Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » bi cozum


BI Pazar Konsolidasyon Kristal-Açýkçasý uyarýldýðýnda Has Been?
Iþ zekasý pazarýnda satýn almalar son dalgasý, özellikle Kristal, Brio Hyperion tarafýndan satýn, Ýþ Nesne satýn almasýyla ile iþaretlenmiþ ve Çevik bir en getirin satýn alma, ERP pazarýnda azgýn konsolidasyon, ilk altýnda yatan nedenlerle benzerlik olsa da Bir o basit deðildir.

bi cozum  BI Pazar Konsolidasyon Kristal-Açýkçasý uyarýldýðýnda Has Been? BI Pazar Konsolidasyon Kristal-Açýkçasý uyarýldýðýnda Has Been? P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments Olay Özeti   ERP bir doðrudan taraf içinde savaþ iþaretlenmiþ Haziran çýlgýnca ilk haftasý   alaný, biraz Temmuz ayýnýn ikinci yarýsýnda tekrar gibi görünüyor, ama   iþ zekasý (BI) pazarýnda bu kez. Aþaðýdaki satýn almalar   açýklandý:     Business Objects Crystal Decisions Devamı…
İş Zekası (BI)
Business intelligence (BI) and performance management applications are decision support tools that enable real time, interactive access, analysis, and manipulation of mission-critical corporate inf...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » bi cozum


BI Pazar Konsolidasyon Kristal-Açýkçasý uyarýldýðýnda Has Been? Bölüm Ýki: Pazar Etki
Ürünlerin rasyonelleþtirme ek olarak, satýþ ve kültür düzeyde entegrasyonu zor olacaktýr. Genel olarak, tutulan birleþtirme satýcýlarýnýn mevcut müþterileri dikkatli olmalýdýr, ama yine de olumlu olarak bu olaylar bakmak gerekir.

bi cozum  BI Pazar Konsolidasyon Kristal-Açýkçasý uyarýldýðýnda Has Been? Bölüm Ýki: Pazar Etki BI Pazar Konsolidasyon Kristal-Açýkçasý uyarýldýðýnda Has Been? Bölüm Ýki: Pazar Etki P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments Olay Özeti   ERP bir doðrudan taraf içinde savaþ iþaretlenmiþ Haziran çýlgýnca ilk haftasý   alaný, biraz Temmuz ayýnýn ikinci yarýsýnda tekrar gibi görünüyor, ama   iþ zekasý (BI) pazarýnda bu kez. Aþaðýdaki satýn almalar Devamı…
BI Pazar Konsolidasyon ERP Pazar Konsolidasyon ile karþýlaþtýrýldýðýnda
BI pazar konsolidasyonu için olgun, ama mutlaka ERP durumunda olduðu gibi kýt kalan pazar payýný yakalayan, ancak en eksiksiz CPM portföyü toplayan nedenleri için daha çok nedeni için.

bi cozum  BI Pazar Konsolidasyon ERP Pazar Konsolidasyon ile karþýlaþtýrýldýðýnda BI Pazar Konsolidasyon ERP Pazar Konsolidasyon ile karþýlaþtýrýldýðýnda P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments Trend Özet ERP alanýnda salt taraf içinde savaþ iþaretlenmiþ Haziran çýlgýn ilk hafta, biraz Temmuz ayýnýn ikinci yarýsýnda tekrar gibi görünüyor, ancak iþ zekasý bu kez (BI) pazar. Bir genel kurumsal uygulamalar piyasasýnda devam eden azgýn konsolidasyon (özellikle olgun ERP Devamı…
BI Pazar Konsolidasyon Kristal-Açýkçasý uyarýldýðýnda Has Been? Bölüm Üç: Rekabet ve Kullanýcý Öner
Noktasý planlama veya BI ürünleri seçerek Kullanýcýlar (hala mümkün olmadýðýný bulmak için) entegre CPM ürün paketi seçme maliyet ve iþlevselliði sorunlarý karþýsýnda bu ürünleri birleþtirmek için gerekli entegrasyon altyapýsý ve çaba düþünmelisiniz. Ölçeklenebilirlik, güvenilirlik, yönetilebilirlik ve kolaylýðý kullanýmý gibi kritik konularda demeden gitmek.

bi cozum  BI Pazar Konsolidasyon Kristal-Açýkçasý uyarýldýðýnda Has Been? Bölüm Üç: Rekabet ve Kullanýcý Öneriler. BI Pazar Konsolidasyon Kristal-Açýkçasý uyarýldýðýnda Has Been? Bölüm Üç: Rekabet ve Kullanýcý Öneriler. P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments Olay Özeti   ERP bir doðrudan taraf içinde savaþ iþaretlenmiþ Haziran çýlgýnca ilk haftasý   alaný, biraz Temmuz ayýnýn ikinci yarýsýnda tekrar gibi görünüyor, ama   iþ zekasý (BI) pazarýnda bu Devamı…
Bir Veteran Kurumsal Kaynak Planlamasý Satýcý bir SaaS-y Bildirimi yapar
Glovia Uluslararasý isteðe baðlý olan ilk tam teþekküllü ve çok yönlü, üretim odaklý çözüm, kurumsal kaynak planlama yazýlýmý-as-a-hizmet uygulamasý baþlattý. Çözümü bir daha yolu küçük ve orta ölçekli iþletmeler için iyi bir haber.

bi cozum  , Yayýnevi ve Cognos BI yetenekleri ve araçlarý ve denetim yöneticisi, güvenlik yöneticisi, atölye veri toplama, web istemcisi, uygulama geliþtirme araçlarý ve kod karþýlaþtýrma araçlarý dahil olmak üzere teknoloji. Glovia için Muhtemelen en faydalý kadar altyapýdan, Fujitsu nun temel teknolojilerin durumu olduðunu. Depolama yönetimi,, uygulama geliþtirme paketi, uygulama sunucusu, portal sunucu, içerik yönetimi sunucusu, iþ süreç yöneticisi, entegrasyon yöneticisi ve Devamı…
Microsoft'un Yeni Platformlar ile Great Plains 'eEnterprise Çözüm' N Sync
Great Plains açýkladý Microsoft SQL Server 7.0 ile karþýlaþtýrýldýðýnda Microsoft SQL Server 2000 üzerine eEnterprise çözüm ölçekleri oldukça iyi olduðunu.

bi cozum  SQL Server oldukça iyi bir çözüm ölçekler eEnterprise         Microsoft SQL Server 7.0 ile karþýlaþtýrýldýðýnda 2000. SQL Server 2000 Microsoft un bir         daðýtma daðýtýlan Windows 2000 için en son veritabaný yönetim sistemi         Microsoft un bir parçasýdýr uygulamalarý ve. NET platformu. Benchmark         eEnterprise Satýþ Sipariþ Ýþleme (SOP) testleri için yeteneðini gösterdi         az bir saat içinde sistem üzerinden Devamı…
Epicor en Mid-Piyasa Pitch (Bir) Scala için yüksek Oldu Bölüm Beþ: Daha fazla Sorunlar ve Kullanýcý
Ana þirket artýk pek çok farklý pazarlarda rekabet beri rekabet de birçok yönden uçuyor, ve þimdi boyutu deðiþir rakipler, hedef pazarlar, ve genel ürün kapsamý bir numarasý vardýr.

bi cozum  orta ölçekli iþletmeler için bir çözüm olarak en uygun, dünya çapýnda daðýtýlmýþ altyapý, güvenlik güçlü gereklerine ve özel karþýlýklý ticaret (PTX) veya iþbirlikçi rol tabanlý portal çözümleri strateji ve teslimat ile, daðýnýk. Ürünleri kullanarak büyük olasýlýkla yarar telekomünikasyon, otelcilik, ilaç ve gýda ve içecek sektörleri dahil olmak üzere Scala kanýtlanmýþ temel hedeften olanlardýr olacaktýr sanayi. son derece ölçeklenebilir çapraz Devamı…
Orta-pazar Þirketler için SAP Endüstri Çözümleri
Bir on yýl için, SAP petrol ve gaz ve yardýmcý çözümler ile baþlayan, sektöre özel uygulamalar teklif etti. Medya, sigorta, kimya, bankacýlýk ve kamu sektörü arz sanayi-özel çözümler bir pazar odaklý saðlayýcý olarak SAP'nin az bilinen yan vurgulayarak, izlemiþtir.

bi cozum  destekleyecek tam ve entegre bir çözüm portföyü amacý ile, tamamlayýcý programlar yatýrým Önde gelen endüstri müþterileri ile yakýn iþbirliði içinde ve danýþmanlýk ve baðýmsýz yazýlým satýcýlarý ile (ISV) ortak þirketler, SAP konsolide iyi grafik elliden fazla SAP çözüm haritalar, yarattý uygulama belirli sektörler için yaklaþýmlar. Bu haritalar SAP derhal bu ABD Sarbanes-Oxley Yasasý (SOX), Basel II ve diðer bir sal olarak yasal gereklilikler tepki saðlayan, en Devamı…
E-Ulaþtýrma önce Toplama Yerler Descartes
Descartes Sistemler Grubu E-Ulaþtýrma, Inc, PA, Pittsburgh merkezli bir lojistik Döviz çözüm saðlayýcý satýn almak için kesin bir anlaþma duyurdu.

bi cozum          lojistik saðlayýcýlarý için bir DeliveryNet çözüm sunar, ama deðil         Bu ve diðer modüller ticareti ile birlikte nasýl çalýþacaðýný açýk         Döviz yeteneði E-Taþýma elde. Kullanýcýlar için iyi yapardý         Descartes için hýzlý bir karar önlemek ve planlý ayrýntýlarý aramak         entegrasyon. valign= top bgcolor= #CCCCCC > Þirket               Adý Toplama               Maliyet Devamı…
Sage Grup Çimento ACCPAC ve Softline Devralmalar ile onun KOBÝ Liderlik mý? Bölüm Yedi: Zorluklar
Sage / En Ýyi için büyük bir açmazýn içine ACCPAC en teknolojik üstün ürün yararlanarak ve birleþik bir kurumsal çözüm geçersiz üzerinde uzun vadeli bir strateji temel isteyip olacak, ya da güçlü bir marka isimleri ile tek baþýna çözüm bir holding olarak kalmasý.

bi cozum  öncelikli baðýmsýz oluþan harmanlanmýþ bir daðýtým kanalýnda   Bir doðrudan satýþ iþlemi tamamlanmaktadýr çözüm saðlayýcýlar,,, ancak gerektiði   En Ýyi Yazýlým mevcut inþaat odaklý çözümler tamamlamak ve geniþletmek   Bu MAS gibi, Peachtree, FAS Ýnþaat-in-Ýlerleme Muhasebe ,   ve Windows için Platin ( PFW ). için   Bu amaçla, 5 Mayýs ta, iyi geliþmiþ bir baðlantý genel duyurdu   onun FAS Varlýk Muhasebesi arasýnda ve Timberline Ofis Devamı…
Microsoft Perakende Sistemleri
Satýþ ve Microsoft Perakende Yönetim Sistemi Microsoft Noktadan küçük ve orta ölçekli özel perakende iþletmeler için satýn alma çözüm paketinin tam bir noktasý saðlar. 2005 yýlýnda piyasaya çýkan, Satýþ Microsoft Noktadan Microsoft daha fazla perakende pazar nüfuz saðladý.

bi cozum   kullanýmý ve öðrenmesi kolay bir çözüm sahip olarak, Microsoft, POS ürün için iþ stratejisi basit tutulur. Ancak, strateji içinde bazý tutarsýzlýklar yazýlýmý satýn sonra olarak, destek fiyatlandýrma planý POS RMS yükseltme, Ayrýca nispeten belirsizdir, orada da karmaþýktýr. Satýþ Microsoft Noktadan olasýlýkla iþ tek bir yerde kalacak eminiz perakendeciler için iyi bir yol olduðunu. Sonunda iki ila on yerlere iþ geniþletmek olabilir perakendeciler için, bu Synchronics Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others