Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » cozum raporlama


Finansal Raporlama-Kim Bu Ýhtiyacý?
Katý finansal raporlama uygulamalarýndan farklý olan run-of-the-mill finansal muhasebe gibi raporlama araçlarý muhasebe deðil. Kuruluþlar rutin yönetim muhasebesi için ortak raporlama araçlarýný kullanýn. Ama finansal raporlama uygulamalarý kuruluþlarý gerekli bilgi paylaþýmý ve açýklama gereklerine uymak için yardým, dýþ kullanýcýlar için finansal tablolarda ayrýntýlý olabilir. TEC analisti Jorge García finansal raporlama araçlarýnýn yararlarýný ele.

cozum raporlama  Zaten bir mali raporlama çözümü elde etmek için karar verdik, ya da zaten bir tane var ama yararlanmak mümkün deðil varsa, bu uygulama bu tür seçerken bazý özellikler dikkate iseniz:   Eriþmek için kapsamlý þekilde veri saðlayan finansal uygulamalar yaný sýra, kurumsal kaynak planlamasý (ERP) sistemleri, elektronik tablolar, ve diðerleri gibi diðer bilgi kaynaklarýný, veri toplama. Saðlam finansal modelleme ve tasarým aracý-saðlayan mümkün olan en az çaba ile raporlar ve Devamı…
Kesikli Üretim (ERP)
The simplified definition of enterprise resource planning (ERP) software is a set of applications that automate finance and human resources departments and help manufacturers handle jobs such as or...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » cozum raporlama


FRx yazýlým ile JD Edwards Takýmlar Raporlama Çözümleri Geliþtirmek için
JD Edwards son FRx yazýlým, finansal raporlama çözümleri için destek açýkladý. Bu yazýlým mümkün tam bir finansal görüntü elde etmek için birden fazla veritabaný, platformlar, ve sunucularýndan bilgileri pekiþtirmek için yapar.

cozum raporlama    E-Ýþ için çevik yazýlým çözümleri tedarikçisi bugün destek verdi   konumunu geniþletmek için tasarlanmýþ FRx Software Corporation yeni giriþimler için   finansal raporlama yazýlým önde gelen tedarikçisi olarak. J.D Edwards kurumsal   frx finansal raporlama çözümleri ile birleþtiðinde iþ yazýlýmý kurumsal etkinleþtirmek   finans profesyonelleri daha kolay ulaþma, bunlarý çözümleme ve mali daðýtmak için   daha bilinçli bir karar için kuruluþ Devamı…
i2 Teknolojileri Hyperion From Yardým Raporlama izle
onun TradeMatrix ™ uygulamalarý Hyperion Essbase entegre i2 kararý kullanýcýlarý için hoþ bir olaydýr.

cozum raporlama   iþ zekasý analitiði , çözümleri raporlama iþ zekasý aracý , raporlama çözümü , Essbase iþ ilanlarý , Web raporlama yazýlýmý , rapor yazma yazýlýmý , iþ zekasý uygulamalarý , web tabanlý raporlama yazýlýmý , finansal raporlama yazýlýmý , veritabaný raporlama yazýlýmý , SQL raporlama aracý , Web raporlama aracý , iþ raporlama aracý , Essbase i eðitim , Essbase küp , SQL raporlama araçlarý /> i2 Teknolojileri Hyperion From Yardým Raporlama izle Steve McVey - Devamı…
Vaka Çalýþmasý: Finansal Raporlama Sistemi Uygulanmasýna Ýliþkin Community College çýkar
Nova Scotia Community College (NSCC) raporlar oluþturmak için hafta alarak aksine, gerçek zamanlý olarak çalýþýr bir finansal raporlama sistemi oluþturmak için Business Objects uygulanmaktadýr. Ancak, NSCC çevre sorunlarý kendi benzersiz belirledi sundu.

cozum raporlama  Vaka Çalýþmasý: Finansal Raporlama Sistemi Uygulanmasýna Ýliþkin Community College çýkar finansal raporlama /> Vaka Çalýþmasý: Finansal Raporlama Sistemi Uygulanmasýna Ýliþkin Community College çýkar Lyndsay Wise - Temmuz 5, 2013 Read Comments 1996 yýlýnda, Nova Scotia Community College ( NSCC ) oldu bir baðýmsýz yönetilen, yönetim kurulu-yönetilen kurum . NSCC il genelinde birincil toplum kolej organýdýr, ve on üç ana kampüsleri yaný sýra altý toplum öðrenme Devamı…
Onun Best Niþ Yazýlým
Deltek Vizyon ve diðer Deltek kurumsal çözümler, son yirmi yýldýr proje yönetimi odaklý kuruluþlarla önemli oyuncularýndan olmuþtur. Vizyon profesyonel hizmet otomasyon pazarýnda ve bu pazarda lider konumunu korumak için önemli adýmlar atmýþtýr önde gelen ürün.

cozum raporlama  ölçeklenebilir tamamen Web tabanlý çözüm saðlayan, Deltek Vizyon uygulamasý ile entegre harekete geçirir. Deltek Vizyon interaktif raporlama modeli Vizyon raporlarýn içeriði ve düzeni kontrol etmek için sezgisel, kolay kullanýmlý yöntemi ile kullanýcýlara sunmaktadýr. Buna ek olarak, mevcut olan raporlar deðiþtirilebilir ve yeni raporlar Vision rapor katalog eklenebilir. Microsoft SharePoint platformunu kullanarak, Vizyon çalýþanlarý, iþ ortaklarý ve müþteriler tarafýndan Devamı…
Hype Gerçek Oluyor gibi, Radyo Frekansý ile Tanýmlama Ekosistem Meydana
Radyo frekansý tanýmlama (RFID) gelecek için oldukça büyük bir pazar olarak büyük tanýnmaya en son teknolojidir. RFID ekosistem çözüm saðlayýcýlar çeþitli bir gruplama içerir, ancak pazar liderliði için fýrsat geniþ açýk kalýr.

cozum raporlama  hizmetler alan uzmanlýðý ile çözüm saðlayýcýlar RFID çoðunluða atladý var. Þekil 1 de gösterildiði gibi bir sonucu olarak, çözüm saðlayýcýlar giderek geniþleyen ve deðiþen RFID ekosistem, ortaya çýkmýþtýr. Þekil 1 . RFID Ekosistem perakendeciler ve perakende tedarikçileri RFID teknolojisinin en çok dikkat çeken erken benimseyenler olmakla ( RFID-A Explode için Set Yeni Teknoloji Bölüm görmek: Erken Benimseyiciler ), fýrsatlarý Bu teknolojinin benimsenmesi bol Devamı…
Butik Bayiler Büyük Deðer getirebilir
Bir butik satýcý nedir? Küçük ve çok odaklý olma eðilimindedir. Bu tipik olarak seçilen alanda çok güçlü. Genellikle deðeri en büyük kaynaðý ile çözüm olacaðýna. Bu nitelikler durumunuza odaklanmak butik satýcýlarý bakmanýn çaba tüketmek deðerli yapmak.

cozum raporlama  en büyük kaynaðý ile çözüm olacaðýna. Bu nitelikler durumunuza odaklanmak butik satýcýlarý bakmanýn çaba tüketmek deðerli yapmak. Odak tanýmlanmasý Odak bir gereksiz bir terimdir. Yazýlým ve hizmetler satýcýlarý genellikle anlamsýz olduðunu o kadar çok kullanýn. Odak bir PowerPoint slayt, bir broþür veya bir web sayfasý deðildir. Odak þirket özel durumlarýna deðer getirmek için, iþ organize nasýl ilgilidir. Odak kadar bunu yapmak için ne bir karar olarak onlar Devamı…
Orta-pazar Þirketler için SAP Endüstri Çözümleri
Bir on yýl için, SAP petrol ve gaz ve yardýmcý çözümler ile baþlayan, sektöre özel uygulamalar teklif etti. Medya, sigorta, kimya, bankacýlýk ve kamu sektörü arz sanayi-özel çözümler bir pazar odaklý saðlayýcý olarak SAP'nin az bilinen yan vurgulayarak, izlemiþtir.

cozum raporlama  tam ve entegre bir çözüm portföyü amacý ile, tamamlayýcý programlar yatýrým Önde gelen endüstri müþterileri ile yakýn iþbirliði içinde ve danýþmanlýk ve baðýmsýz yazýlým satýcýlarý ile (ISV) ortak þirketler, SAP konsolide iyi grafik elliden fazla SAP çözüm haritalar, yarattý uygulama belirli sektörler için yaklaþýmlar. Bu haritalar SAP derhal bu ABD Sarbanes-Oxley Yasasý (SOX), Basel II ve diðer bir sal olarak yasal gereklilikler tepki saðlayan, en son iþ ve Devamı…
PLM Yazýlým Çözümleri seçilmesi Bölüm 4 - 3 Bayiler karþýlaþtýrýlmasý
PLM orada, tüm gereksinimleri karþýlayabilecek tek bir satýcý ve piyasa hala olgunlaþmamýþ, bu nedenle gereksinimleri belirli bir dizi saðlanan hemen hemen her ürün doðru çözüm olabilir. Uygun bir çözüm seçerek iþin öncelikli ihtiyaçlarýna son derece baðlý olduðunu bir göstergesi olarak - ide, Thetis ve PDMware - Makalenin bu bölümünde biz PLM pazara ürün sunmak 3 satýcýlarý gözden geçirin.

cozum raporlama  hemen her ürün doðru çözüm olabilir. Alýcý ve satýcýlar için Catch 22 bu devam eden partner oyun doðru fýrsat kesin olarak belirlemek için olduðunu. kurumsal uygulama yazýlýmlarý bir parça seçme kesin bir bilim olmamýþtý. Bayiler yutturmaca, danýþmanlarý ilgi ve buna baðlý olarak önyargý potansiyel çatýþma, kullanýcýlarýn þüpheler, tediously uzun bir seçim süreçleri ve belirsiz kararlar gerekçesi þu ana kadar seçim yapýlmamasý için talihsiz anahtar Devamı…
Orta Pazarýnda Pazar Payý elde etmek için, SAP No Stone Unturned býrakýr
Küçük ve orta ölçekli iþletmeler üzerinde yýldýzlý (SMB) çok parlak olmamýþtý. CRM çözümü satýcýlarý yoðun bu pazar segmentinde kur vardýr. Bu SMB karar vericiler çekmek için büyük kurumsal çözüm satýcýlar tarafýndan daðýtýlan stratejileri ve orta piyasa için bu satýcýlarý'' dumbing aþaðý olup olmadýðýný'' kendi kurumsal yazýlým bakmak bir yazý dizisi ikinci sýrada yer alýyor. Bu makalede, SAP'nin orta piyasa çözümleri ve uygulama yaklaþýmý deðerlendirir.

cozum raporlama  içecek edildi   orta piyasa çözüm Onyx Yazýlým Corp gibi saðlayýcýlarý, ve ile    Pivot Corp , ve þimdi doðrudan meydan edilmektedir   aðýr toplarý. Alt ucunda göreceli huzur, aslýnda yiyecek ve içecek    En Ýyi Yazýlým A.Þ. , Maximizer Software Inc, ,   ve FrontRange Solutions Inc , ayný zamanda satýcýlar tarafýndan bozulur ediliyor   ev sahipliði teklif SalesForce.com A.Þ. ve sonuç Corp , gibi   düþük maliyetli bir aylýk abonelik hizmetleri. Microsoft Corp Devamı…
Seagate Software 'kristalize' Onun Yeni Adý: Crystal Decisions
Seagate Software Crystal kararlar adýný deðiþtirerek kurumsal tarihinde yeni bir bölüm duyurdu. Crystal kararlar özellikle sorgulama ve raporlama araçlarý için, iþ zekasý bir pazar lideri bir bilgi altyapýsý þirketidir. Yeni isim onun amiral gemisi ürünü, Crystal Reports yansýtýr.

cozum raporlama  Seagate Software kristalize Onun Yeni Adý: Crystal Decisions olap araçlarý , bi araçlarý karþýlaþtýrma , st9320421as , Seagate sabit disk , seagate taþýnabilir sabit disk , seagate free agent , cognos eðitim , Ücretsiz iþ zekasý raporlama yazýlýmý , kristal rapor /> Seagate Software kristalize Onun Yeni Adý: Crystal Decisions M. Reed - Temmuz 5, 2013 Read Comments Seagate M.         Reed          - Etkinlik         Özet Seagate Yazýlým kurumsal tarihinde Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others