Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » bi cozum kar la t rma


Oracle Güçlü Kar Raporlarý
14 Aralýk, Oracle Corporation 30 Kasým 1999 tarihinde sona eren dönem için rekor ikinci çeyrek sonuçlarýný açýkladý. Toplam gelir $ 2,3 milyar büyürken çeyrek için net gelir, 384.000.000 $, ya da hisse baþýna 0,26 $% 40 arttý. Bu bir yýl önce ayný dönemde 274.000.000 $, ya $ hisse baþýna 0.19 $ ve 2,1 milyar gelir net gelir karþýlaþtýrýr.

bi cozum kar la t rma   sistemi CRM , jde bir dünya , erp yazýlýmý libre , ERP satýcýlarý , erp çözümleri , en iyi CRM , Microsoft ERP , uygulama hizmetleri , jd edwards bir dünya , jd Edwards yazýlým , web tabanlý ERP , ERP sistemleri , ERP danýþmanlýk , ERP uygulamalarý , erp sistemi , erp yazýlýmý , erp çözümü , jde oneworld , jd edwards dünya , açýk kaynak kodlu ERP , jde dünya , PeopleSoft erp , ERP uygulama , veritabaný yazýlýmý , iþ yazýlým , Siebel CRM , jd edwards , ; jd edwards Devamı…
Kesikli Üretim (ERP)
The simplified definition of enterprise resource planning (ERP) software is a set of applications that automate finance and human resources departments and help manufacturers handle jobs such as or...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » bi cozum kar la t rma


Fiyatlandýrma Yönetimi Örneði
Anlayýþlý ve dinamik optimize fiyatlandýrma hayatta kalma ve baþarýsýzlýk arasýndaki fark anlamýna gelebilir. Birçok ortamlarda bu sistematik analizi yerine bulanýk düþünce ve insan duygularýný dayalý fiyatlandýrma hesaplamak için daha akýllý, daha hýzlý ve daha yararlý olabilir.

bi cozum kar la t rma  noktasý çözümleri ile ilgili bir takým ile pazarýn parçalanma, ya yardýmcý deðildir. Hantal ERP fiyat listesi ve indirimli yönetimi iþlevselliði daha da alaný engelliyor, ve entegre, iþ süreci odaklý, fiyatlandýrma çözüm (ki tüm fiyat kapsayacak teslim neredeyse tek bir satýcý ile farklý niþ alanlarý veya sanayi, odaklanmak için birden çok tedarikçiden açtý optimizasyonu, yürütme ve fiyatlarýn uygulanmasý yaþam döngüsü bazlar). Ayrýca önünüzde iþ süreci Devamı…
Müþteri Ýade ve RMA'lar Yönetimi
Bir þirketin kurumsal kaynak planlamasý (ERP) sistemi bileþik olabilir iade malzeme yetki (RMA) ortak ve benzersiz varyasyonlarý vardýr. RMA varyasyonlarý belirlenmesi bir þirket basitleþtirilmiþ gereken ve ne bir ERP sistemi modellenmiþtir gerekenleri belirlemek için saðlar.

bi cozum kar la t rma  konu hala basit basit bir çözüm yaklaþýmlarý saðlarken paketi gerekli deðiþimleri iþleyebilir olup olmadýðýdýr. Bir sonraki bültenimizde görünür Bu makalenin ikinci bölümünde, anlatacaðým nasýl bir ERP yazýlým paketi Microsoft Dynamics AX-destekleyen bir basit ama saðlam bir çözüm yaklaþýmý ile müþteri döner ve RMA lar. Yazar Hakkýnda Scott Hamilton danýþmanlýk ve SCM ve ERP konularýnda küresel öðretir. O Sizin ERP Sistemi ve Dynamics AX ve NAV önceki kitaplar Devamı…
RFID - Mit karþý Reality
'Sýcak yeni teknoloji' olarak RFID benimsenmesi etrafýnda yutturmaca devam ediyor. Gerçek RFID, bu nispeten olgun bir teknoloji olmasýna raðmen, ana uzaktýr olmasýdýr.

bi cozum kar la t rma  sahipliðinde son olaylar-RFID Canlý biri, e-balonunun 1990-gün geç tekno výzýltý ve medya fest anýmsatan Nisan oldu! sergi alaný yürürken, bu RFID kavramý sýkýca sistemleri saðlayýcýlarý, hizmetleri ve (SCM tedarik zinciri yönetimi faaliyetlerini desteklemek aletleri tarafýndan benimsemiþ olduðu belli oldu .) Yeni etiketler ve çözüm açýklamalarý e-ticaret teklifleri saðlayýcýlarý uygulanmýþtýr. Tedarik zinciri gençleþtirme, entegre proses akýþý ve daha az belirli Devamı…
Vaka Çalýþmasý: Finansal Raporlama Sistemi Uygulanmasýna Ýliþkin Community College çýkar
Nova Scotia Community College (NSCC) raporlar oluþturmak için hafta alarak aksine, gerçek zamanlý olarak çalýþýr bir finansal raporlama sistemi oluþturmak için Business Objects uygulanmaktadýr. Ancak, NSCC çevre sorunlarý kendi benzersiz belirledi sundu.

bi cozum kar la t rma  edilmemelidir. Test ortamý da BI ve raporlama araçlarý daha yeni sürümlerine geçiþ azaltabilir. Test kurumlarý geçiþ konularýn ne belirlemek, ve kullanýcýlarý etkileyecek önce bunlarý düzeltmek yardýmcý olabilir. Buy-in kuruluþ çapýnda bu nedenle yazýlým güncellemeleri uygulandýðýnda gereksiz etkilenmez son kullanýcýlara, beklenebilir .. son kullanýcýlar sorunlar oluþursa zaman dýþ destek aramak gerekmez gibi içi bakýmý uzmanlýk da, buy-in son kullanýcý saðlamaya Devamı…
Stalled Navision + Karýþýk Çanta Damgaard = Yeterli NavisionDamgaard
Þubat, NavisionDamgaard, orta ölçekli þirketler için kurumsal iþ çözümleri bir süre önce birleþme þekillendirilmiþ Danimarka saðlayýcý, ilk altý aylýk rapor yayýnladý. Birleþme tatmin edici ilk sonuçlar olsa da, gelecekte yine de zorluklar taþýmaktadýr.

bi cozum kar la t rma  / c (CSE: NAVI), bir Danimarka saðlayýcý         orta ölçekli þirketler için kurumsal iþ çözümleri, kendi serbest         31 Aralýk 2000 tarihinde sona eren mali 2001 yarý yýllýk raporu.         Navision Yazýlým ve Damgaard birleþme (Daha fazla bilgi için, bkz mu         NavisionDamgaard Birleþme Mark Ayrýca Orta-Piyasa Konsolidasyon? ) Dir         bildirildi hýzlý beklenenden daha devam. NavisionDamgard elde         7% birlikte Devamı…
Teknoloji ile kar Out sosis Üretici Paketleri
Odom en Tennessee Pride Sosis, Inc operasyon ve müþteri hizmetleri geliþtirmek istedim. Onlarýn ERP ve SCM teknoloji çözümü üç yýllýk bir geri ödeme süresi ile on beþ aylýk proje sonuçlandý.

bi cozum kar la t rma  kabul edilir. Seçiminde temel bir meydan okuma         bir çözüm iþlerini, et iþleme doðasý oldu. Az         satýcýlarý bazý yansýyan Odom referans tesisler gösterebilirim         yakalamak aðýrlýk gibi bir et iþlemcinin temel ihtiyaçlarýný, yaþlanma, sökmeye         ve diðerleri. Sonunda iProcess.sct SCT seçilen         (Www.sctcorp.com)         yürütme, planlama ve planlama için. Aralýk 1999 da baþlayarak, Devamı…
Ýki Satýcý Execs Mevcut B2B Fiyatlandýrma Pazar (ve Geleceði) tartýþýn
Neden bazý þirketler hala tablolar-ve bu yetersiz onlarýn tek ve en önemli kâr kolu býrakarak deðilse zararlý uygulamalarý ile fiyatlarý yönetiyorsunuz? TEC baþ analisti PJ Jakovljevic öðrenir ve B2B fiyatlandýrma yazýlým gelirlerini ve kar artýrýlmasý ve kurumsal çeviklik kazanma, þirketlerin kâr anomalileri tespit ve hýzlý fiyatlandýrma eylemleri saðlar görmek için iki satýcý execs ile oturur.

bi cozum kar la t rma  var vardýr. Veri ambarlarý BI araçlarý Uygulama verileri için (birçok farklý türde veri ve sadece fiyatlandýrma) þaþýrtýcý anlayýþlar saðlayabilir. Örneðin, maliyet ve fiyat verileri birleþtirerek ben bazý mallarýn fiyatý yükseldi þekilde daha yüksek fiyatlar yakalama kabiliyeti, ama baþka ürünler için bir fiyat artýþý fiyatlar üzerinde aþaðý yönlü baský neden keþfetti biliyorum güçlü-bir þirket olabilir. Þirketin bu ürünler kullanýldýðý gibi, sadece Devamı…
EAM, CMMS karşı: Şirketiniz için Hangisi Uygundur
Girişim varlık yönetimi (EAM) yazılım ve bilgisayarlı bakım yönetim sistemleri (CMMS) giderlerini azaltmak ve gelirlerini artırmak için gerçekçi bir şekilde başlıkları çekmeye devam ediyor. İlk olarak, göre onarım ve servis bölümleri stok yeterli düzeyde korumak ekipman kullanımı zaten sınırlı fonlar sadece yanlış bir güvenlik hissi elde etmek için over-allocated önlemek tahmin. Ayrıca, bir etkili önleyici bakım programı ekipman kullanımı ve özellikle bir exorbitantly pahalı ekipman yedek bir no-seçeneği olduğunda başarılabilir üretim programları etkinleştirme, kullanılabilirlik geliştirmek sırasında ekonomik kere depresif. Ürün kalitesi gibi müşteri tabanını genişletmek, bu çok hizmet standartları için geçerlidir.

bi cozum kar la t rma   Yukarıda da belirttiğim gibi bir CMMS çözüm genellikle satın alma ve tedarik, stok yönetimi, hem de ekipman, parçalar ve varlık izleme içerir. Ancak, CMMS uygulamaları genellikle mali yok ve muhasebe (dışında sadece maliyet kaydı) veya insan kaynakları (İK) yönetim yetenekleri (dışında temel personel ihtiyaçlarını tanıma) ve vardır genellikle mali destek uygulamaları ve insan kaynakları yönetimi daha derin tümleştirmek için satın. Bu arka ofis uygulamaları da genellikle Devamı…
Geleneksel Malzeme Ýhtiyaç Planlamasý Karþý Talep odaklý
Malzeme ihtiyaç planlamasý sadece bazý üretim ortamlarýnda çalýþmaz stok, bir çekilme önce yenileme planý için çaba bir sistemdir.

bi cozum kar la t rma  içinde optimize artýk uygulanabilir bir çözüm olduðunu ve dýþ kaynak mamul fiyat düþürmede önemli olarak görülebilir ise, bu artýrarak daha fazla sorun neden olduðu eski bir haber azalan teslim süreleri müþteri karþýlamak için ayný derecede gerekli. olduðu bir dünyada kez yol Ayrýca , süreç üretiminde, et iþleme, cep telefonlarý ve bilgisayarlar, kesikli üretim segmentlerinde arabalar ve oyuncaklar-bir þey üretim boyalar üreten ve bira segmentleri-olabilir son derece kar Devamı…
Yönetim Buy-in Ulaþým Konumlandýrma
Mesajý üst yönetim ve pazarlama iletiþimi geri kalaný arasýndaki farklýlýk özellikle pazarlama mesajý ile ilgili fikir birliði eksikliði, bir yaygýndýr. Üst yönetim onayý da dahil olmak üzere bir konumlandýrma sürecini benimseyen cevap olabilir.

bi cozum kar la t rma  Buy-in Ulaþým Konumlandýrma Lawson Abinanti - Temmuz 5, 2013 Read Comments Yönetim Buy-in Ulaþým Konumlandýrma önemli pazar etkileyenler ile üst yönetim ekibinin bir üyesi üyeleri, onlar doðru mesajý teslim zaman? Ya da winging vardýr? Bu yönetim mýrýldanarak ürününüzü insanlar onlarý-ya da kötü dinlemiyor musun? Ouch! Ben hassas bir sinir vurdun mu? Etkileyen önemli üst yönetimden duymak, mesajýn pazarlama iletiþimi geri kalanýna çýkýyor birinden farklý ise, Eðer bir Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others