X
Software Functionality Revealed in Detail
We’ve opened the hood on every major category of enterprise software. Learn about thousands of features and functions, and how enterprise software really works.
Get free sample report

Compare Software Solutions
Visit the TEC store to compare leading software solutions by funtionality, so that you can make accurate and informed software purchasing decisions.
Compare Now
 

 giden telif


Kurumsal Yazılım Seçiminde En İyi Uygulama
Kurumsal yazılım seçerken zaman ve maliyet kaybı yaşamamak için işletme ve teknik gereksinimlerin uygun bir şekilde tanımlanmasının ardından harekete

giden telif  basinda gösterildigi gibi basarisizliga giden kesin yoldur. Bir yazilimin degerlendirilmesi, gelisimi ve seçimine iliskin en iyi uygulamayi tarif edecek ve size objektif olarak en iyi çözümü seçerken nasil zamandan ve maliyetten kaçinacaginizi gösterecegiz. Yazilim degerlendirmesi, gelisimi ve seçimine dair yöntemlere iliskin bir takim öneriler ve en iyi uygulamalari asagida görebilirsiniz: Eger isletme ve teknik gereksinimlere iliskin ilk tanimlamalar eksik veya hatali ise, bir sistemin

Devamı…


RFP Şablonları Araştırın

TEC RFP şablonlar,40’dan üzerinde yazılım kategorileri ve binlerce özellikleri ve işlevleri listeler. Endüstrideki en kapsamlı gereksinimler / işlevsellik listeleri alın.

Şimdi araştırın
Yazılım Çözümleri Karşılaştırın

Binlerce genelinde çözümlerin Özellikleri ve işlevleri berabar karşılaştırın. TEC Karşılaştırma Raporlar, size çok daha fazla ayrıntı bilgi veriyour.

Şimdi karşılaştır

Ilgili Belgeler » giden telif

ERP: Şeffaflık Dar bir Bakış Açısı Haline Geldiğinde


Bir kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemi altında yatan fikir, kuruluşlara iş faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları şeffaflık ile görülebilirliği kazandırmaktır. Peki ya ERP sistemi aslında iş için bir “kör nokta” meydana getiriyorsa? Bunun nasıl meydana gelebileceğini sorabilirsiniz. Bu soruya yanıt veremeden önce, bir miktar geçmişe dönmemiz gerekiyor. Gelişmiş ülkelerde birçok imalat faaliyeti yurtdışına aktarılmıştır. İmalatçılar bunu gelişmekte olan ülkelerde işçilik maliyetlerinin daha ucuz olması sebebiyle yapmışlardır. Ancak yurtdışında imalat yapmak birtakım önemli kaygıları beraberinde getirmiştir: • Kalite güvencesini nasıl ölçersiniz?

giden telif  Lokasyondan lokasyona ileri geri giden imalat faaliyetlerinin karmaşıklığıyla yüzyüze gelen imalatçılar, küresel iş operasyonlarını takip edebilmek ve yönetebilmek zorundadırlar. Bu oradaki kurumsal yazılımın daha ağır imalat faaliyetleri ile dağıtım faaliyetleri arasındaki dalgalanmalarla etkili bir şekilde baş edebilecek ölçüde esnek olması gerektiği anlamına gelmektedir. Bu esnekliğin sağlanabilmesi için, geleneksel ERP sistemlerinden çok daha fazlasına ihtiyaç Devamı…

İmalata Yönelik Bulut ERP : 6 Dikkat Edilecek Husus


Bulut programcılık oldukça yaygın olmasına rağmen, imalat işlerine yönelik bir kurumsal yazılım planlama (ERP) sistemi seçme aşamasında olan kişilerle yaptığım sohbetlerde, bu insanların bulut yazılımları işlerine uygulamaları konusunda bir dolu kaygı, belirsizlik ve şüphecilik taşıdıklarını görmekteyim. Günümüzde imalata yönelik ERP yazılım teklifleri üzerinde temellenmiş hizmet olarak yazılımlarda (SaaS) hiçbir eksiklik bulunmamaktadır; çeşitli endüstri kollarındaki birçok iş türüne yönelik bulut ve hosting çözümleri sunmak rutin hale gelmiş olsa da, söz konusu dikey imalata ilişkin pazar dilimi olduğunda, TEC verileri bu tür çözüm önerilerinin imalat işlerinde geniş çapta kullanılmadığını göstermektedir.

giden telif  fonksiyonlarında dış kaynak kullanımına giden tedarikçiler gibi büyük sayıda hizmet sağlayıcısına bağımlıdırlar. Bu sebeple özel verilerini az çok bu hizmet sağlayıcılarla paylaşmaktadırlar. • Katı uyum gereksinimleri. Birçok imalatçı işletme, çok seviyeli hükümet standartlarıyla birlikte ciddi uyum düzenlemeleri ile belirlenmiş olan veya hükümet dışı sertifika kurumlarından gelen çeşitli gereksinimlerle belirlenmiş olan pazar dilimlerinde faaliyet Devamı…

Hacker Yayýn Top Savunma Avukat alýr


Ifade özgürlüðü ve sansür baðýrsaklarý meydan ve kaçýnýlmaz olarak hukuki emsal bir sürü ayarlar bir durumda, ünlü savunma avukatý Marcus Garbus tuzaða ile þarj ediliyor 2.600 (rezil bir korsan yayýn) temsil etmek için Electronic Frontier Foundation tarafýndan muhafaza edilmiþtir Telif hakký koruma sistemleri (17 USC § 1.201 (a) (2)), özellikle Ýçindekiler yetkisiz eriþime karþý Dijital Video Diskler (DVD) korumak için geliþtirilmiþtir Sistemleri (CSS) Scramble.

giden telif  Hacker Yayýn Top Savunma Avukat alýr ihlal , internet koruma , yayýn ihlali /> Hacker Yayýn Top Savunma Avukat alýr L. Taylor - Temmuz 5, 2013 Read Comments Etkinlik         Özet         rezil korsan yayýn 2600 gibi bilinen , Federal dava ediliyor         Sekiz büyük sinema þirketler tarafýndan Mahkemesi. Ünlü savunduðu         avukat Marcus Garbus, 2.600 , ve kabul editörü Emmanuel         Goldstein, 2.600 ile þarj ediliyor telif hakký Devamı…

Microsoft Navision Kullanma Tedarik Zinciri Yönetimi


Bu Dr Scott Hamilton, Microsoft Navision Kullanma Tedarik Zinciri Yönetimi kitaptan özet bölümün bir yeni baský olduðunu.

giden telif  tahmin edilebilir. Gelen ve Giden Gönderileri için Depo Ýþlevselliði Simetri. Giden gönderiler iþlemek için ayný iþlevi satýþ sipariþleri, transfer emirleri, ve satýcý döner için de geçerlidir. Gelen gönderiler iþlemek için benzer iþlevler sipariþ, transfer emirleri ve müþteri iadeleri satýn almak için de geçerlidir. Depolama deðiþimler . Alma faaliyetleri bireysel sipariþler veya bir makbuz belge ve isteðe baðlý bir put-away belge odaklanabilirsiniz ise nakliye faaliyetl Devamı…

Podcast: Ne Daðýtým için ERP Devrim Kiþisel Organizasyon anlamýna gelir


Bugün, küreselleþme iþ bir yolu haline geliyor. Büyük kutu perakendeciler ile, tedarikçi iliþkileri yönetimi (SRM) kuruluþlarýn iþ yapmak ne kadar önemli bir bileþeni haline gelmiþtir. Bu podcast, Epicor gelen Rodney Kanat ERP ele - Daðýtým yazýlým ve SRM çözümleri.

giden telif  daðýtýlmak üzere bir son giden ürün tedarik doðru hedefliyor. Bu [bu kadar] þimdi yarým düzine farklý þirketlerden gelen, ve gerçekten bunun montaj veya yeniden daðýtýlmasý ya nihai noktasý olarak quarterbacking ediyoruz. Sistem gerçekten kurumsal dengesi yapar kalbinde bir tedarik zinciri sistemi olmak zorunda Yani, bu iþ orkestrasyon yapmak için yetenek ile bir beklenti var, ve ben iþ senkronizasyon dediðimiz, bu dýþ sistemlerle. DP: O Bahsettiðiniz bu iyi. Ben [bu] fark ettik Devamı…

Kurumsal Yazılım Seçiminde En İyi Uygulama


Kurumsal yazılım seçerken zaman ve maliyet kaybı yaşamamak için işletme ve teknik gereksinimlerin uygun bir şekilde tanımlanmasının ardından harekete geçilmelidir. Uygun ERP çözümü için gerekli aşamaları takip ederseniz başarıya ulaşabilirsiniz.

giden telif  basinda gösterildigi gibi basarisizliga giden kesin yoldur. Bir yazilimin degerlendirilmesi, gelisimi ve seçimine iliskin en iyi uygulamayi tarif edecek ve size objektif olarak en iyi çözümü seçerken nasil zamandan ve maliyetten kaçinacaginizi gösterecegiz. Yazilim degerlendirmesi, gelisimi ve seçimine dair yöntemlere iliskin bir takim öneriler ve en iyi uygulamalari asagida görebilirsiniz: Eger isletme ve teknik gereksinimlere iliskin ilk tanimlamalar eksik veya hatali ise, bir sistemin Devamı…

Onun Extremes anda Birleþme Mania


Bir 'aþk üçgeni', SynQuest bir birleþme özelliði için dýþýnda, Viwlocity ve tilion Ýletiþim, bu durumda, bir on yýl önce ERP emici MRP benzer bir olay ile, SCM alanýna tarafýndan SCEM en ilhak bir habercisi olabilir tarih tekerrür olur.

giden telif   Eski baðýmsýz Viewlocity en giden CEO su Jeffrey Simpson,   Yönetim Kurulu Baþkaný ve birleþtirilmiþ þirketin CEO su olarak görev yapacak. ardýndan   iþlemleri, Birleþik þirketin bildirildi mali odaklý pazarlayacak   Karmaþýk, uzun ile SCP ve müþteriler için uyarlanabilir yürütme yetenekleri   zincirleri kaynaðý. SynQuest iþ süreci tabanlý çözümler olduðunu saðlamak için iddia   Geleneksel SCP uygulamalarýn fonksiyonel silolar ötesine için tasarlanmýþtýr, Devamı…

Kim Depolama Yönetimi ve Ne Kadar Bunlara Ýhtiyacýmýz Var Mý?


Depo sadece artýk statik bir depolama tesisi olduðunu. Þimdi yakýndan tedarik, talep aþýrý stok tutmak için ihtiyacý ortadan kaldýrýr ve tedarik zinciri boyunca mal akýþýný artýrmak için maç neredeyse gerçek zamanlý veri kullanýmý vardýr.

giden telif  amaçlý genellikle, belirli bir giden araç ya da doðum þekli ile ilgili talimatlar öngörülmüþ dayalý bir evreleme alaný için paketleme alaný malzeme taþýma        stok döngüsü envanter yerine yýlda bir kez daha döngüsel programa sayýlýr bir envanter doðruluk denetim tekniði sayma. Bir devir stok sayýsý genellikle düzenli, tanýmlanmýþ olarak (genellikle daha sýk yüksek deðerli veya hýzlý hareket eden öðeler için ve daha az sýklýkla düþük deðerli veya Devamı…

Geleceðin Maðazasý


Ulusal Perakende Federasyonu gösterinin büyük bir hit Geleceðin Metro Grubun Maðazasý oldu. Bu fantezi için bütçe - bu dünyanýn en büyük teknoloji firmalarýndan bazýlarý tarafýndan underwritten edilmiþ görünüyor.

giden telif  ki, her biri bir giden / gelen ekran vardý. Ürünün geçtikçe benim okuyucu bip izleyin. Bu büyük bir esneme oldu. Satýcýlarý RFID saðlayabilir bu deðerin yol haritasý için bir örnek yapmak için baþarýsýz oldu. Belki de onlar olduðunu sanmýyorum, ve Wal-Mart görev kat kuyruklarý binmek olabilir. Ve Gelecek Store olduðunu ... insanlar. Insanlar bu yeni teknoloji ile var büyük endiþe insanlardýr. Bize bir kaç perakende alaný metrekare baþýna bu kadar çok insan gerektirecek Devamı…

HP ve Microsoft Bilgi Yönetimi içine Kaðýt Belgeler bütünleþmek için Önemli Solutions Inc karar ve Mesajlaþma Uygulamalarý Analizi


Sistem entegrasyonu bir HP Jet kartý ve basitleþtirilmiþ kurulum kullanýcý arayüzü ile aða baðlanmak için 9100C yeteneðini nedeniyle nispeten aðrýsýzdýr.

giden telif   Kullanýcý   Öneriler Þirketler   , giden fiziksel belgelerin büyük miktarlarda ile çok iyi olabilir ilgili   Bu ürün sürümü yarar. HP, kaliteli tarama ile eþ anlamlý olmuþtur   ve NSI ile bu ortak giriþim bir dijital tarayýcý esnekliði daha fazla olacaktýr   bir kaðýt tabanlý kurumsal içinde.   kombinasyon ürünü Týp, Sigorta, Finansal ve Hükümet hedef   kaðýt elektronik iletiþim ile aþtý henüz alanlar.   Microsoft Exchange ile sýký entegrasyon, Devamı…