Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » hizmet stratejisi ve hizmet urunle tirme


i2 E-Ýþ Stratejisi Duyurdu
"Pazar lideri i2 Technologies tedarik zinciri yönetimi yazýlýmý arenada bu yýlki türbülans nispeten yarasýz ortaya çýkmýþtýr. Internet iþ stratejilerinin geliþtirilmesine önemli olarak temel ürünler konumlandýrma iken þimdi, i2 yeni alanlara geniþletiyor. Kendi kullanýcý toplantýsýnda 13 Ekim i2 Las Vegas yýl sonuna kadar gemi nedeniyle sipariþ alma için bir e-ticaret yazýlým paketi ayrýntýlarý, yönetmek web sitesi içeriði ve saðlayan fiyat týrnak, saðlamasý bekleniyor. Ayrýca olacak bir online pazar tanýtacak i2 tedarik zinciri planlama ve iþbirliði paketi ile güçlendirilmiþ ve istediði herhangi bir þirket için açýk olacak

hizmet stratejisi ve hizmet urunle tirme  , tedarik zinciri yönetimi hizmetleri , tedarik zinciri yönetimi çözümleri tarihi , , ana üretim planlamasý , stok yönetimi , satýþ stratejisi , tedarik zinciri yönetimi çözümü /> i2 E-Ýþ Stratejisi Duyurdu Steve McVey - Temmuz 5, 2013 Read Comments i2   Duyurdu E-Ýþ Stratejisi S. McVey - Eylül   28 1999 Etkinlik   Özet yýllýk anda   13 Ekim 1999 tarihinde kullanýcý konferans, i2 Technologies, ayrýntýlarýný açýklayacak   Iþletmelerin saðlayacak Ýnternet Devamı…
Altyapı Hizmet Sektörü için ERP
Utilities (gas, water, electricity, and energy) software is typically built off customer billing systems encompassing a suite of modules covering fleet management, maintenance management, GIS, AMR,...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » hizmet stratejisi ve hizmet urunle tirme


Deðil Herkes Ýçin i2 E-Ýþ Stratejisi Hizmetleri
Bu Ýnternet yetenekleri açýsýndan istediðinizi biliyorum Þirketler eSOA yarar olabilir, ama diðerleri geniþ bir yatak vermelidir.

hizmet stratejisi ve hizmet urunle tirme  Ýçin i2 E-Ýþ Stratejisi Hizmetleri Steve McVey - Temmuz 5, 2013 Read Comments i2 E-Ýþ Stratejisi Hizmetleri Deðil Herkes Ýçin S.         McVey         - Ekim         16, 2000 Etkinlik         Özet         i2 Technologies geçenlerde eSOA, onun için bir e-iþ uzantýsý açýkladý         Stratejik Fýrsat Deðerlendirme hizmetleri. Ön madde gibi, eSOA içerir         e-iþ karmaþýklýðý parçalayarak için yapýsal bir metodoloji Devamı…
Tüm Hizmet nerede Gitti?
Bir ürünün perakende kanala hareket kez Nedense, çoðu üretici kontrolü kaybetmek. Perakendeci sorumluluk abdicates. Bir sorun ile karþý karþýya, tüketici tek baþýna! Ne müþterinin yaþam boyu deðeri ne oldu? Bu makalede, son müþteriye hizmet veren ihmaller ve sözleri inceler.

hizmet stratejisi ve hizmet urunle tirme  Tüm Hizmet nerede Gitti? müþteri iliþkileri yönetimi> müþteri iliþkileri yönetimi faydalarý , müþteri iliþkileri yönetimi en iyi uygulamalarý , müþteri iliþkileri yönetim þirketleri , müþteri iliþkileri yönetim danýþmaný , müþteri iliþkileri yönetim danýþmanlýðý , müþteri iliþkileri yönetimi crm , müþteri iliþkileri yönetimi crm yazýlýmý , müþteri iliþkileri yönetimi CRM sistemi , müþteri iliþkileri yönetimi taným , müþteri iliþkileri yönetimi Devamı…
Hummingbird Duyurdu Ekstraksiyon ve ERP için Portal Stratejisi
Boston Ekim 25 / CNW-PRN/-Hummingbird Communications Limited (TSE: HUM, NASDAQ: HUMC), SAP R / 3 Genio MetaLink piyasaya sunulduðunu duyurdu. MetaLink kuruluþlar SAP veri ayýklamak ve dönüþtürmek için olanak sürücüleri sahiptir. Bu, yeni ERP ile ilgili elektronik iþ stratejisi ilk üründür. Hummingbird da Aralýk ayýnda satýþa sunulacak Hummingbird Kurumsal Bilgi Portalý, daðýtýlmasýný duyurdu.

hizmet stratejisi ve hizmet urunle tirme  entegrasyonu (EAI) ürün ve hizmetler için bekleniyor   2004 yýlý daha 30 milyar dolardan büyümeye. Genio nispeten yeni   iþ zekasý arenaya giren, Mart 1999 da girdikten   Leonard ýn Mantýk SA satýn alma. Genio 3.1 ancak son zamanlarda serbest býrakýldý. Daha önce,   Hummingbird iyi Aþan dahil olmak üzere, baðlantý araçlarý tanýnýyordu   PC X Windows baðlantýsý ürün. Dýþ veri pazarlarý oluþturma yeteneði   kurumsal dýþýndaki müþteriler ile Devamı…
Hizmet Zincir Bilgi Toplam Zinciri Dönüþümü olacak
Performansa dayalý bir hizmet iþ modeli taþýma tüm deðer zinciri için büyük etkileri olacaktýr. Onun ilke yerine parça ve insanlardan daha sonuçlarý-temin performansý için yönetmektir. Bu toplam iþ süreci tedarik teknikleri ile hizmet ve bakým gelen yeniden yönlendirilmesi, hem de entegrasyonu için BT platformu gerektirir.

hizmet stratejisi ve hizmet urunle tirme  Hizmet Zincir Bilgi Toplam Zinciri Dönüþümü olacak taným , talep tedarik zinciri tahrik , talep yönetimi tedarik zinciri , talep planlamasý , talep tedarik zinciri , etkin tedarik zinciri yönetimi , etkin bir tedarik zinciri , erp tedarik zinciri , finansal tedarik zinciri , küresel tedarik zinciri , küresel tedarik zinciri yönetimi , uluslararasý tedarik zinciri yönetimi , yalýn tedarik zinciri , lojistik ve tedarik zinciri yönetimi , lojistik stratejisi , yönetmek tedarik zinciri , Devamı…
Süleyman Master deðiþtirme raðmen Zaman Test Standlarý Dördüncü Bölüm: Zorluklar ve Kullanýcý Öneri
Microsoft Business Solutions (MBS) ürünün Vakfý Serisi, Finansal Serisi, Proje Serisi ve modülleri Hizmet Serisi birçok yeni özellikler ve geliþtirmeler içerir Microsoft Business Solutions Solomon 5.5, durumu açýkladý. Bu bölüm satýcýnýn zorluklarý kapsar ve kullanýcý tavsiyelerde bulunur.

hizmet stratejisi ve hizmet urunle tirme   Proje Serisi ve modüller Hizmet Serisi. Doðal olarak ,   Ürünün gelmiþ olabilir bu çok da olsa, hem de çok zayýf yönleri vardýr   nerede olacaðýný hemen hemen hiç MBS kullanýþlý MBS Süleyman ýn tatlý yerinde tanýmlamak için   kendi MBS kardeþleri ile rekabet. Bu tür bir ürün çok sýnýrlý olduðu bir gerçektir   üretim ve iþ-içinde-ilerleme (WIP) eklemeden yetenekleri izleme   bir üçüncü taraf uygulama, nerede Axapta , Navision ,   ve Great Plains þekilde Devamı…
Microsoft Axapta: Tasarým Faktörler Þekil Sistem Kullanýmý Birinci Bölüm: Kullanýcý Arayüzü ve Özel
Eðer uygulama veya dikkate Microsoft Axapta ERP sistemi olarak veya Axapta ile ilgili hizmet veren, bu not sistemi bir iþ çalýþtýrmak için birlikte uygun nasýl genel bir anlayýþ saðlar.

hizmet stratejisi ve hizmet urunle tirme  saðlayan Axapta ile ilgili hizmetler olarak Microsoft Axapta uygulanmasý ya da düþünen bireyler içerir. Açýklamalar sistem genel kabul görmüþ terminoloji olarak ifade bir iþ, çalýþtýrmak için birlikte uygun nasýl genel bir anlayýþ ele. Bu zihinsel çerçeve-in kombinasyonu ile uygulamalý deneyim ve eðitim kurs-olabilir öðrenme sürecini hýzlandýrmak ve genel bir anlayýþ daha etkili sistem kullanýmý yol açar. Herhangi bir ERP sistemi dahil olmak üzere Axapta-olduðunu öðre Devamı…
Made2Manage Sistemleri 'Bir Yýl sonra': reenergized ve Yetiþtirme Part Two: Gelecek Yön
Hatta bazen potansiyel alýcýlar etkilemek için gönüllü noktasýna - Made2Manage müþterilerine yazýlým sahiplik deneyimi zenginleþtirmek odaklanmýþtýr.

hizmet stratejisi ve hizmet urunle tirme  ve bu satýcýlar ve hizmet saðlayýcýlarý ile çalýþan müþteriler müþteri satýcý ile doðrudan çalýþmak kadar mutlu deðildi bu süreçte keþfetti. Sonuç olarak, yukarýda satýn alma onlar iþlerini geliþtirmek gerekir ne alýyorsanýz saðlamak için müþterileri ile daha samimi olmak için satýcýnýn stratejisi sadece yürütme olduðunu. Müþteri samimiyet Bu fikir Made2Manage Sistemleri kendi yaþýtlarý kendisini ayýrt etmek niyetinde nasýl baþka bir yoludur. Made2Manage Devamı…
Kurumsal Süreç Ýyileþtirme (EPI) Yazýlým: Müþteri ve Yazýlým Satýcý Ýþbirliði
Kurumsal çapýnda yazýlým uygulama sadece tamamlayan, hakkýnda yalýn geri döndü, masanýn üzerine ayaklarýnýzý koyun, ve emek meyve tadýný çýkarýn. O kadar hýzlý! Eðer uygulama projeyi tamamlama iken, yazýlýmýn yeni bir sürümü zaten sokaða ya da olabilir, emin, boru hattý bir tane var. Þimdi eðer ve ne zaman yeni sürümü almaya olarak karar ile karþý karþýyayýz. Belki þimdi yazýlým araçlarý yeni bir sýnýf, kurumsal süreç iyileþtirme (EPI), yükseltme karar size nasýl yardýmcý olabileceðini bakmak zamaný.

hizmet stratejisi ve hizmet urunle tirme  , bir ayrým bir hizmet paketi ve yeni bir sürüm arasýnda yapýlýr. Tipik olarak, bir hizmet paketi yazýlým hatalarý düzeltmek için verilir ve iþlevsellik ve veri elemanlarý eklemek veya deðiþtirmek için uygun deðildir. Ayrýca deðiþtirilmiþ veya deðiþtirilmiþ olan kod geliþtirilmiþtir sürece Sonuç olarak, bir hizmet paketi küçük bir çaba ya da test yüklü olmasý gerekir. Alternatif olarak, kod deðiþiklikleri ek olarak, yeni sürüm yeni iþlevler, yeni veri elemanlarý, v Devamı…
Ne Kurumsal Uygulamalar ile Yanlýþ, Ve Bayiler Bu Konuda Ne Yapýyor? Bölüm: Yeni Bir Çerçeve Strate
Yeni bir çerçeve üzerinde yedek ürün Bina daha yüksek bir risk stratejidir. En son bilgisayar bilimi 'atýlým' uygulamak için kurumsal uygulamalar saðlayýcýlarý için önemli ise ürün hala iþlevselliðini oldukça konularda ve,, ilk-to-market ve pazarda nihai baþarý (aslýnda, temel arasýnda garantili bir iliþki vardýr birçok deneyim üzerine, bir hatta iliþki) ters olabileceðini iddia olabilir.

hizmet stratejisi ve hizmet urunle tirme  deðiþtirmeden tek bir Web hizmetleri, deðiþtirmek geliþtirmek ve uyum gerekir. Bu ilke þirketler mevcut yatýrýmlarý korumak ve, daðýtýlan eriþilebilir ve mevcut Web servisleri ile birlikte ve bölünme, þirket ve coðrafi sýnýrlarý aþan sendikasyon. inþa makul kolayca dizayn edilebilir yeni iþlevler, eklemek için izin vermelidir Bu   üç parçalý bir eðilim not Bölüm varmýþtýr. Bölüm   Bu not biri son TEC serisi sorun ne özetlenmiþtir   Uygulama Yazýlýmý ile ve Devamı…
Sanal Makineler, Hizmet Olarak Yazýlým ve Cloud Computing Evlilik
Bu sanal makineleri ve yüksek hýzda internet iletiþim gibi yeni teknoloji, daha geniþ uzak uygulama barýndýrma yol açmaktadýr. Burada tahrik ediliyor nasýl bir öðretici düzey teknik açýklama

hizmet stratejisi ve hizmet urunle tirme  Sanal Makineler, Hizmet Olarak Yazýlým ve Cloud Computing Evlilik yazýlým , SaaS , cloud computing , uygulama göç , veri taþýma , veri depolama , veri ambarý , sunucu çiftlikleri , Ýnternet bulut , Ýnternet , sanal bellek , sanal platform , sanal bellek sistemi /> Sanal Makineler, Hizmet Olarak Yazýlým ve Cloud Computing Evlilik Leslie Satenstein - Temmuz 5, 2013 Read Comments Son basýn bültenleri olarak , yeni bulut bilgi iþlem gibi jargon, yazýlým bir hizmet olarak (SaaS), ve sadece Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others