Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » hizmet stratejileri


Küresel Satýcý Müzakere Stratejileri
TechnologyEvaluation.Com herhangi bir büyük teknoloji müzakere için hazýrlýk gözden geçirilmelidir 6 küresel müzakere kategori ve makro sorularý tanýmlamýþtýr.

hizmet stratejileri  anlam ve             azalmýþ hizmet ile birleþtiðinde müþterileri için daha az yükseltmeleri,             ve iþe alma ve yýpratma nedeniyle destek yetenekleri. Açýktýr ki, bu             satýcý veya müþteri ya için olumlu bir senaryo deðildir. Yardým             organizasyon alýyor potansiyel riskleri anlamak için satýcý             þüpheli canlýlýðý ile bir satýcý seçerek önemli yol açabilir Devamı…
Altyapı Hizmet Sektörü için ERP
Utilities (gas, water, electricity, and energy) software is typically built off customer billing systems encompassing a suite of modules covering fleet management, maintenance management, GIS, AMR,...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » hizmet stratejileri


Müþteri Ýliþkileri Yönetimi Stratejileri Bölüm: Sizin Strateji Oluþturma
CRM sistemi karýnýzý artýrmak ve süreçleri ile müþteri sadakati oluþturmak ve daha kaliteli ürün ve hizmetleri saðlayabilir. Ancak, önce gereksinimleri eksikliði, mücadele kapsamýnda sürünme üstesinden gelmek ve beceri eksikliði telafi etmek için hazýr olmalýdýr.

hizmet stratejileri  bir sonucudur. Sistem kullanýcý hizmet geliþtirilmektedir raðmen iþlerini açýkça seslendirmek ve sisteme ne yapmak istediðinizi belgelemek için gerekli zaman harcamak talepleri ile, çoðu iþ adamlarý çok meþgul. Sað Ýnsanlar toplama Ayrýca bu kategoride düþen birçok kullanýcý bir CRM sisteminin geliþtirilmesi söz konusu olduðunda neden olabilir tutarsýz gereksinimleri vardýr. Bir bölümü ihtiyaçlarýný baþka bir bölümü gereklerine doðrudan çatýþma içinde olabilir Devamı…
Zincir Tedarik Zinciri Maliyet-kesme Stratejileri Sýkma
Maliyetleri kontrol þirketlerin mücadele olarak, arz kaynaklarýnýn tedarik zinciri ve yönetim inceleme altýnda geldi. Tedarik zinciri bir þirket hýzlý kazanç elde etmek ve yatýrýmýn hýzlý geri alabilirsiniz bir alandýr.

hizmet stratejileri  içinde dahil edilebilir çeþitli hizmet seçenekleri vardýr. Bu yapý içerisinde en yaygýn iþ modeli ev için, üçüncü taraf bir tedarikçi ile öðeleri, almak paketi, ve gemi. Genellikle, 3PLs, orijinal satýcýdan bilgi almak sipariþ süreci, ve orijinal þirketin ambalaj ve nakliye etiketleri ile müþteri doðrudan ürün açýlan gemi. Bu orijinal þirketin daha iyi sektöründe daha büyük veya daha verimli þirketler ile rekabet saðlar. Potansiyel bir avantaj mevcut altyapý kullanma Devamı…
Kurumsal Uygulamalar Alanýnda Yeni Satýcý Toplama Stratejileri
SSA Küresel en son satýn almalar satýcýnýn satýn alma stratejisi ve geliþtirme döngüsünde yeni bir aþamaya iþaret ve kurumsal kaynak planlama satýcýlarýnýn dünyada bir numara üç (SAP ve Oracle sonra) olmak hedefine sürdürmek vardýr.

hizmet stratejileri  Olarak Yazýlým Nedir? | Hizmet Olarak Yazýlým zemin kazanýyor | Kurumsal Uygulama Saðlayýcý Piyasasý Etki derinleþtirmek Mayýs | Satýcý Aðýrlama Endüstrisi için hoþ geldiniz Mat uzatýr | Geniþletilmiþ Kurumsal Kaynak Planlamasý Satýcý Onun Yalýn Side gösterir | Klasik Kurumsal Kaynak Planlama Çözümü fazla kaydýrýr | SoftBrands Kurtarma AremisSoft Ýflas Þiþirme yumuþatýr | Yalýn Felsefe ve Kýsýtlar Teorisi Üzerine Düþünceler | Kýsýtlar Teorisi Yalýn Üretim Devamı…
IBM Yeterli Deðildir; Ariba Dell ile güçlü Ortaklýk Duyurdu
Ariba Dell ile kapsamlý bir yeni bir ortaklýk duyurdu.

hizmet stratejileri  veya bir on-rampa olarak hizmet vermektedir baþka bir satýcý bu ya         Ariba Aða, fonksiyon veya maliyet sebebiyle size uygun deðildir         biz seçerken genel deðerlendirme sopa gerektiðini düþünüyorum         bir tedarik çözüm.   comments powered by Disqus Gizli Kurabiye tarifi Hakkýnda Story hatýrlýyor musun? Bu patentli Been gibi görünüyor | Elektronik Ticaret Yin ve Yang | Peregrine Konvansiyonel Bilgelik Of Face Sinekler | Biz Dev olun Shall | Devamı…
Proje odaklý Yazýlým: çok seçenek, birçok farklar
Profesyonel hizmet kuruluþlarý tam zamanýnda, ama bilgi deðil satmak. Böylece, zaman ve gider yönetimi ek olarak, bir iþ yönetimi yazýlým ürünü bu bilgiyi izlenir bilmek için bir araç desteklemelidir, atanan, yönetilen ve fatura. Ama hangi ürün?

hizmet stratejileri  . Sanayi Gereksinimler profesyonel hizmet organizasyonun boyutuna baðlý olarak (PSO) (öncelikle zaman ve uzmanlýk satan herhangi bir firma tanýmlamak için bu terimi kullanacaðýz), sanayi niþ, ve belirli hizmetler, yazýlým gereksinimleri çok büyük deðiþiklik gösterir. Biz en önemli iþletme fonksiyonlarý on iki bakacaðýz. Genel muhasebe : birçok kiþi az önemli olduðu genel muhasebe iþlevi göz önünde olsa da, bir (fatura, kayýt ödemeleri ödeme, ödeme bu temel muhasebe Devamı…
Toplam Uptime Teminatlar? Bu Yeni Binyýl Olmalý!
Netsourcing saðlayýcý Intira BT ve að altyapýsý hizmet teklifleri onun tam bir çizgi kapsayan servis seviyesi anlaþmasý (SLA) 'ýn sunacak duyurdu.

hizmet stratejileri  , sunucu barýndýrma , hizmet kullanýlabilirliði Forum , yönetilen að , katman iv veri merkezi , SQL yüksek kullanýlabilirlik , servis seviyesi anlaþmasý , barýndýrma , katmaný 4 veri merkezi , yüksek kullanýlabilirlik veritabaný , yüksek kullanýlabilirlik mimarisi , veri merkezi hareket , servis seviyesi yönetimi , að bant geniþliði yönetimi /> Toplam Uptime Teminatlar? Bu Yeni Binyýl Olmalý! D. Geller - Temmuz 5, 2013 Read Comments Olay Özeti Intira   BT ve að Devamı…
ASP Uygulamalarý Sizin için mi? Bölüm 2: Karar Kriterleri
Bir uygulama iyi bir ASP saðlanan uygulama veya hizmet, içi yerleþik ya da satýn olarak uygulanýr olsun, genel olarak bir iþlev veya süreç dýþ kaynak için kullanýlacak ne ile ayný kriterlere baðlýdýr. Bu parça detaylarýný kriterler.

hizmet stratejileri  ve / veya ASP hizmet açýsýndan ölçüde. Kritik         Sistemleri         Iþ operasyon için kritik sistemleri zayýf aday olarak kabul edilir         ASP uygulamalarý için, öncelikle çünkü kontrol kaybý üzerine kaygýlar         kritik verileri üzerinde. Iç güvenlik bir daha az personel olsa da         Özellikle ASP, personel öncelikleri ve odak kontrol edilebilir. iken         ASP genellikle, internette herhangi bir þirket kadar iyi Devamı…
H.B. de E-Business Müþteri Hizmetleri Baþarý Fuller Þirket
Kimya þirketi H.B. Fuller müþteri hizmet düzeylerini iyileþtirmek için Internet kaldýraçlý vardýr.

hizmet stratejileri  bilgileri kendilerine, daha iyi hizmet olacaktýr. Ve,         bunu yaparken, Müþteri Hizmetleri Departmaný az harcamak mümkün olacaktýr         tekrarlayan ve idari fonksiyonlar zaman ve daha fazla zaman odaklama         müþteri iliþkileri ve daha karmaþýk müþteri hizmetleri çözme         müþteriler için hýzlý bir þekilde sorunlarý. Bu         gerçekleþmeleri HB Fuller müþteri için hedefleri bir dizi yol açtý         hizmet Devamı…
Talep Müþteri Ýliþkileri Yönetimi Hizmet Alternatifleri On karþýlaþtýrma
, Olmayan temel iþlevi, dikey, sektöre özgü özellikleri ve muhasebe ile ilgili özellikleri temel iþlevi: Müþteri iliþkileri yönetimi (CRM) iþlevi dört kategoride düþebilir. Deðerlendirilmesi ve bir CRM çözümü seçerken, iþletmeler fonksiyonlarý ve temel CRM iþlevselliði bir parçasý olmayan özellikleri ile ilgili potansiyel sorunlarý farkýnda olmalýdýr.

hizmet stratejileri  Talep Müþteri Ýliþkileri Yönetimi Hizmet Alternatifleri On karþýlaþtýrma Talep Müþteri Ýliþkileri Yönetimi Hizmet Alternatifleri On karþýlaþtýrma Jim Berkowitz - Temmuz 5, 2013 Read Comments CRM Deðerlendirme Hususlar Yeni Forrester Research In rapor, bu not olduðunu fonksiyonlarý ve özellikleri müþteri iliþkileri yönetimi (CRM seçiminde önemli ise ) yazýlýmý, deðil mi be-tüm ve sonu tüm karar faktör. Ayrýca çoðu kullanýcý baþlangýçta sanýyordum gibi Devamı…
RTI CRM Uygulamalarý Major League Saðlayýcýlar rakipleri
1990 yýlýnda kurulan, RTI Yazýlým yazýlým ve donaným sektöründe hedef ve hizmet, yardým masasý, satýþ ve pazarlama benzer gereksinimleri ile diðer sanayi için geniþleyen bir özellik-zengin Enterprise çözümü ile bir Illinois CRM uygulamasý saðlayýcýsýdýr. Son TEC Michel P.Mallen, RTI amiral gemisi ürünleri CustomerFirst ve SalesFirst tartýþmak RTI en Müdür Yardýmcýsý röportaj.

hizmet stratejileri  ürün ön büro birleþtirir   hizmetleri, pazarlama, geliþtirme ve satýþ gibi alanlarý kapsayan iþlevleri.    Michael P. Mallen , Genel Müdür Yardýmcýsý aslýnda teþvik   tek bir depo yerine tüm organizasyon yeteneðine yapar   ortak çalýþma ve müþteri etkileþimleri tek bir görünümü var.   Illinois merkezli Yazýlým þirketi yazýlým niþ sanayi hedefliyor   ve yazýlým / donaným iþletmeler. Alstom gibi diðer þirketler arasýnda,    Alcatel ,    Cyborg Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others