Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » hizmet odakl irketler


Oracle Küçük Þirketler için APS Paket Teklif
"Orlando, Fla yapýlacak yaklaþan Oracle Uygulamalarý Kullanýcý Grubu (OAUG) olay, iþletmeler büyük ve küçük. Büyük iþletmeler için Oracle 11i uygulamalarý paketinin yakýnda çýkacak üzerinde olacak Oracle Corp odak Sadece, bir þey vaat Þirket ayrýca küçük iþletme pazarýna uygulamalarý geniþletmek için baþlayacak, kaynaklarý söyledi. yeni bir paketi dahil geliþmiþ planlama ve programlama aracý, Oracle Ýleri Tedarik Zinciri Planlamasý olacak, kaynaklarý söyledi. " Bilgisayar Bayi Haberler, 9/17/99.

hizmet odakl irketler   i2 Þimdi B2B Tedarikçiler hizmet veren | Shark-Infested Waters ise i2 Bleeds | McHugh Software in DigitaLogistix Güçlü Vakfý üzerine kurulu | Yýktýðý Catalyst CEO su Gidiþ Wake Uyardý | Proses Endüstrileri için oluþumu Sistemleri Öncüleri Ürün Tasarýmý Ýþbirliði | Nike Kaybedenler Parantez içinde Son u için i2 suçluyor | i2 RightWorks Buys, Fiyatlarý Ariba, Manugistics için darbe | Bulunan-Matematik Portal Piyasasý Katýldý | Manugistics ve Çevik Sevgililer Günü nde bu Devamı…
Altyapı Hizmet Sektörü için ERP
Utilities (gas, water, electricity, and energy) software is typically built off customer billing systems encompassing a suite of modules covering fleet management, maintenance management, GIS, AMR,...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » hizmet odakl irketler


Orta ölçekli þirketler Tam boyutlu BT Sorunlar mý
Bilgi teknolojisi ürün seçimi iþletmenin büyüklüðü ile büyütmek veya aþaðý deðil bir konudur. Orta ölçekli þirketlerin Bilgi Sistemleri Bölümleri tarafýndan yönetilmesi gereken konularýn geniþliði ve ciddiyeti daha fazla kiþi ve bunlara uygulamak fonlama kaynaklarýný daha büyük þirketlerin bu aynýdýr.

hizmet odakl irketler  edilecek ürünün yazýlým, donaným, hizmet veya bilgi olsun, meydan iþ deðerini maksimize ve altyapý karmaþýklýðý en aza indirmektir. Eski amaç yatýrým orta vadeli getiri kýsa üretir ve ikinci olma uzun vadeli maliyet daha düþük orta üretir. güverte IT Manager karþý yýðýlýr. Ýç müþteri nadiren ürünler uzun vadede daha az sýklýkla kýsa vadede iþ deðerini artýrmak için kullanýlabilir ve nasýl net bir resim saðlar. Tedarikçiler zor belirsiz veya yanýltýcý Devamı…
Orta-pazar Þirketler için SAP Endüstri Çözümleri
Bir on yýl için, SAP petrol ve gaz ve yardýmcý çözümler ile baþlayan, sektöre özel uygulamalar teklif etti. Medya, sigorta, kimya, bankacýlýk ve kamu sektörü arz sanayi-özel çözümler bir pazar odaklý saðlayýcý olarak SAP'nin az bilinen yan vurgulayarak, izlemiþtir.

hizmet odakl irketler   kamu hizmetleri, ticaret ve hizmet sektörlerinde. Buna göre, SAP NetWeaver platformu ve SAP ERP gibi standart iþletme suit ve SAP CRM , hem de kullanýcý verimliliðini ve analitik uygulamalarý, hepsi var son zamanlarda bir endüstri bakýþ açýsý ile tasarlanmýþtýr. Elbette, SAP nin temel veya standart geliþmelerden anlayýþlar, ortak çözümleri ile birlikte, SAP nin sanayi birimlerinin tüm yarar ve ortak iþ süreçlerini kapsamaktadýr. Ancak her sanayi genel çözümleri ile Devamı…
Tedarik ve Ofis Tedarik Þirketler Mürekkep Fýrsat
PurchasePro ve Office Depot Office Depot maðaza içinde müþterilere PurchasePro pazarda kullanýlabilir hale getirecek bir stratejik iliþki baþladý.

hizmet odakl irketler  yaný sýra   müþterilerine deðerli hizmet, Office Depot yer konumlandýrma kazanacak   pazar web sayfalarý içinde. Ayrýca, müþteriler için pazar eriþim   Office Depot maðazalarý, Office Depot ofis mallarýn tek tedarikçisi olacak   hangi onlar satýn alabilirsiniz. PurchasePro bir sözcü bu bir iþaret   Office Depot müþterilerine faydalarý tek bir alacak olmasýdýr   (ya da herhangi bir küçük zaman için yýl boyunca alýmlarýný tüm gösteren rapor   dönemi). Devamı…
Kimyasallar için SAP: Orta pazar Þirketler için Ambalajlý Çözüm
Kimya endüstrisi için paket çözümler SAP ve seçilmiþ ortaklarý edinilebilir. Yine de, diðer kalýcý çözümler bir dizi verilen, potansiyel kullanýcýlar SAP gerçekten paketlenmiþ seçeneði olmadan en iyi çözüm olacaðýný karar vermek zorunda olacak.

hizmet odakl irketler   kurumsal kaynak planlamasý olarak hizmet vermektedir Frank Kochendoerfer, bir SAP kimya endüstrisi müdürü, Tüm büyük küresel kimyasal þirketlerin yüzde 85 i SAP kullanýmý bu yana, SAP büyük hesaplarýnda çok yüksek penetrasyon olduðu ortak bilgi olduðunu söylüyor. O SAP yine de orta-pazar alaný (tüm tesislerin 70 yaklaþýk yüzde 1000000000 $ [ABD] için gelir grubuna kadar olan) birçok müþteri olduðunu söylemeye devam ediyor. Aslýnda, SAP kimyasallar alanýnda yaklaþýk Devamı…
AT & T PocketNet Hizmet Novell GroupWise ile Kablosuz Goes
Novell GroupWise ürün kablosuz PocketNet hizmet için AT & T ile takým olan ikinci ortak bir mesajlaþma sistemidir. Lotus Notes þu anda 50.000.000 üzerinde müþteri koltuk vardýr, ve Novell GroupWise AT & T PocketNet hizmet 70.000.000 kullanýcýlarýn potansiyel bir hedef pazar veren, 20.000.000 üzerinde müþteri sandalyeye sahip.

hizmet odakl irketler  AT & T PocketNet Hizmet Novell GroupWise ile Kablosuz Goes AT & T PocketNet Hizmet Novell GroupWise ile Kablosuz Goes P. Hayes - Temmuz 5, 2013 Read Comments Etkinlik         Özet         SALT LAKE CITY (BrainShare 2000) Mart 27 / PRNewswire / - Novell, Inc         (Nasdaq: NOVL - Haberler), Net hizmetleri yazýlým önde gelen tedarikçisi, açýkladý         Novell GroupWise için kablosuz eriþim kamu beta durumu         Ticari müþteriler için AT & T Devamı…
Tedarik Zinciri Yönetimi: Hizmet Parça Fonksiyonel Kapsamý Morphing
Özetin özeti iþ meydan yedek ve yedek parça stok maliyetini en aza indirerek varlýklar kesintilerini en aza indirmek için. Bu zorluklarýn üstesinden gelebilmek için, aðýr yatýrýmlar geniþ yedek ilan yedek parça aðlarý yapýlmýþtýr.

hizmet odakl irketler  Tedarik Zinciri Yönetimi: Hizmet Parça Fonksiyonel Kapsamý Morphing Tedarik Zinciri Yönetimi: Hizmet Parça Fonksiyonel Kapsamý Morphing Olin Thompson and P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments Servis Parçalarý SCM Morphing Ýþlevsel Kapsam class= articleParagraph > Orada tedarik zinciri yönetimi dahil birçok gereksinimleri (SCM)   Geleneksel farklý iþlemi yapmak servis ve yedek parça,    Yeni parçalar SCM (bkz. Bölüm   One). Sonuç olarak, bazý uzman SCM için Devamı…
Microsoft Office 2000 SR-1, Windows Aile Disfonksiyon ekler
Ilk hizmet paketi yayýmladý sonra Bir zamanlar, Microsoft ürünlerinde sadece kullanýlabilir. Microsoft Office 2000 SR-1, Redmond ikinci hizmet paketini þimdi cazibesi olduðunu kanýtlamak için yola koyulur.

hizmet odakl irketler  Corp [NASDAQ: MSFT] Servis hizmet verdiði         Önce mevcut birleþtirir Office 2000 Release 1 (SR-1),         müþteri odaklý geliþtirmeleri ile güncellemeleri. SR-1 teklifler 500 den fazla düzeltmeleri         ve Office 2000 paketinin çeþitli bileþenlerine geliþtirmeleri. raðmen         Muhaliflere, Microsoft Office ile patlayýcý daðýtým oraný gördü         2000 ile bazý dokuz ay önce baþladýðý günden bu yana. Bir üzerinde daðýtým Devamı…
Kurumsal Hizmetleri Kaynak Planlamasý ve Profesyonel Hizmetler Otomasyon: Nerede Line Beraberlik mu
Geç doksanlarýn bu yana, kurumsal kaynak planlamasý (ERP) satýcýlarý hizmet sektöründe dikey pazarlar için iþlevsellik geliþtirdik. Ayný zamanda, profesyonel hizmetler otomasyonu (PSA) uygun bir yazýlým kategorisi oldu. Sonuç olarak, ERP ve PSA arasýndaki fark deþifre bir sorun olmaya devam etmektedir.

hizmet odakl irketler  , portföy yönetimi , hizmet kuruluþlarý , profesyonel hizmetler /> Kurumsal Hizmetleri Kaynak Planlamasý ve Profesyonel Hizmetler Otomasyon: Nerede Line Beraberlik musunuz? Neil Stolovitsky - Temmuz 5, 2013 Read Comments Giriþ geç doksanlarýn bu yana, kurumsal kaynak planlama (ERP) satýcýlarý ilk hizmet bu üretim kuruluþlarýn ihtiyaçlarý olduðunu belirgin olmuþtur yavaþ yavaþ da olmayan imalat sanayi hizmet etmek iþlevlerini uzatýldý. Pazara 2000 yýlýnda, imalat sanayi için Devamı…
Yüksek Uçan NetGravity Onun pozisyonu koruyun miyim?
NetGravity en reklam sunumu yazýlýmý lider kalýr ve DoubleClick ile birleþme kutlayan þirket olmalýdýr, ama CMGI savaþ için hazýrlanmak için sýnýrýndaki asker yýðýnak ve NetGravity ihtiyaçlarý olduðunu.

hizmet odakl irketler  temel ürün (AdServer 3.5) hizmet eden bir yazýlýmdýr   web sayfalarýna reklamlar. AdServer ürün bir þirkete lisanslý ve çalýþýr   lisans þirketin kendi sunucularýnda. Bir web sayfasý reklam sunmayý tetiklenir   özel etiketleri ile sayfanýn içine web sayfasý tasarýmcýsý ekler olduðunu. Etiketleri tarif   reklam özellikleri bu konuma hizmet verilecek. Bu özellikler   Hakkýmýzda satýldýðý karþý modeline karþýlýk. Özellikleri alabilir   hesap reklam göründ Devamı…
Hizmet Olarak Yazýlým zemin kazanýyor
Bir hizmet olarak yazýlým barýndýran modelinin son canlý örnek olduðunu. Yeni teknoloji geliþmeler ile birleþtiðinde maliyet verimliliði, bilgi teknolojisi esneklik ve yatýrým daha hýzlý geri dönüþ talebi, yeniden doðmuþ gibi hosting modeli neden oldu.

hizmet odakl irketler  Hizmet Olarak Yazýlým zemin kazanýyor Hizmet Olarak Yazýlým zemin kazanýyor P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments Giriþ Bir yakýndan barýndýrýlan daðýtým modeli yeni bir yüceltilmiþ, (ya da isterseniz, yeniden icat) durumu zevk olduðunu gerçekleþtirmek için kurumsal uygulamalar pazar izlemek zorunda deðildir. Olarak on-demand , yarar bilgisayar bir hizmet olarak veya yazýlým (SaaS) teslim yaklaþýmlar, hosting terim statü elde etti sadece bir gecede sevk , ancak kavram Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others