Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » b2b gomulu rfid modulu


ERP: Şeffaflık Dar bir Bakış Açısı Haline Geldiğinde
Bir kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemi altında yatan fikir, kuruluşlara iş faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları şeffaflık ile görülebilirliği kazandırmaktır

b2b gomulu rfid modulu  bi,infor,exact,ifs,lawson,sas Devamı…
Radyo Frekansı Tanımlanması (RFID)
Radio frequency identification (RFID) criteria cover tags and storage devices, readers, wireless hubs and servers, and the middleware necessary for evaluating an RFID system deployment. RFID system...
Start evaluating software now
Ülke:

 
   

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » b2b gomulu rfid modulu


EAM, CMMS karşı: Şirketiniz için Hangisi Uygundur
Girişim varlık yönetimi (EAM) yazılım ve bilgisayarlı bakım yönetim sistemleri (CMMS) giderlerini azaltmak ve gelirlerini artırmak için gerçekçi bir şekilde

b2b gomulu rfid modulu  eam,smb Devamı…
Radyo Frekansı Tanımlanması (RFID)
Radio frequency identification (RFID) criteria cover tags and storage devices, readers, wireless hubs and servers, and the middleware necessary for evaluating

b2b gomulu rfid modulu   Devamı…
Uyumsoft
Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri A.Ş., 1996 yılında uyum içinde güçlerini birleştiren 5 arkadaşın ortaklığında İstanbul@da kuruldu. Kurumsal Kaynak

b2b gomulu rfid modulu   Devamı…
Rüzgar Etkisi Bilgi V4 * Motoru ile parametrik Teknoloji Titreme Out
Parametrik Technology Corporation son bir yýl içinde Kurumsal Uygulama Entegrasyonu satýcý Auxilium satýn ve þimdi Auxilium en Info duyurdu * Motor EAI ürün, sürümü 4.0. Ürün "iþbirlikçi ürün ticaret" için bir platform saðlamak için söylenir.

b2b gomulu rfid modulu  parametrik Teknoloji Titreme Out B2B iþbirliði portallarý , B2B kurumsal uygulama entegrasyonu çözümü , Business-to-Business portal , B2B e-ticaret çözümleri , süreç yönetimi yazýlýmý , PTC plm , veri paylaþýmý kurumsal uygulamalar arasýnda , ürün veri /> Rüzgar Etkisi Bilgi V4 * Motoru ile parametrik Teknoloji Titreme Out M. Reed - Temmuz 5, 2013 Read Comments Rüzgar Etkisi Bilgisi * Motor V4 ile Parametrik Teknoloji Titreme Out          M.         Reed - Mayýs Devamı…
Üç Soru cevaplama tarafýndan Mesajýnýz Strateji Denetim
Çoðu þirket her 12 ayda bir yeni bir pazarlama planý oluþturun. Ayný zamanda, onlar rakiplerin pazarlama üstünde kalmak ve onlarýn pazara doðru mesajý teslim olduðunu güven için kendi mesaj stratejisi denetim gerekir.

b2b gomulu rfid modulu  antsy-lik (þevk) bakýlýrsa, en B2B pazarlamacýlar hedef kitlelerine pazarlamacýlar yorgun olsun önce mesaj fark bile olabilir fark yoktur. meslektaþým ve yazar Orrie Frutkin, eski bir reklam ajansý yaratýcý danýþmaný göre, ortak bir tehlike pazarlama kampanyalarý yüz böylece için kavram ve infaz ile yaþayan þirket insanlar ve reklam ajansý, Uzun, bu gibi yýpranmýþ düþünmeye baþlayabilir. Aslýnda, bile koþmak önce yýpranmýþ . Kabul edildi kampanyalar bir çift bilir Devamı…
Ayrýlýkçý, Moveover Veya Line Standý
Ayrýlýkçý Çözümler yakýn zamanda MarketMover programý sunmak için önde gelen teknoloji saðlayýcýlarý ile ortaklýðýný duyurdu. Yeni platform çözümü online B2B pazarlarý hýzlý baþlatmak teþvik etmek için tasarlanmýþtýr.

b2b gomulu rfid modulu  çalýþmak için birden fazla B2B alýþveriþi kolaylaþtýrmak için. Çalýþmalarýný sayesinde         özel B2B pazar geliþtirme, Breakaway Çözümler geliþtirdi         hangi açýk bir platform tüm sektörlerde pazar ihtiyaçlarýna hizmet edecek.         MarketMover platformu aþaðýdaki unsurlardan oluþur:         önde gelen teknoloji saðlayýcýlarýndan gelen Bileþenleri            Açýk altyapý           müþterileri saðlayan Devamı…
Kendi Teksas Köklerine Doðru, i2 Büyük Her þey mi
Büyük gelirleri, büyük satýn almalar ve büyük bir kayýp. Bir gecede, Dallas merkezli satýcý B2B tedarik zinciri yönetimi yazýlým ve hizmet tartýþmasýz þampiyon olmak için bilinmeyen þirketlerin saflarýndan sýçradý vardýr.

b2b gomulu rfid modulu  etti         bilinmeyen þirketlerin B2B tedarik zincirinin tartýþmasýz þampiyon olmak         yönetim yazýlýmý ve hizmetler. Birkaç büyük, pazar sarsan tahmin olabilir         Bir dahil i2 mali 2000 ilk yarýsýnda yapýlan bu hamle,         geniþ kapsamlý IBM ve Ariba ile ittifak ve boy edinimi         Development Corporation, yazýlým sektöründe en büyük bu iþlem         tarih. ile         Aspect gelirleri Haziran i2 toplam Devamı…
Peregrine Konvansiyonel Bilgelik Of Face Sinekler
Bir B2B servis çalýþan noktasý doðru, bu iþlem ücretleri kapmak için mi? Peregrine belki deðil diyor.

b2b gomulu rfid modulu  paradoks ilk söz verilen         B2B deðiþim. olarak         Her durumda, biz olarak Peregrine düþünerek sizi vazgeçirmek olmaz         Bu duyuru sonucunda cazip bir ortak. Yaratýcý düþünme         , müþteri sorunlarý deðerli olmasý her zaman çözer. Devamı…
Ýþleri E2open en Ön halka arz Devlet tartýþýlmasý
Günümüz iþ dünyasýnýn karmaþýktýr. Artýk tedarik zincirleri olan doðrusal-ama dünya genelinde dinamik ticaret ortaðý aðlarý içerir. E2open müþterilerine ve ticaret ortaklarý kendi çok katmanlý tedarik zinciri boyunca görünürlüðü ve iþbirliði kazandýrmak kendi bulut tabanlý platform üzerinde SCM uygulamalarý sunarak bu uzun iþ aðý hitap etmektedir. TEC baþ analisti PJ Jakovljevic makalesinde ayrýntýlý bilgi alýn.

b2b gomulu rfid modulu  arasýnda bilgi hareket saðlayan, B2B baðlantý ve entegrasyon yetenekleri bir araya . Yazýlým eþzamanlý kullanýcý ve dýþ sistemleri çok sayýda eriþim saðlamak için çoklu paralel sunucularý üzerinde çalýþtýrmak için tasarlanmýþtýr. Mevcut sistemlerle Entegrasyon -E2open yapýlandýrýlabilir çözüm verimli bir þekilde karmaþýk aðlarý yönetmek ve iþlemlerin deðiþimi kolaylaþtýrmak için birçok ERP sistemleri ile entegre edebilirsiniz. Yazýlým, Oracle ve SAP bu gibi Devamı…
Clarus-Sprinting Mesafe veya Oluyor?
Clarus Corporation, yeni yetenekler ve ürün evlat bütün bir avuç duyurdu. Haber düzgün iyi mi? Biz ihtiyatlý bir iyimserlik iyi olduðunu düþünüyorum.

b2b gomulu rfid modulu  sahipliði yaptý (yani, ASP) B2B ticaret hizmeti         ihale türlü. Sürüm 2.1 geliþmiþ özellikleri þunlardýr: Destek           telefon ve PDA ile kablosuz eriþim için            ilavesi           RFQs deðerlendirilmesi ile aðýrlýklarý. Bu özellik satýcýlar ile yapabilecekleriniz           hangi belirlerken bir TT üzerinde tek tek öðelere aðýrlýk geçerli           cevap en iyi þekilde ihtiyaçlarýný karþýlar. Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others