Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » bi cozum sap


Çok SAP NetWeaver
Ilk iþlem ve entegrasyon platformlarý vardý SAP NetWeaver ve eþ hizmet-etkin platformlarý, özelliklerini son zamanlarda bu ana veri yönetimi ve iþ süreçleri yönetimi olarak kompozisyon ve iþ süreç odaklý yetenekleri içerecek þekilde geniþletilmiþtir.

bi cozum sap  bir olgunluk seviyesine ulaþmýþtýr bir çözüm için kötü bir baþlangýç ​​deðil NetWeaver platformu sunmak için eðitilmiþtir. SAP bir veya iki yýl önce en müþteriler gerekli neden NetWeaver veya ne olduðu az veya hiç ipuçlarýna sahip iken, NetWeaver etrafýnda inþa 6.000 stratejik daðýtýmlarý üzerinde þimdi olduðunu tahmin. NetWeaver altyapý ürünleri artýk her yeni projenin temel bir parçasý olarak kabul edilir. SAP ayrýca NetWeaver topluma iþe yazýlým ve teknol Devamı…
İş Zekası (BI)
Business intelligence (BI) and performance management applications are decision support tools that enable real time, interactive access, analysis, and manipulation of mission-critical corporate inf...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » bi cozum sap


Perakende Piyasasý Kuvvet olarak SAP: Fiction More Than Gerçek
SAP, iþ yönetimi yazýlýmý bir pazar ve teknoloji lideri, perakende imalat sanayi baþarýsýný çevirebilir? TEC baþ analisti PJ Jakovljevic dikey bu ana ve SAP onlarý ele almýþtýr adýmlarýn karmaþýklýðý gözden geçirir. SAP Perakende Sektöründe ekibi ile takip eden samimi tartýþma perakende sektörü ile ilgili SAP strateji biraz ýþýk tutuyor.

bi cozum sap  finans, HKM, optimizasyon, POS, BI için birçok noktasý çözüm satýcýlarý ile rekabet kadar, vb Son yýllarda biz pazarda iyi bir çalýþma vardý ve rakiplerimize karþý etkileyici bir kayýp / kazanç sicili temize çýkma var. Ölçeklenebilir bir platformda perakende en iyi uygulamalarý destekleyen ürün ve teknoloji,,, ve bizim ortaklýk ve onlarýn baþarýsý için taahhüt perakendeciler bizi tercih ana nedenlerinden derin perakende uzmanlýða sahip halkýmýz vardýr. Biz büyük ve k Devamı…
SAP SCM-karanlık adım
Tüm çember SAP'ın son blockbuster alımlar SuccessFactors ve Datango ( Crossgate, Sağ Yarımküreve Sybase biraz daha önce) ve tüm bulut çözümleri, hareketlilik, bellekteki SAP HANA , vb hakkında konuşmak hakkında bir gerçeği bu kaçırmamalıyız SAP da zımni yenilik şirket içi bir boatload yapıyor. Son SAP etki unsuru Zirvesi Event'de Boston Aralık 2011, tedarik zinciri yönetimi (SCM), (MES) Üretim yürütme sistemleri ve ürün yaşam döngüsü yönetimi (PLM) krallıkları (son zamanlarda yayımlanan veya gelecekteki sürümlerde planlanan) büyük yeni SAP ürünleri öğrendim. Bu bu sözde iş kolu (LoB) ürün suites, "düşüncesi, tasarım, kaynak, yapmak, depolamak, hareket, satmak ve hizmet için" hitap umulmaktadır faaliyetleri (ve SAP fikir teslim [I2D] ömrü anlamına gelir) piyasaya arz önde gelen en iyi-in-doğurmak (BoB) muadili eşlikli ulaşacak.

bi cozum sap   Crossgate, Sağ Yarımküreve Sybase biraz daha önce) ve tüm bulut çözümleri, hareketlilik, bellekteki SAP HANA , vb hakkında konuşmak hakkında bir gerçeği bu kaçırmamalıyız SAP da zımni yenilik şirket içi bir boatload yapıyor. Son SAP etki unsuru Zirvesi Event de Boston Aralık 2011, tedarik zinciri yönetimi (SCM), (MES) Üretim yürütme sistemleri ve ürün yaşam döngüsü yönetimi (PLM) krallıkları (son zamanlarda yayımlanan veya gelecekteki sürümlerde planlanan) büyük Devamı…
SAP - Ýmar altýnda Bir Lider
SAP esneklik geliþtirmek için yeniden yapýlandýrýlmasý ve mySAP için kapsamlý reklam kampanyasý arkasýnda içerik koymak için önemli ortaklýklar ve ittifaklar oluþturarak deðiþen internet pazar yanýt veriyor. com

bi cozum sap  için bir zaman çizelgesi. Bir kez tespit, karþýlaþtýrma-shop         ve çözüm için en iyi fiyat pazarlýk ilgili bilgileri kullanabilirsiniz. Þirketler         mevcut SAP uygulamalarý ile:         Satýþ temsilcisi ile konuþun. Sen ne iþlevselliðini anlamak         ilgi ve mySAP.com sunabilir araþtýrmak. Mevcut düþünün         sürüm. Gereksinimleri ve ilgili maliyetler tespit yükseltmek için vardýr         sistem katma iþlevlerini Devamı…
SAP Hybris’i Satın Alıyor
SAP bu hafta hybris’i satın alma niyetini duyurarak e-ticaret/dijital ticaret dünyasını bir hayli sarstı. Bunun özellikle Salesforce.com’un rekabet tehditine yönelik bir strateji olduğuna inanın veya inanmayın, SAP perakendecilik sektörüne karşılık vermek için, HANA teknolojisiyle birlikte bu satın alımı kullanma yönünde hiç de çekimser değildir. “Omnikanal” ortaya çıkan perakendecilik trendleri için cazip bir seçenek haline geldiğinden, e-ticaret ve dijital ticaret alanı yeniliklere daha çok açık hale gelmiştir. SAP ile hybris ortaklığı bu süreci bir adım ötesine götürmeyi amaçlamakta.

bi cozum sap  duyurarak e-ticaret/dijital ticaret dünyasını bir hayli sarstı. Bunun özellikle Salesforce.com’un rekabet tehditine yönelik bir strateji olduğuna inanın veya inanmayın, SAP perakendecilik sektörüne karşılık vermek için, HANA teknolojisiyle birlikte bu satın alımı kullanma yönünde hiç de çekimser değildir. “Omnikanal” ortaya çıkan perakendecilik trendleri için cazip bir seçenek haline geldiğinden, e-ticaret ve dijital ticaret alanı yeniliklere daha çok açık hale Devamı…
SAP CRM Detaylar Planlarý
9 Kasým'da, SAP gelecek ay ürün teslimi için hazýrlýk yýlýnda Müþteri Ýliþkileri Yönetimi planlarýný anlattý. Aralýk ayýnda þirket gelecek yýlýn baþlarýnda tam CRM paketi rollout için temel teþkil etmektedir umut bir telefonla satýþ uygulama ve Ýnternet portalý baþlatmasý bekleniyor.

bi cozum sap    SAP nin ön ofis stratejisi bir brifing 9 Kasým söyledi. Bu bir kafa olduðunu   CRM içine baskýnlarýnýzda son bir yýl içinde þirket için ifadesi olmuþtur   uygulama teslim önemli gecikmeler ile, en iyi rahatsýz. Ancak þirket   onun önemli ön ofis bileþenleri yayýyoruz olacaðýný belirtti   gelecek ay ve önümüzdeki yýl temel CRM paketi dýþarý yuvarlak olacaktýr. Aralýk tarihinde   15, þirketin yaný sýra bir internet portalý, bir telefonla satýþ uygulamasý Devamı…
SAP hasta Pazar ve Ýç Düzeltmeler ortasýnda Vital Remains Bölüm 1: Son Duyurular
Son zamanlarda, SAP mevcut yumuþak piyasa aksine, Q4 2001 katý sonuçlarýný açýkladý. Tüm sorunlarý azaltýlmýþ lisans geliri de görülebileceði gibi, geride gibi görünüyor olsa da, ve bazý, iki yan birleþtirilmesi SAP'nin gerekçe soru olabilir iken, olumlu bir iþaret SAP arada herhangi bir rahatsýzlýk ile boks maçý çok daha çevik hale olmasýdýr faktörler.

bi cozum sap  , SAP Portal , BI sistemi , karar destek sistemi /> SAP hasta Pazar ve Ýç Düzeltmeler ortasýnda Vital Remains Bölüm 1: Son Duyurular P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments Olay Özeti Leipzig, Almanya, SAP AG Ýþ Zekasý ve Kurumsal portallar üzerindeki Konferansý nda 31 Ocak tarihinde , (NYSE: SAP), iþ konusunda lider bir saðlayýcý yazýlým çözümleri, ilan mySAP Ýþ Zekasý (SAP BI) çözümünün yeni nesil. Bu çözüm için önemli geliþtirmeler þirketlerin kuruluþ genel Devamı…
SAP Onun Omni-Wheel-Drive Bazý Lastik On Çekiþ tutar Bölüm 1
Mevcut piyasa ortam sýðacak Q1 2002, için SAP'nin son açýklanan evcil sonuçlarý özellikle keskin azalýr lisans geliri görüldüðü ilerlemeye bazý zorluklar, arttýrmasýna karþýn, ve bazý onun iki eski yan asimile SAP'nin gerekçe soru olabilir iken, SAP vardýr Bu arada zorluklarla spar çok daha uyanýk ve farklý olur.

bi cozum sap  alaný. ile         iþbirlikçi bir sonraki nesil odaklanmak için SAP Yönetim Kurulu uzanan         çözümleri SAP için stratejik önemi göstermek niyetinde         þirketi. Iþ alaný, geliþtirme, pazar stratejisi içerecektir         profesyonel hizmetler, ve eski iþ geliþtirme personeli         baðýmsýz SAP iþtirakleri, SAP Piyasalar ve SAP Portal ,         hem de stratejik inþa alanýnda giriþimleri ve çözüm merkezleri. Devamı…
Catalyst Uluslararasý SAP Kader Kravatlar
Þirketin lansmanýndan bu yana en önemli olay olabilir ne, Catalyst Uluslararasý yeni bir ittifak ERP leviathan SAP kurumsal gemi ateþ püskürdü oldu. Anlaþma benzeri görülmemiþ gelirleri ile küçük Wisconsin satýcý þamandýra veya kaçma olabilir.

bi cozum sap  Uluslararasý depo yönetim sistemleri bina konusunda uzmanlaþmýþ özel bir geliþtirme þirketi olarak, Milwaukee, Wisconsin 1979 yýlýnda kuruldu. Son yirmi yýlda, þirketin orijinal tüzüðü çok az sapmýþ. Catalyst üst kurumsal yüksek hacimli, karmaþýk sanayi odaklanarak, bir WMS (Depo Yönetim Sistemi) saðlayýcýsý olarak niþ içine rahatça oturur katman (gelir þirketleri 1 milyar dolar). Kendi gelirlerinin tüm temel WMS, özelleþtirme çalýþmalarý (deðiþiklikler), destek Devamı…
SAP NetWeaver Arkaplan, Yön ve Kullanýcý Öneriler
SAP böylece onlarý üretim performansýný artýrmak için güçlendirici, kullanýcýlara bilgi toplayarak ve sunarak atölye ulaþmak için NetWeaver kullanýyor. Ayrýca çeþitli sistemleri arasýnda birlikte çalýþabilirlik standartlarýnýn eksikliði hakkýnda kaygýlarý ele almaktadýr.

bi cozum sap  yaratabilir, ancak bu soruna bir çözüm olarak SAP NetWeaver teþvik ederek kendisini yarar. Daha fazla bilgi için, Kurumsal Kaynak Planlama Devler Göz Atölye . görmek sadýk desteklenen standartlarýn seçimi hangi konuda SAP iþ ortaklarý ve müþteriler kullanabilirsiniz SAP depo bu kuruluþlardan standart entegrasyon öðeleri korumak için söz verdi, müþteri talep tarafýndan tahrik olacak. Buna ek olarak, IVN, sertifika oluþturma ve önceden oluþturulmuþ iþ deðeri sunarken ortaklarý Devamı…
SAP, PeopleSoft Kazanç Parlak bakýn; ERP Strikes Back
Sürpriz birçok alarak 7 Ocak tarihinde, kurumsal yazýlým devi SAP önceden ilan vergi öncesi kazanç bir üçüncü çeyrek kar uyarýsý sonra 1999 yýlýnýn son çeyreðinde iki katýna söyleyerek, dördüncü çeyrek kazanç. Lisans geliri dördüncü çeyrekte 800M EUR ($ 822.7M ABD)% 40 fýrladý ve satýþ de Wall Street tahminlerinin üzerinde,% 25 yükseldi.

bi cozum sap   juggernaut SAP AG, yeni binyýl içine gidiyor   eski kendini benzeyen, ve rakip PeopleSoft ya da çok kötü bakmýyor.   Þaþýrtýcý birçok kurumsal yazýlým devi SAP önceden ilan güçlü dördüncü çeyreðinde   vergi öncesi kazanç söyleyerek kazanç, sonra 1999 yýlý son çeyreðinde iki katýna   bir üçüncü çeyrek kar uyarýsý. Lisans gelir 800M EUR 40% fýrlamýþtýr   ($ 822.7M US) dördüncü çeyrekte ve satýþ iyi Wall Street üzerinde,% 25 yükseldi Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others