X
Software Functionality Revealed in Detail
We’ve opened the hood on every major category of enterprise software. Learn about thousands of features and functions, and how enterprise software really works.
Get free sample report

Compare Software Solutions
Visit the TEC store to compare leading software solutions by funtionality, so that you can make accurate and informed software purchasing decisions.
Compare Now
 

 b2b kur un


Microsoft Dynamics CRM hakkında az bilinen (sosyal) gerçekler
TEC' nın 2010 blog serisi Microsoft Dynamics CRM, ben Microsoft ürün işlerine devam eden iyimser durumunu ele ve tüm Microsoft Corporation geç içinde en iyi

b2b kur un  companies conducting many business-to-business (B2B) marketing activities, such as web-to-lead processes. Where customers have a requirement for complex multichannel and/or high volume business-to-consumer (B2C) activities (e.g., e-mail campaigns), they often supplement core functionality with excellent partner add-ons from our extensive ecosystem. A Peek Into the Future PJ: Is there anything that you are at liberty to volunteer on the company's future moves, i.e., new functional scope, verticals, etc.?

Devamı…


RFP Şablonları Araştırın

TEC RFP şablonlar,40’dan üzerinde yazılım kategorileri ve binlerce özellikleri ve işlevleri listeler. Endüstrideki en kapsamlı gereksinimler / işlevsellik listeleri alın.

Şimdi araştırın
Yazılım Çözümleri Karşılaştırın

Binlerce genelinde çözümlerin Özellikleri ve işlevleri berabar karşılaştırın. TEC Karşılaştırma Raporlar, size çok daha fazla ayrıntı bilgi veriyour.

Şimdi karşılaştır

Ilgili Belgeler » b2b kur un

B2B Çözümleri Talarian ve NextSet Takým


NextSet Yazýlým NextSet en Evrim Business-to-Business platformu ve internet borsasý uygulamalarý Talarian SmartSockets katman teknolojisi dahil etmek EAI satýcý Talarian Corporation ile bir ittifak kurdu. Bu henüz her zamankinden daha kalabalýk B2B pazar alaný içine bir EAI satýcý tarafýndan baþka bir giriþtir.

b2b kur un  B2B Çözümleri Talarian ve NextSet Takým proje rolleri , ms proje yöneticisi , erp sistemi , microsoft proje yöneticisi , erp çözümü , web proje yönetimi , tedarik zinciri yönetimi sistemi , proje yönetim þirketleri þirket yönetimi proje , projenin temelleri yönetimi , proje yönetim araçlarý , ERP uygulama , ücretsiz proje yönetim yazýlýmý , yazýlým proje planý , çevik proje yönetimi , tedarik zinciri optimizasyonu proje planlama þablonu , tedarik zinciri stok yönetimi , Devamı…

i2 Þimdi B2B Tedarikçiler hizmet veren


i2 Tedarikçi Etkinleþtirme tedarikçiler hayatýný kolaylaþtýrmak ama cevap sadece bir parçasýdýr olacaktýr.

b2b kur un  i2 Þimdi B2B Tedarikçiler hizmet veren iþ , satýn alma , tedarik tedarik zinciri , ERP ürünleri , tedarikçi yönetimi eðitimi , ERP saðlayýcýlarý , erp deðerlendirmeleri , erp programý , tedarikçi aðý , tedarik zinciri yazýlým , erp fiyatlandýrma , erp paketleri , erp yazýlýmý fiyat , erp fiyatlarý , erp geç , tedarikçi deðerlendirme þablonu , ERP paketi , tedarik zinciri görünürlüðü , tedarik zinciri yönetimi danýþmanlýðý , tedarik zinciri yönetim sistemleri , , Devamı…

GE GXS: B2B Borsasý Bölüm ve Parsel


General Electric'in GXS yeni bir dijital pazar için altyapý saðlar. Duyuru GXS yeni ekonomi içinde bir kurþun pozisyona kaldýraç geleneksel altyapýsý iþ yapabilirsiniz ihtimali ýþýk tutuyor.

b2b kur un  GE GXS: B2B Borsasý Bölüm ve Parsel tedarik zinciri þirketi , tedarik zinciri programý , tedarik zinciri yazýlým çözümleri , tedarik zinciri yönetimi yazýlýmlarý , erp çözümleri , proje yönetimi dersleri çevrimiçi , proje Kiralama þablonlarý , proje yönetimi eðitimi çevrimiçi tedarik zinciri yönetim þirketleri , scm yazýlým , tedarik zinciri yönetim sistemleri , online proje yönetimi yazýlýmý , proje yönetim aracý , tedarik zinciri yönetimi yazýlým , erp sistemleri Devamı…

Inovis QRS kapýþ tarafýndan PIM içine Delves Bölüm Beþ: Zorluklar ve Kullanýcý Öneriler


Birçok kiþi tüketici tarafýnda e-ticaret gücünü fark var ise, bol eðitimin tüm B2B e-ticaret satýcýlar tarafýndan yapýlacak uygulamalarý kurumlara getirebilir ne kadar kaldýraç kanýtlamak için halen var.

b2b kur un  , asp.net e-ticaret , B2B e-ticaret yazýlýmý , B2C e-ticaret , iþ e-ticaret çözümü iþ , e-ticaret karþýlaþtýrmak , tam e-ticaret , özel e-ticaret , tanÛmlÛ e-ticaret , e-ticaret , e-ticaret uygulamasý , e-ticaret uygulamalarý , e-ticaret asp , e-ticaret temelleri , e-ticaret iþ , e-ticaret iþ modeli , e-ticaret iþ modelleri , e-ticaret iþ çözümleri , e-ticaret sepeti , e-ticaret zorluklarý , e-ticaret sýnýfý , e-ticaret þirketleri , e-ticaret þirketi , e-ticaret Devamı…

Konumlandýrma Pazarlama Bütçe fazla-ve git Hedef Hit yapar


Birçok iþ-to-Business (B2B) yazýlým þirketleri resmi bir konumlandýrma iþlemi yok, ve, onlara para zaman mal oluyor, ve çok iþareti özlüyor daha-bir pazarlama mesajý. Bu makalede, konumlandýrma için bir iþ süreci kullanmanýn avantajlarýný araþtýrýyor.

b2b kur un  zaman harcamak istiyorsunuz? Çoðu B2B yazýlým þirketleri zaten, gözden düzenleme ve yeni bir pazarlama parça oluþturmak her zaman kopyalamak tartýþma zaman bir ton harcama. Ben o konumlandýrma çaðrý sinek çalýþýrken uçak bir pike iken uçmayý öðrenmek için. Reklam metninde takýlan pek çok görüþler, inançlar ve favori avantajlarý ile, broþür kopyalama, vb, mesaj her zaman sulanan ve tutarsýz hale gelir alýr. Merkezi bir tema veya fikir, umudu sorun üzerinde kilitler Devamı…

Microsoft'un Yeni Platformlar ile Great Plains 'eEnterprise Çözüm' N Sync


Great Plains açýkladý Microsoft SQL Server 7.0 ile karþýlaþtýrýldýðýnda Microsoft SQL Server 2000 üzerine eEnterprise çözüm ölçekleri oldukça iyi olduðunu.

b2b kur un  Tedarik zinciri,tedarik zinciri yazýlým þirketleri,tedarik zinciri þirketlerin,tedarik zinciri planlayýcýsý,tedarik zinciri yazýlým,tedarik zinciri optimizasyon yazýlýmý,yazýlým þirketleri,tedarik zinciri görünürlüðü < > tedarik zinciri þirketi,tedarik zinciri programý,tedarik zinciri yazýlým çözümleri,tedarik zinciri yönetimi yazýlýmlarý,erp çözümleri,proje yönetimi dersleri çevrimiçi,proje Kiralama þablonlarý,proje yönetimi eðitimi çevrimiçi < Devamı…
b2b kur un   Devamı…

PeopleSoft'un Alýþ Momentum Goes On.Pageant Katýlýmcýlar, Line Up Lütfen!Bölüm 2: Kullanýcý Öneriler


Nakit yaklaþýk 1700000000 $ saklanmýþ olan, PeopleSoft 's susuzluk oluþturulduðu ve 1998 yýlýnda kapalý bükülmüþ bir Ar-Ge þirketi, Momentum iþ uygulamalarý geri alým son tarafýndan söndürülür gibi görünmüyor. Bir sonraki satýn alma aday hakkýnda spekülasyonlar bol olsa da, birçok tedarik zinciri þirketlerin en uygun lisans göz birini yakalamak umuduyla kadar kendilerini dolling edilmiþtir.

b2b kur un  PeopleSoft,tedarik zinciri,kurumsal uygulamalar saðlayýcýlarý,ürün portföyü,PeopleSoft finansal sonuçlarýný,insanlar piyasada yumuþak etkisi,tedarik zinciri yönetimi,scm,tedarik zinciri alaný,tedarik zinciri pazar,algoritma tabanlý tedarik zinciri planlama,scp yazýlým,tedarik zinciri yürütme,sce,tedarik zinciri etkinlik yönetimi Devamı…

Acta Aktif alýr


Aktif Software, Inc e-iþ altyapý yazýlým ürünleri saðlayýcýsý ve Acta Technology, Inc, bir özü / aracý satýcý yük / dönüþümü, bugün gerçek zamanlý iþ-to-Business (B2B saðlamak için yardýmcý olacak bir ortaklýk duyurdu ) e-ticaret.

b2b kur un  elde etmek için         e-ticaret B2B veri-yoðun taleplerini karþýlamak için.         geniþletilmiþ kurumsal ön her türlü sýk, gerçek zamanlý eriþim ihtiyacý         ve farklý sistemler ve uygulamalar çeþitli genelinde sonrasý sipariþ bilgileri,         Acta Baþkaný ve CEO su Carol Mills Baldwin söyledi. Lider ile çalýþarak         Aktif Yazýlým gibi e-Ýþ altyapý þirketi, biz saðlayabilir         kendi e-ticaret Devamı…

Microsoft'un Büyük 'Once and Again, Orta-Piyasa Conquer için Teyakkuzda Bölüm 1: Yeni Toplama Duyurusu


Birçok geliþmiþ ülkelerin GSYÝH'leri tutarýnda nakit topladý sonra, yazýlým devi Microsoft baþka uzun vadeli ortaðý 'milyar artý' satýn alma ve yeni rakip, Navision, orta pazarý için bir iþ uygulamasý saðlayýcý kendini tedavi etmiþtir. Bu hareket daha önce Great Plains 'satýn alma boþluklarý doldurmak ve daha fazla ayný alanda rekabet eden diðer kurumsal uygulamalar ortak bir takým Microsoft yabancýlaþtýrmak olacaktýr.

b2b kur un  Microsoft un Büyük Once and Again, Orta-Piyasa Conquer için Teyakkuzda Bölüm 1: Yeni Toplama Duyurusu ERP çözümü , Microsoft satýn alma kurumsal iþ çözümleri , Microsoft Great Plains Ýþ Çözümleri . NET iþ çözümleri , Microsoft Business Solutions bölümü , Navision Eyalet Temsilciler Navision Endüstri Çözümleri , üretim ERP , Great Plains ürün /> Microsoft un Büyük Once and Again, Orta-Piyasa Conquer için Teyakkuzda Bölüm 1: Yeni Toplama Duyurusu P.J. Jakovljevic - Devamı…