Ana sayfa
 > search for MaxxCat

Featured Documents related to » fildi i par omen ka d


ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP yazılım değerlendirme raporu yazılım yetenekleri veya sağlanan hizmetleri hakkında geniş bilgi sağlar. ERP kapsamlı modelinde her şeyi kapsayan, RFI raporu ve iş gereksinimlerine araştırma için değerli dir.


ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar, sizin seçim kriterleri kurmak zemin kontrolü, üretim yönetimi, finans, satış ve insan kaynakları ve toplu kontrolü ve raporlama, formül ve yönlendirme yetenekleri kadar alışveriş yapmak için yardımcı


ERP Değerlendirme Merkezi
ERP Değerlendirme Merkezi
Kurumsal kaynak planlaması (ERP) yazılım gereksinimleri tanımlayın, satıcılar ölçmesini bilin ve en iyi çözümü seçiniz.


Documents related to » fildi i par omen ka d


Geri Parça günü, Ama deðil Yeniden Yapýlanma aðrýlar olmadan MAPICS
23 Aðustos'ta, MAPICS, Inc, önde gelen orta piyasa ERP satýcýlarýnýn biri, bir yeniden yapýlanma planý ile maliyetleri azaltmak için adýmlar atýyor duyurdu. Daha önce, 27 Temmuz'da, MAPICS mali 2000 yýlýnýn üçüncü çeyreði için sonuçlarýný açýkladý.

FİLDİ İ PAR OMEN KA D: MAPICS , bulu yazýlým , erp ürünleri , bulu SyteLine , bulu görsel , MAPICS xa , SyteLine eðitim , baan bulu , SyteLine erp < ;> erp yazýlým þirketleri , bulu erp yazýlýmý , erp karþýlaþtýrma , SyteLine ERP , bulu xa , erp lx , bulu erp , ERP yazýlýmlarý , ERP modülü , erp yazýlýmý libre , ERP ürün , erp çözümleri , bulu ERP SyteLine , ERP satýcýlarý , daðýtým yazýlýmý , Microsoft ERP , ERP sistemleri , web tabanlý ERP , erp modülleri < ;> erp proje , ERP danýþmanlýk , erp çözümü , erp yazýlýmý , erp uygulamalarý , erp ii , ERP uygulamalarý , .
05.07.2013 16:45:00

Tedarik Zinciri Yönetimi: Hizmet Parça Fonksiyonel Kapsamý Morphing
Özetin özeti iþ meydan yedek ve yedek parça stok maliyetini en aza indirerek varlýklar kesintilerini en aza indirmek için. Bu zorluklarýn üstesinden gelebilmek için, aðýr yatýrýmlar geniþ yedek ilan yedek parça aðlarý yapýlmýþtýr.

FİLDİ İ PAR OMEN KA D: Tedarik zinciri yönetimi , SCM , kurumsal varlýk yönetimi , EAM , yedek parça , orijinal ekipman üreticileri , OEM , bakým onarým ve revizyon , MRO , hizmet , satýþ sonrasý , envanter yönetimi , servis ve yedek parça daðýtým yönetimi , tedarik zinciri yürütme (SCE).
05.07.2013 23:49:00

Biz akýllýca sað Ürünler yapýlandýrma ve Sipariþ Parça Numaralarý kullanýn miyim?
Endüstriyel otomasyon sektöründe, satýþ yapýlandýrýcý çözümleri gözden, ölümcül bir kusur ayný anda parça numaralarý ve ürünleri yapýlandýrmak için kendi yetersizliðidir. Daha büyük bir endiþe kýsmýndan

FİLDİ İ PAR OMEN KA D: Akýllý parça numaralarý , anlamlý parça numaralarý , önemli parça numaralarý , ürün yapýlandýrýcý , satýþ yapýlandýrýcý , parça numaralarý , endüstriyel otomasyon , IA , akýllý katalog numaralarý < > ters yapýlandýrma türevleri , bilgi teknolojisi , BT , çift yönlü yapýlandýrma , stok saklama birimi , Ürün Kodu , Webcom , WebSource CPQ.
05.07.2013 23:50:00

Yanlýþ ERP Demise Tahminleri (Sadece Parçalý) Becerileri yetersizliði Oluþturduðunuz
E-iþ ve CRM uygulamalarý çevreleyen çok çýlgýnlýk ile, ERP onun rahat ve huzurlu günler çok uzak olabilir. Ancak, ERP uygulama becerilerini özellikle diðer seksi uygulamalara bir temel ve bir kolaylaþtýrýcý olarak, talep hala.

FİLDİ İ PAR OMEN KA D: Erp yazýlýmý , bulu yazýlým , erp moda , SyteLine yazýlým , erp saðlayýcýlarý , Epicor 9 , erp sav , ERP ürünleri , erp yazýlým satýcýlarý , ücretsiz erp , çevrimiçi erp , Syspro erp , Web ERP , talep üzerine ERP , karþýlaþtýrma ERP sistemleri , üst erp , adaçayý erp , erp yazýlým þirketleri , iyi erp < ;> navision yazýlým , üretim yazýlým , araçlarý erp , sap danýþmanlarý , erp sistemi satýcýlarý , web tabanlý muhasebe yazýlýmý , erp yazýlýmý karþýlaþtýrmak , ERP karþýlaþtýrma , iyi erp yazýlým < ;> üst ERP sistemleri , SyteLine erp , ERP yazýlýmlarý , yazýlým .
05.07.2013 16:56:00

CFO Ýstifa Etti gibi Manugistics Kazanç bir baþka Hit Alýr
15 Eylül 1999 07:45 ROCKVILLE, Md, Eylül 15 / PRNewswire / - Manugistics Group, Inc MANU bugün 31 Aðustos 1999 tarihinde sona eren dönem için üç aylýk gelir ve kazanç bildirdi. Ikinci çeyrek için, Manugistics 33.800.000 $ gelir elde. Þirket bir önceki yýl ayný çeyrekte, yaklaþýk 3.400.000 $ veya $ 6.0 milyon, ya da temel ve seyreltilmiþ hisse baþýna .23 net zarara karþýlýk temel ve seyreltilmiþ hisse baþýna .13 çeyrek için net zarar açýkladý .

FİLDİ İ PAR OMEN KA D: Tedarik zinciri þirketlerin , tedarik zinciri yazýlým , yüksek teknoloji tedarik zinciri yazýlým tahmin , satýþ , tedarik zinciri optimizasyonu yazýlým , cfo istifa etti , tedarik zinciri görünürlüðü , tedarik zinciri programý < ;> tedarik zinciri þirketi , tedarik zinciri yönetimi yazýlým , envanter planlama , tedarik zinciri yönetim þirketleri , tedarik zinciri yönetim sistemleri , tedarik zinciri stok , tedarik zinciri çözümleri , tedarik zinciri planlama yazýlým , tedarik zinciri planlama , tedarik zinciri yönetimi sistemi , tedarik zinciri stok yönetimi , tedarik .
05.07.2013 16:23:00

Failure kaçýnýn Software in Fatal sayfamýz bul
Herhangi bir iþ için, yazýlým karþýlamak için zor hangileri olacaðýný var ihtiyacý var. Uygulama paketleri onlar bu ihtiyaçlarýný karþýlamak deðil ölümcül kusurlarý olacaktýr. Yazýlým deðerlendirirken, potansiyel ölümcül kusurlarý ile baþlar ve sürekli onlarý çevreleyen ayrýntýlarý bakýn.

FİLDİ İ PAR OMEN KA D: Kurumsal yazýlým satýcýlarý , kurumsal yazýlým satýcýlarý , seçim süreci kapsamýnda , yazýlým geliþtirme uygulamasý , yazýlým uygulamasý , yazýlým uygulama yaklaþýmý , yazýlým uygulama yaþam döngüsü , yazýlým uygulama metodolojileri , , yazýlým uygulama yöntemleri , yazýlým uygulama modeli , yazýlým uygulama aþamasýnda , yazýlým uygulama aþamalarýnda , yazýlým uygulama planý , yazýlým uygulama süreci , yazýlým uygulama projesi , yazýlým seçim , yazýlým seçimi en iyi uygulamalarý , yazýlým seçim kriterleri , yazýlým seçim kýlavuzu , yazýlým seçimi politikasý , yazýlým .
05.07.2013 19:35:00

Ok Þimdi Cisco için Puanlar
ArrowPoint Communications Inc Cisco Systems 'ilan satýn alma, Internet ürünleri geçiþ içeriði güçlendirir.

FİLDİ İ PAR OMEN KA D: WIC 1TWIC , içerik aðý , internet telefon sistemleri , dijital telefon sistemleri , kurumsal telefon sistemleri , sanal telefon sistemi , voip telefon sistemleri , con snt cp7940 , voip pbx , küçük iþ telefonlarý , telefon sistemleri , küçük iþletmeler için VoIP , yönlendiricileri ve anahtarlarý , ip telefon sistemi , voip sistemleri , voip telefonlar , küçük iþletme voip , ; WIC 1adsl i dg , voip yönlendirici , küçük iþletme güvenlik sistemleri , nm 2w , nm 32a , yönlendiriciler internet , voip telefon , ip telefon sistemleri , WIC 1b st v3 < ;> con snt cp7941 , nm .
05.07.2013 16:34:00

HP ve Microsoft Bilgi Yönetimi içine Kaðýt Belgeler bütünleþmek için Önemli Solutions Inc karar ve Mesajlaþma Uygulamalarý Analizi
Sistem entegrasyonu bir HP Jet kartý ve basitleþtirilmiþ kurulum kullanýcý arayüzü ile aða baðlanmak için 9100C yeteneðini nedeniyle nispeten aðrýsýzdýr.

FİLDİ İ PAR OMEN KA D: Microsoft bilgi yönetimi , tarama þirketleri , kaðýt imha hizmetleri , belge parçalama hizmeti , belge tarama hizmeti , kaðýtsýz dosyalama sistemi , kaðýt imha , belge parçalama , tarama hizmet , imha hizmetleri , doküman depolama yazýlým , tarama hizmeti , e-posta arþivleme , elektronik doküman depolama , kaðýtsýz ofis yazýlýmý , belge tarama þirketlerin , mikrofilm tarama , kaðýtsýz ofis , belge tarayýcý yazýlým , doküman depolama hizmetleri , belge görüntüleme yazýlýmý , dijital tarama , doküman görüntüleme sistemleri , doküman görüntüleme hizmetleri , týbbi .
28.06.2013 21:06:00

Yeni Bir Dönem Sybase için Dawns
Sybase Inc Aðlarý (ayrýca NEON olarak da bilinir) New Era satýn almak için bir anlaþma duyurdu. Tamamlanmasýndan sonra, Sybase NEON ve ürün paketinin diðer bölgelerinde entegre yeni bir e-Ýþ bölümü oluþturur. Son bir ay içinde, Sybase rekor kazanç ilan ve e-ticaret altyapýsý saðlayýcýsý için bir veritabaný satýcýdan kendilerini dönüþtürmek için üç yýllýk bir yeniden mühendislik çaba tamamladý.

FİLDİ İ PAR OMEN KA D: Sybase , kurumsal uygulama entegrasyonu , sav þirketleri , veri ambarý yazýlým , veri ambarý ürünleri , datawarehouse yazýlým , sybase veritabaný , sybase sunucusu , açýk kaynak erp < > sybase adaptif sunucu , web içerik yönetim , yazýlýmý iþ , adaptif sunucu kurumsal , sybase eðitim , kurumsal çözümler , Siebel CRM , ERP entegrasyonu , CRM erp , iþ zekasý , barýndýrýlan CRM , sav erp , ticaret yazýlým , bi yazýlým , erp saðlayýcýlarý , crm yazýlýmý online , satýþ gücü yönetim yazýlýmý , navision yazýlým.
05.07.2013 16:56:00

Oracle Geri Dönüþ Onun Yollarý mends
Geleneksel tartýþma ýlýmlý bir miktar üzerinde geliþmek ve deneme balon bir dizi uçmak için onun eðim raðmen, Oracle, ayný zamanda sýk sýk stratejisini deðiþtirerek ve daha iyi çalýþacak bir çakmak benimseyerek, pratik bir þirket olmuþtur. Oracle'ýn azalan gelir ve kar acý belirtilmiþtir Böylece, þirket, müþterilerine yatýþtýrmak için ve rekabet ile adil oynamak için bazý gecikmiþ hamle atýyor. Zaman yalnýzca Oracle birlikte onun hareket almak için ve gelecekteki canlanmasý için kendini konumlandýrmak için bu yavaþ ekonomik zamanlarda kullanýlan olup olmadýðýný, ancak, söyleyecektir.

FİLDİ İ PAR OMEN KA D: Oracle Corporation , veritabaný saðlayýcýsý yazýlým uygulamalarý , Q2 2.002 gelirleri , 11i , Oracle uygulamalarý , 11i paketi , Oracle lisans gelirleri < ;> Oracle 11i E-Business Suite , Oracle Application Kullanýcýlarý Grubu , oaug , uygulamalarýný programlama arayüzleri , Uygulama Sunucusu Pazar.
05.07.2013 18:50:00

BLM: Buzzword Yaþam Döngüsü Yönetimi
Kelimeleden yönetimi terim kullanýcýlar (BU) ve terim tüketiciler (BC) için iyileþtirme önemli bir alaný temsil eder. Terim yaþam döngüsü yönetimi (BLM) yazýlým sektöründe uygulanan kanýtlanmýþ bir disiplindir.

FİLDİ İ PAR OMEN KA D: Sloganý , pazarlama , terim yaþam döngüsü yönetimi , IRCED2 döngüsü , terim envanter , terim liderlik , terim takipçileri.
05.07.2013 23:49:00


Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others