için Teyakkuzda Bölüm: Yönetici Özeti | Microsoft Onun Business Solutions kadar Yuvarlama on tutar Part Two: Zorluklar ve Kullanýcý Devamı…
Ürün Not: Aras Yenilikçi
Aras Yenilikçi PLM piyasada bulunan tek kurumsal açýk kaynaklý bir çözümdür. Bu ürün not güçlü ve çözümü vardýr ve satýcý ve potansiyel kullanýcýlarý için öneriler yapar zorluklarý analiz eder.

iyi plm cozum uygulamas n gunahlar  iþlevselliði ile ilgili çok iyi Aras Yenilikçi puanlarý Bu sektörde birçok kriterlere sektör ortalamasýnýn üzerinde. • Geniþ iþlev kapsamý : çekirdek PLM iþlevleri yaný sýra, Aras Yenilikçi da kapsamlý PLM çatýsý altýnda iþlevsellik geniþ bir yelpazeye yayýlýyor . • Model tabanlý SOA uygulamasý çerçevesinde : Aras iddia ettiði gibi, Aras Yenilikçi geliþmiþ bir model tabanlý SOA çerçevesinde tarafýndan desteklenmektedir tek PLM çözüm paketidir. Bu çerçevede Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others