Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » hizmet stratejileri ve profesyonel hizmetler


$ 6B Hizmetler Deal Dell, IBM
Dell Computer Corp ve IBM Corp IBM Dell PC'ler ve sunucular için hizmet ve destek saðlayacaðýný açýkladý.

hizmet stratejileri ve profesyonel hizmetler  kez daha güvenilir bir hizmet varlýðý, sahip bir alan vardýr   rakip Compaq Computer Digital Equipment satýn beri bir dezavantaj olmuþtur   Haziran ayýnda þirket, 1998. (Bu noktaya kadar, Dijital Dell in hizmet olmuþtu   saðlayýcý.) Bu duyuru, genel piyasa büyüme artýrmak, ancak bunun   Dell bir tam hizmet PC / sunucu olarak daha tam kendini sunmak için izin verir   satýcý, hem de Compaq karþý daha etkin rekabet. Þirketlerin   (özellikle de Dell in zayýf hizmet sunan Devamı…
Profesyonel Hizmetlerin Otomasyonu için Proje Portföy Yönetimi
A business practice that assists organizations to align their portfolio of projects with their business strategy. Professional services automation (PSA) refers to a system designed to streamline an...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » hizmet stratejileri ve profesyonel hizmetler


Kurumsal Karlýlýk Artýrma Hizmet Tedarik Zinciri Stratejileri
Bu makale, hizmet tedarik zincirinin benzersiz zorluklar açýklayan hizmet yönetimi karar hiyerarþisi anlamak için bir çerçeve sunmaktadýr ve bu sorunlarý ele almak geliþmiþ hizmet stratejileri ve karar destek araçlarý daðýtmak þirketlerin yararlandýðý dramatik deðer teklifi vurgulamaktadýr. Önde gelen hizmet kuruluþlarý Cisco ve KLA-Tencor Kýsaca vaka çalýþmalarý hizmet tedarik zinciri stratejilerinin baþarýlý daðýtýmlarý örneklerini göstermektedir.

hizmet stratejileri ve profesyonel hizmetler  sorunlarý ele almak geliþmiþ hizmet stratejileri ve karar destek araçlarý daðýtmak þirketlerin yararlandýðý dramatik deðer teklifi vurgulayýn. Önde gelen hizmet kuruluþlarý Cisco ve KLA-Tencor Kýsaca vaka çalýþmalarý bu yaklaþým kaldýraç hizmeti tedarik zinciri stratejilerinin baþarýlý daðýtýmlarý örnekleri açýklar. [1]   J. Bijesse, M. McCluskey ve L. Sodano, Servis Yaþam Döngüsü Yönetimi   (Bölüm 1): Yaklaþýmlar ve Teknoloji Sürdürülebilir Rekabet Devamı…
Hizmetler geçiþ için ITIL sürüm 3 Reçete
BT hizmet geçiþ yönetmek zordur. Ama ITIL sürüm 3 bulunan güncel rehberlik, BT kuruluþlarý planlama, yapýlandýrma ve deðiþim yönetimi dahil olmak üzere tüm geçiþ aþamalarý, yeni bir bakýþ açýsý ile, daha baþarýlý bir geçiþ için planlayabilirsiniz.

hizmet stratejileri ve profesyonel hizmetler  rehberlik (ITIL) Sürüm 3 Hizmet Geçiþ :> üçüncü hizmet yaþam döngüsü aþamasý kapsayan hacmi ile özellikle, adres yardýmcý olmak için tasarlanmýþtýr. kelime geçiþ kullanýmý önemlidir. Ne kadar sýklýkla BT uzmanlarý çok az veya hiç görünür destek ile üretime geliþtirme (proje ya da sorun istiþare olmadan baþka bir bölümüne geçirilir) duvarýn üzerinden atýlan olan uygulamalar hakkýnda þikayet var? Müþteri ve kullanýcýlar neler olup bittiðini merak Devamı…
Müþteri Ýliþkileri Yönetimi Stratejileri Dördüncü Bölüm: Stratejileri ve Örnek Çalýþma
Özel CRM stratejileri oluþturma ölçülebilir hedefler geliþtirmek ve onlarý elde etmek için yatýrým getirisini hesaplamak anlamýna gelir. Bu teknik bir çerçeve ek olarak, satýþ ve internet stratejileri ve müþteri memnuniyeti ölçümleri de dahil olmak üzere pazarlama stratejileri, þirket bir düzgün çalýþan CRM makine yaratacaktýr.

hizmet stratejileri ve profesyonel hizmetler  yaþadým. Bu pazarlama, satýþ, hizmet ve müþteri memnuniyeti döngüsünün her yönü üzerinde neden ve etkisi iyi yaðlanmýþ bir makinedir. Sonuç kuruluþunuz deðiþtirme kolay deðildir. Önünüzde pek çok sorun var. Veri kalitesi sorunlarý, yönetimi deðiþtirmek için, doðru uygulama ortaklarý seçerek, CRM proje darbe ve delik dolu. Bu darbelere yönetebilirsiniz. Sadece onlarý farkýnda olarak riskleri azaltabilir. Doðru odaklanarak, akýlda müþteri ve bu sayfalarda belirtilen Devamı…
Að Motorlar, Inc - Hizmet Web için çift CPU
Að Motorlar, Inc web sunumu en hýzla büyüyen alanýnda kullanýlan son derece ince raf sunucularý lider þirketidir. Bu notta, biz þirket ve görünüm inceleyin.

hizmet stratejileri ve profesyonel hizmetler  Að Motorlar, Inc - Hizmet Web için çift CPU adanmýþ sunucu , sunucu linux , Windows sunucu barýndýrma adanmýþ sunucular barýndýrma , raf sunucularý , Windows adanmýþ sunucular , dört çekirdekli sunucu , adanmýþ barýndýrma , 1u sunucusu , adanmýþ web sunucu barýndýrma , barýndýrma adanmýþ linux , sunucu hosting linux , Windows adanmýþ sunucu barýndýrma , adanmýþ sunucu barýndýrma linux , özel web barýndýrma , uygun adanmýþ sunucu barýndýrma , web hosting özel Devamı…
AT & T PocketNet Hizmet Novell GroupWise ile Kablosuz Goes
Novell GroupWise ürün kablosuz PocketNet hizmet için AT & T ile takým olan ikinci ortak bir mesajlaþma sistemidir. Lotus Notes þu anda 50.000.000 üzerinde müþteri koltuk vardýr, ve Novell GroupWise AT & T PocketNet hizmet 70.000.000 kullanýcýlarýn potansiyel bir hedef pazar veren, 20.000.000 üzerinde müþteri sandalyeye sahip.

hizmet stratejileri ve profesyonel hizmetler  AT & T PocketNet Hizmet Novell GroupWise ile Kablosuz Goes AT & T PocketNet Hizmet Novell GroupWise ile Kablosuz Goes P. Hayes - Temmuz 5, 2013 Read Comments Etkinlik         Özet         SALT LAKE CITY (BrainShare 2000) Mart 27 / PRNewswire / - Novell, Inc         (Nasdaq: NOVL - Haberler), Net hizmetleri yazýlým önde gelen tedarikçisi, açýkladý         Novell GroupWise için kablosuz eriþim kamu beta durumu         Ticari müþteriler için AT & T Devamı…
Finansal Hizmetlere Uygulanacak Ýþ Süreçleri Yönetimi Nasýl mý?
Ýþ süreçleri yönetimi (BPM) finansal hizmetler þirketleri iç süreçlerini yönetmek ve verimliliðini ve doðruluðunu artýrmak için olanak saðlar. Özellikle Kuruluþlar, Sarbanes-Oxley ile anlaþma, uyum saðlamak için BPM odaklanmalýdýr ve hata ve risk en aza indirmek için olanlar.

hizmet stratejileri ve profesyonel hizmetler  Finansal Hizmetlere Uygulanacak Ýþ Süreçleri Yönetimi Nasýl mý? Finansal Hizmetlere Uygulanacak Ýþ Süreçleri Yönetimi Nasýl mý? Hans Mercx - Temmuz 5, 2013 Read Comments Giriþ Ýþ Süreçleri Yönetimi (BPM) giderek onlarý daha verimli hale getirmek için iç süreçlerini iyileþtirmek için organizasyonlar tarafýndan kullanýlýyor. Ama hangi süreçleri BPM için uygun? Hangi sanayi, varsa, baþarýlý bir yýðdý BPM? BPM Dikey Pazarlar içinde BPM zaten finansal hizmetler ve Devamı…
ERP Yakýnsama ve Saha Hizmetleri-Bir Satýcýnýn Liderlik
Insan merkezli hizmet kuruluþlarý ile Agresso deneyimi etkin saha hizmetleri ve varlýk bakým yönetimi bu iþletmelerin gereksinimi karþýlamak bir çözüm tasarlamak için satýcý açmýþtýr. Iki çözüm ve ürünün temel mimari, destek deðiþim ve sýký çift çözüm kategoriden Agresso en kaynaþmasý.

hizmet stratejileri ve profesyonel hizmetler  özel sektörde insan merkezli hizmet kuruluþlarýn operasyonlarý düzene ve maliyet verimliliði elde etmek için giderek artan bir baský altýnda olduðunu sürekli kanýt yoktur. Tür araçlar, enerji ve gayrimenkul yönetimi gibi bazý sektörlerde, için, büyük fiziksel varlýklarý yönetmek ve küçük servis ihtiyaçlarýný tekrarlama farklý ihtiyaçlarýný bir mücadeledir. Daha fazla bilgi için, bu serinin bir, Pazar me için Teyakkuzda Hizmetler Satýcý için Bir ERP parçasý bakýn Devamı…
Something Fishy web sitenize Oluyor?
Tatlýsu Yazýlým web sitesi izleme için güçlü çözümler sunmaktadýr. Orada her bütçeye ve sitenin her türü için bir ürün veya hizmet, ve arkasýnda müþteri hizmetleri tüm bu benzersiz bir þirket yapar.

hizmet stratejileri ve profesyonel hizmetler           Onlar bir ürün, bir hizmet ve bir ev sahipliði hizmet sunuyoruz, bunlarýn her biri         bir kullanýcýnýn özel ihtiyaçlarýna yapýlandýrýlabilir. Üç teklifleri þunlardýr: SiteSeer .         Bu hizmet dýþarýdan bir web sitesinin dýþ izleme saðlar         güvenlik duvarý. Bu cevap vererek kullanýcýnýn deneyimi hakkýnda bilgi saðlar         gibi sorular: Can           site adresinden ulaþýlabilir? ne kadar Devamı…
ASP Olmak 100 Milyon Nedenleri
Interpath Bain Capital ve CP & L arasýndaki spin-off anlaþma 100 milyon dolar olan nakit sermaye giriþinin aldý - Bain Capital ve Carolina Power & Light 50 $ her milyon dolar yatýrým; Bain sahiplenir ve CP & L tam hizmet ASP azýnlýk hissesini elinde

hizmet stratejileri ve profesyonel hizmetler  için tasarlanmýþ hareket tam hizmet Uygulama Servis Saðlayýcýsý en         (ASP) piyasa deðeri, CP & L ve Bain her bir toplam 50 $ milyon dolar yatýrým olacak         agresif Interpath en ASP iþ büyümeye yeni sermaye 100 milyon dolar.         Bain Interpath saðlamak için stratejik ve operasyonel uzmanlýk saðlayacak         ASP pazarda konumunu kaldýraç için. Tamamlanmasýyla         iþlem, Bain% 65 ve CP & L Interpath% 35 sahibi olacak sahibi Devamı…
Tedarik Zinciri Yönetimi Birbirine Tedarik Aðlarý doðru Geliþen mý
, Ticaret ortaklarý ile daha yakýn iþbirliði için tedarik zinciri yönetimi süreçlerini optimize iþletmelerin birbirine baðlý þebeke olarak birlikte hareket etmek gerekir. Hizmet odaklý mimari geliþimi gibi að tedarik zincirleri karakterize gerekli esneklik ulaþmada önemli olacaktýr.

hizmet stratejileri ve profesyonel hizmetler  En basit haliyle , hizmet odaklý mimariler (SOA) iþ süreci mantýðý veya hizmet müstakil modüler uygulamalarý olarak tanýmlanýr bu olabilir karýþýk ve uyumlu olmasý; platformu baðýmsýz ve dinamik, yer çaðrýlan ve bir platform altyapýsý içinde herhangi bir yerden onlara ihtiyacý kim tarafýndan kullanýma çaðrýlabilir. SOA, geliþmekte olan yapýlanma, ve çok daha verimli ve esnek bir iþletme sistemi kullanarak yapmak. Bu birbirine baðlý olan besleme þebekesi gereklidir Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others