Ana sayfa
 > search for MaxxCat

Featured Documents related to » bilgi teknolojisi a


ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP yazılım değerlendirme raporu yazılım yetenekleri veya sağlanan hizmetleri hakkında geniş bilgi sağlar. ERP kapsamlı modelinde her şeyi kapsayan, RFI raporu ve iş gereksinimlerine araştırma için değerli dir.


ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar, sizin seçim kriterleri kurmak zemin kontrolü, üretim yönetimi, finans, satış ve insan kaynakları ve toplu kontrolü ve raporlama, formül ve yönlendirme yetenekleri kadar alışveriş yapmak için yardımcı


ERP Değerlendirme Merkezi
ERP Değerlendirme Merkezi
Kurumsal kaynak planlaması (ERP) yazılım gereksinimleri tanımlayın, satıcılar ölçmesini bilin ve en iyi çözümü seçiniz.


Documents related to » bilgi teknolojisi a


Lanner Ýþletme Süreç Simülasyonu Teknolojisi
TEC baþ analisti PJ Jakovljevic Logility yetenekleri ve pazarlama görüþmeler Logility baþkan yardýmcýsý, Karen Bursa genel bir bakýþ sunmaktadýr. Bugün, TEC Araþtýrma Analisti Gabriel Gheorghiu iþ süreci simülasyon yazýlým saðlayýcýsý Lanner Grup odaklanýr. Gabriel Lanner tarihi, ürün ve pazar bakar pozisyon ve iþ süreçleri simüle yazýlýmý kullanarak artýlarýný ve eksilerini açýklar.

BİLGİ TEKNOLOJİSİ A: parametreleri belirlemek için bu bilgileri kullanýr sistem otomatik olarak) gelecekte simülasyonlarý bir dakika veya daha fazla bu parametreyi ayarlar. Akýllý bir simülasyon sistemi de kullanýcýlarýn hedeflerini anlamak gerekir. Ýdeal olarak, tüm simülasyonlar tüm sorunlarýna en iyi cevap bulmak hedefliyoruz, ama gerçek idealden uzak genellikle. Geoff bizim brifing sýrasýnda bana söylediði gibi, bazen iyi cevabý bir cevap almak için geçen zamaný. Baþka bir deyiþle, bunlarý e
05.07.2013 23:50:00

Tedarik Zinciri optimize ve Müþteri Memnuniyeti artýrýlmasý: Robert ile Söyleþi Bilgi Teknolojisi RCG bir Abate
Üreticiler sürekli müþteri memnuniyetini artýrmak için nasýl ele almalýdýr, sorun haline gelmeden zinciri sorunlarý tedarik belirlemek ve düþük üretim maliyetleri. Bu podcast, Lyndsay Wise ve Robert yararlarý iþ zekasý tartýþmak Abate bu konularý ele yardýmcý olmak için saðlar.

BİLGİ TEKNOLOJİSİ A: artýrýlmasý: Robert ile Söyleþi Bilgi Teknolojisi RCG bir Abate Tedarik Zinciri optimize ve Müþteri Memnuniyeti artýrýlmasý: Robert ile Söyleþi Bilgi Teknolojisi RCG bir Abate Lyndsay Wise - Temmuz 5, 2013 Read Comments , TEC araþtýrmalar duymak analisti Lyndsay Wise ve RCG Bilgi Teknoloji Robert üreticileri tedarik zincirlerini optimize etmek ve müþteri memnuniyetini artýrmak için iþ zekasý (BI) nasýl kullanabileceðinizi tartýþmak Abate. tartýþýlan bazý önemli konular dahil
05.07.2013 23:50:00

RFID - Explode için Set Yeni Bir Teknoloji?Bölüm: RFID Teknolojisi
Perakendeciler ve diðer dikey sanayi için, radyo frekansý tanýmlama (RFID) etiketleri izleme, gerçek zamanlý stok kontrolü beri, tedarik zinciri operasyonlarý geliþtirmek için çok büyük fýrsatlar sunmak ve uyarý yetenekleri RFID çok önemli avantajlar olabilir. Etiketli stok limanlar, terminaller, yük taþýma, ile ve bir daðýtým merkezi gider gibi, RFID etiketi her zaman bir öðenin nerede gerçek zamanlý görünürlük yakýn saðlamalýdýr.

BİLGİ TEKNOLOJİSİ A: RFID uygulama , RFID bilgi , RFID envanter kontrol , RFID envanter sistemi , RFID stok takibi , RFID üretim , RFID katman , RFID ürünleri , RFID Araþtýrma , RFID çözümleri , RFID tedarik zinciri , RFID sistemleri , RFID teknolojisi , RFID izleme , RFID kullaným , RFIDs /> RFID - Explode için Set Yeni Bir Teknoloji? Bölüm: RFID Teknolojisi P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments RFID Teknolojisi Kaynaðý   zincir teknolojisi, bir süre için, barkod geleneksel dayalý olmuþtur
05.07.2013 19:35:00

Kurumsal Zekâ Araçlarý Tame Ýþ Bilgi Glut
Skila, Inc ilaç, biyoteknoloji için geliþmiþ eKnowedge araçlarý uygulayarak, ve týbbi cihaz endüstrisi edilir. Her bilgi iþçisi istiyor sunan tür.

BİLGİ TEKNOLOJİSİ A: Zekâ Araçlarý Tame Ýþ Bilgi Glut bilgi yönetimi çözümü , iþ zekasý uygulamalarý , en iyi bilgi yönetimi yazýlýmý , bilgi yönetimi ürünleri , iþ zekasý çözümleri , bilgi yönetim danýþmaný , OBIEE , perakende iþ zekasý , iþ zeka 2009 bilgi yönetimi araçlarý , iþ zekasý sistemleri , iþ zekasý Blog , rekabetçi istihbarat , php bilgi yönetimi , pazarlama istihbarat , bilgi yönetimi kamu sektörü /> Kurumsal Zekâ Araçlarý Tame Ýþ Bilgi Glut D. Geller - Temmuz
05.07.2013 16:55:00

Aðlarý New Era NEON ile kör izle
Teksas 268 Yargý Bölge Mahkemesinde bir hakim tarafýndan yeni bir iktidar, jüri bulundu, Aðlar, New Era karþý NEON Sistemleri tazminat 39 $ milyon ödül jüri kararý onadý 'Aðlar New Era kýsaltarak bir kötü alýþkanlýðý olmuþtur 'olarak, ne, Neon sanýrým. Temyiz onadý, bu iktidar Sybase idari keder ve gider (jüri ödül para söz deðil) bir çok yeni e-iþ bölümü neden olur.

BİLGİ TEKNOLOJİSİ A: 268 Yargý Bölge Mahkemesi , NEON Sistemleri , NESY New Era , Sybase , E-Ýþ bölümü , Yargýç Brady Elliott.
05.07.2013 18:50:00

Yalýn Üretim: A Primer
Yalýn üretim iþletmenin çeþitli faaliyetlerinde kullanýlan tüm kaynaklarý (zaman dahil) miktarý en aza indirilmesi vurgulamaktadýr. Gizli atýk tipik alanlarý aþýrý üretim, bekleme, ulaþým, aþýrý iþleme, hareket, aþýrý stok ve arýzalý birimler.

BİLGİ TEKNOLOJİSİ A: süreçler veya iþ-içinde-ilerleme talimatlar, bilgi, hammadde, ya da baþka kaynaklar için beklerken boþ oturan (WIP) envanter. Gelen kuyruk gecikmeler anlamýna gelir Sermaye savurgan bekliyor baðlarý, eskime veya hasar riskini artýrýr ve genellikle mallarýn ek taþýma ve hareket gerektirir. Ulaþým . Gereksiz hareketler meydana geldiðinde, yerine ardýþýk ya da yanyana yerleþtirilmiþ olan süreçlerin, fiziksel uzak, ve tekrar tekrar sürecinde bir sonraki adým için yerleþtirilmesine
05.07.2013 23:49:00

Microsoft Ýþ Zekasý Market A Shot Alýr
Microsoft Business Scorecard Manager 2005 Microsoft, sunan geniþletmek için müþteri tabanýný kullanarak iþ zekasý (BI) pazarýna girmek için izin verdi. Microsoft analiz raporlama ve yetenekleri puanlama, kendi SQL Server platformu, OLAP ile komple bir çözüm sunuyor.

BİLGİ TEKNOLOJİSİ A: Dynamics hakkýnda daha fazla bilgi için Profesyonel Hizmetler Otomasyon Microsoft un Dinamik Yeni Yaklaþým görmek ). BI ürün çevrimiçi analitik iþleme içerir (OLAP), özü, dönüþtürme ve yükleme (ETL) ve raporlama hizmeti, hem de saðlayan ön uç puanlama iþlevsellik bu BI için entegre bir yaklaþým yapma, SharePoint ve Excel ile entegre. Business Scorecard Manager (BSM), 2005 setleri ve monitörler anahtar performans göstergeleri (KPI), ekipleri set ölçümleri dayalý sorunlarý
05.07.2013 23:49:00

CRM Lexicon - Bölüm 1: A dan I
C.R.M. kendisi Müþteri Ýliþkileri Yönetimi için ayakta, bir kýsaltmadýr. Bu ortak CRM anlatým çoðu için açýklama ve anlam saðlamak için üç parçalý yazýnýn bir parçasý biridir. Burada, alfabetik sýraya göre, CRM Lexicon olduðunu.

BİLGİ TEKNOLOJİSİ A: yardýmcý olur. Daha fazla bilgi için,         Madde CRM bakýn         Bu en Britches Out avlanýyor edilir: Operasyonel Analitik ve Ýþbirliði         CRM tarihi var. API         - Uygulama Programlama Arayüzü . Tipik olarak, bir olacak API kümesi         programcýlar yazmak saðlamak için, yazýlým satýcý tarafýndan yayýnlanacak         Önceden paketlenmiþ yararlanarak daha hýzlý bir þekilde uygulama üstünde yeni bir kod
05.07.2013 18:50:00

Portal Plays Boþanma Aðrý Yatýþtýrýcý
Yahoo Inktomi ayakkabý attý ama kapalý kurumsal kapýlar ardýnda bir 'sadece arkadaþ' düzenleme için açýk kapý býraktý. Bu arada, Inktomi hepsini en büyük kapalý kapýnýn arkasýnda sunar ve bir ipucu istemiyor.

BİLGİ TEKNOLOJİSİ A: Hizmet alýr         birlikte kurumsal bilgi sunacak bir ücret tabanlý ürün         hava durumu gibi Yahoo nun mevcut içeriði seçilen beslemeleri ile,         haber ve hisse senedi fiyatlarý.         portal uzaya Yahoo nun giriþ motive mantýk gibi görünüyor         Çalýþanlarýn kurumsal bilgi için bir kurumsal portal ziyaret edecek         onlar geniþ bir hizmet yelpazesine eriþimi olmayan iþlerini yapmak gerekir         o
05.07.2013 16:45:00

Çözüm Arsalar Seyahat Ve Gider Yetenekler A Kursu
Çözüm daha Necho'nun en seyahat ve eðlence giderleri ürün ile self-servis e-ihale uygulamasýnýn yeteneklerini geniþletir.

BİLGİ TEKNOLOJİSİ A: Gider yönetimi , gider yazýlým , satýn alma yazýlým , bmc çare , gideri tracker , harcama raporu yazýlým , harcama raporlarý , sipariþ yazýlým , gider raporlama , ; giderleri yazýlýmýn , hemfikir gider , gider yönetimi yazýlýmý , çevrimiçi giderleri , talep yazýlým , örnek harcama raporu , E tedarik yazýlým , zaman ve masraf yazýlým , Ücretsiz gider formlarý < > gider raporlama yazýlýmý , zamanlý raporlama yazýlýmý , gider yönetimi çözümleri , iþletme gideri þeklinde , kilometre gider raporu , bmc çare eylem isteði sistemi , bmc çare hizmet masasý , iþletme gideri .
05.07.2013 16:34:00

CPU-Land Kargaþa
Intel, ancak nakliye 1.13 GHz Pentium III bir hatýrlama duyurdu ve AMD'nin diðer çýkarlarýmýzý býrakarak 'onun PC iþlemci birimi baþkaný duyurdu.

BİLGİ TEKNOLOJİSİ A: baþka bir etti         ABD bilgisayar üreticileri var. Dell Bilgisayar önce sorunu için uyarý oldu         kendi sistemlerini herhangi müþterilere sevk edildi.        Aðustos         30, 2000 [Kaynak: AMD basýn açýklamasý] - AMD bugün yaptýðý açýklamada, Larry         Hollatz, þirketin Hesaplama Ürünleri Grubu nun Grup Baþkanvekili         diðer çýkarlarýmýzý istifa etti. Etkili hemen, Hector         de J. Ruiz, AMD baþkan�
05.07.2013 16:45:00


Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others