Ana sayfa
 > search for MaxxCat

Featured Documents related to » bilgi a guvenli i


ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP yazılım değerlendirme raporu yazılım yetenekleri veya sağlanan hizmetleri hakkında geniş bilgi sağlar. ERP kapsamlı modelinde her şeyi kapsayan, RFI raporu ve iş gereksinimlerine araştırma için değerli dir.


ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar, sizin seçim kriterleri kurmak zemin kontrolü, üretim yönetimi, finans, satış ve insan kaynakları ve toplu kontrolü ve raporlama, formül ve yönlendirme yetenekleri kadar alışveriş yapmak için yardımcı


ERP Değerlendirme Merkezi
ERP Değerlendirme Merkezi
Kurumsal kaynak planlaması (ERP) yazılım gereksinimleri tanımlayın, satıcılar ölçmesini bilin ve en iyi çözümü seçiniz.


Documents related to » bilgi a guvenli i


Bilgi Tabanlý Seçimleri
Bilgi Tabanlý Seçimleri þirketler gerçekten optimum ve haklý teknoloji karara varmak saðlar. Bilgi Tabanlý Seçimler bir þirket hýzlý ve etkin ürün performansý ve müþterilerine uzun vadeli deðer hem de ilgili satýcý özellikleri sayýsýz ile iç iþ gereksinimlerine evlenmek için izin birçok benzersiz özelliklere sahiptir.

BİLGİ A GUVENLİ İ: Bilgi Tabanlý Seçimleri örnek istek , muhasebe yazýlýmý karþýlaþtýrma , teklif þablon , erp teklif þablonu istek teklif istek , satýcý seçim süreci , erp kontrol listesi , tedarikçi seçimi , , teklif örnekleri istek , ERP deðerlendirme kriterleri , örnek teklif yanýt istek , tedarik dýþ kaynak , satýcý deðerlendirme , teklif örnekleri , CRM deðerlendirme , bu teklif için talep , erp seçim kriterleri , proje önceliklendirme kriterleri , proje seçim aracý , yazýlým seçim
05.07.2013 16:56:00

Bilgi Üreticileri WebFOCUS Yeni duyurdu
Bilgi Üreticileri A.Þ., (IBI) e-iþ desteklemek için tasarlanmýþtýr iþ zekasý araçlarý yeni bir paketi yayýmladý. Ürünün sürümü 4.3 yeniden tasarlanmýþ ve Microsoft Office 2000 ve BackOffice 2000 ile entegrasyon ek olarak, kablosuz ve XML için etkin olmuþtur. Kendi Zirvesi 2000 Kullanýcý Konferansý'nda duyurulan IBI ürün iþ zekasý teknolojileri teknik olmayan kullanýcýlara hitap edecek umuyor.

BİLGİ A GUVENLİ İ: Bilgi Üreticileri WebFOCUS Yeni duyurdu microsoft raporlama hizmeti , Microsoft SQL raporlama , iþ zekasý araçlarý , bi yazýlým , analisti iþ zekasý , bi raporlama , iþ zekasý sistemi , Reklam hoc raporlama , açýk kaynak iþ zekasý , ETL veri ambarý , web tabanlý raporlama , iþ zekasý ne , yazýlým karnesi , raporlama çözümleri , iþ zekasý aracý , olap yazýlým hükümdar yazýlým , ms sql raporlama , Web raporlama yazýlýmý , pano uygulamasý , veri ambarý yazýlým , ETL
05.07.2013 16:34:00

Bilgi Üreticileri Bu iWay mi
Bilgi Üreticileri iWay Yazýlým adlý yeni bir yüzde yüz iþtiraki içine katman teknolojisi grubu (ki geliþtirir ve EDA katman ürün destekler) kapalý dönmeye planlýyor. Hareket e-iþ entegrasyon iþlemek için iWay izin verirken, Bilgi Üreticileri (IBI) WebFocus konsantre ve iþ zekasý ürünleri Odak izin gerekiyordu.

BİLGİ A GUVENLİ İ: Bilgi Üreticileri Bu iWay mi bi yazýlým , veri entegrasyonu hizmetleri , portal yazýlýmý , yazýlým yardým masasý , IWAY adaptörleri , erp yazýlým sistemleri , web tabanlý CRM , websphere yazýlým , envanter kontrol yazýlýmý üretim muhasebe yazýlýmý , yardým masasý yazýlýmý , kurumsal entegrasyon yazýlýmý , üretim yazýlým , gerçek zamanlý veri entegrasyonu /> Bilgi Üreticileri Bu iWay mi M. Reed - Temmuz 5, 2013 Read Comments Bilgi M.         Reed
05.07.2013 16:56:00

Bilgi Tabanlý Seçim Süreci Genel Bir Bakýþ
TechnologyEvaluation.Com 's (TEC) Bilgi Tabanlý Seçim Süreci müþterilerimizin ihtiyaçlarýna özel iþ ve teknoloji ile karþýlaþtýrýldýðýnda bir satýcýnýn, taktik stratejik ve nitel önlemlerin çok parçalý kapsamlý bir analiz.

BİLGİ A GUVENLİ İ: Bilgi Tabanlý Seçim Süreci Genel Bir Bakýþ istek , isteði için teklif þablonlarý , erp seçim kriterleri , bu teklif için talep , teklif örnekleri , teklif istekleri , ERP deðerlendirme kriterleri , erp kontrol listesi istek , isteði önerisi örneði , teklif yanýt , tedarikçi seçimi , teklif örnekleri istek teklif , muhasebe yazýlýmý karþýlaþtýrma istek , satýcý seçim süreci , önerisi þablon , ; teklif biçimi örnek istek istek , teklif süreci , federal teklif , satýþ
05.07.2013 16:56:00

Þirket B2B Ýþbirliði On Ýyi yapar
Logility son 31 Ocak 2000 tarihinde sona eren üçüncü çeyrek mali sonuçlarýný açýkladý ve görünüþte diðer kurumsal uygulamalar satýcýlarý pummeled piyasalarýndaki kargaþaya kaçtý.

BİLGİ A GUVENLİ İ: Tedarik zinciri , yönetimi eðitimi , yazýlým þirketi , envanter yönetimi , envanter kontrolü , envanter sistemi , nakliye yönetimi , atlassian , online proje yönetimi , stok yönetim sistemleri , tedarik zinciri yazýlým , planlama yazýlým , envanter yönetimi sistemi , talep tahmini , satýþ planlamasý , yazýlým iþbirliði , web proje yönetimi , ödeme týklama baþýna yönetimi , tedarik zinciri ulaþým , talep planlamasý , satýþ tahmini , envanter planlama , tedarik zinciri planlama , tedarik zinciri çözümleri , tedarik zinciri stok , envanter izleme yazýlýmý , proje .
05.07.2013 16:23:00

Veri Ambarý Gerekliliði
Veri ambarý kökenleri ve neden bir açýklama iþletmelerin rekabet avantajý saðlayan bir önemli teknolojidir. Teknoloji seçimi ve tarihi 'eski' verilere eriþim ile ilgili sorunlar da ele alýnmýþtýr.

BİLGİ A GUVENLİ İ: Raporlar için tüm istekleri Bilgi Sistemleri personeli tarafýndan programlanabilir zorunda - tüm bilgileri içine gitti, ama hiç hiçbiri geri geldi, çünkü 1980 yýlýnda, pek çok iþ kullanýcýlarý, kara delik olarak mainframe anýlacaktýr. Sadece ön-konserve raporlarý bir tarifeli olarak oluþturulabilir olabilir, ad-hoc sorgulama gerçek zamanlý neredeyse imkansýzdý. Bu sorunlarý gidermek için, veri ambarý oluþturuldu. Teori her zaman on-line, tarihsel veriler de dahil olmak
05.07.2013 16:45:00

Dinamik Ariba kadar iþlemler
Ariba Inc, internet için elektronik satýn alma sistemlerinde lider, iþ-to-Business ticaret destekleyen bir uygulama üreticisi Ticaret Dynamics satýn aldý.

BİLGİ A GUVENLİ İ: teslim.   Üçüncü olarak, ekonomistler, bilgisayar mühendisleri ve deneyimli yöneticilerin kendi takým   eþsizdir.    Pazar   Darbe Ariba   mevcut teklifleri güçlendirilmesi ve yeni bir pazar giriyor hem de hangi   sözde Net Piyasa Yapýcýlar için altyapý saðlamaktýr. Þirketler sayýlýr   Net Piyasa Yapýcýlar alýcý ve satýcý bir daðýnýk nüfus bir araya getirmek gibi   ve ortaya çýkan hacim yararlanmak için olanak saðlar. Bu þirketler olabilir   yatay
05.07.2013 16:18:00

Akýllý Analytics, Ýþ Zekasý Geleceði
Ýþ zekasý (BI) bu popülaritesi büyüdükçe geliþmektedir. BI içinde, tahmine dayalý analitik geleneksel analitik bir kayma var ve tahmine dayalý analitik ayrý yeni bir yazýlým sektörü olarak ortaya çýkmaktadýr.

BİLGİ A GUVENLİ İ: þimdiki anlayýþ ve eðilim bilgi iþ rekabetçi olabilmek için yeterli deðildir. Ýþ örgütleri daha iyi pazar anlamak için gelecekteki eðilimleri, desen, ve müþteri davranýþlarý hakkýnda, gelecek hakkýnda daha fazla ve özellikle de bilmeniz gerekir. Bu talebi karþýlamak için, birçok BI satýcýlarý müþteri davranýþlarý, satýn alma kalýplarý, ve gelen ve pazar býrakýyor ve neden gelecekteki eðilimleri tahmin etmek için tahmine dayalý analitik geliþtirdi. Geleneksel
05.07.2013 23:49:00

BI için bir Talep odaklý Yaklaþým
Vanguard çözüm arkasýndaki temel kavram iþ zekasý (BI) kullanýcýnýn teknik çözüm deðil, tersi dikte iþ ihtiyacý var demektir ki, talep odaklý olmasý gerekir. Diðer bir deyiþle, bu iþ kullanýcýlarý süreci sürücü izin ve içerik alaka ve yazýlým karmaþýklýðý sorunlarý kaldýrmanýz gerekir.

BİLGİ A GUVENLİ İ: amaçla, Vanguard en Birleþik Bilgi Modeli (UIM) uygun iþ kurallarý uygulanmasýný saðlar ve bilgi tutarlý, entegre baðlam (görünen kullanýcý ortam iþ kullanýcýlarý saðlar sayede belirlemek ve tam olarak ihtiyaç duyduklarý bilgileri almak), ve analiz için kolay kullanýmlý araçlar saðlar. Iþ karar vericiler raporlama ve analiz iþleminin kesin kontrol saðlayarak, süreci sürücü zaman bilginin deðerini önemli ölçüde artar. Gerçek dünya müþteri daðýtýmlarý
05.07.2013 23:49:00

XML Dell için Nokta Hits
Dell Bilgisayar kurumsal alým sistemi için XML baðlantý saðlamak için webMethods seçer

BİLGİ A GUVENLİ İ: elektronik düzeni ve izleme bilgileri iletmek için mümkün olacaktýr.   Dell bu onun B2B Direct yerine getirilmesi önemli bir adýmý temsil etmektedir   strateji. hizmeti   bir sürümünü yükler Dell in en büyük müþterileri, sunulacak   Dell in kendi B2B Doðrudan bu B2B webMethods ile entegre edilmiþtir. Bu   eski, ERP ve Web tabanlý satýn alma sistemleri ile veri alýþveriþi için Dell saðlayacaktýr.    Pazar   Darbe göz önüne alýndýðýnda   rakip
05.07.2013 16:18:00

Ürün Not: Aras Yenilikçi
Aras Yenilikçi, bir PLM çözümü, PLM pazarda mevcut tek kurumsal açýk kaynaklý bir çözümdür. Bu çözüm neler sunabileceði öðrenmek için bu ürünü notu okuyun. Aras Yenilikçi PLM piyasada bulunan tek kurumsal açýk kaynaklý bir çözümdür. Bu ürün not güçlü ve çözümü vardýr ve satýcý ve potansiyel kullanýcýlarý için öneriler yapar zorluklarý analiz eder.

BİLGİ A GUVENLİ İ: iþ gereksinimleri ve kurumsal bilgi çevre deðiþen ayak uydurmak için Aras ürün geliþtirme stratejilerinin bir pahalý fiyat etiketleri gerekir edildi çözümü en ölçeklenebilirlik artýrmak için , idame ve yükseltme. Son ürün sürümü Aras Yenilikçi 9.2 daha fazla bu özellikleri güçlendirir. Ürün Güçlü bir kurumsal açýk kaynak ürünü olan Aras Yenilikçi kullanýcýlara maliyet avantajý saðlar: Ancak sabit maliyet, vb geniþleyen, hiçbir PLM lisans ücreti, baþlamak
05.07.2013 23:50:00


Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others