X
Software Functionality Revealed in Detail
We’ve opened the hood on every major category of enterprise software. Learn about thousands of features and functions, and how enterprise software really works.
Get free sample report

Compare Software Solutions
Visit the TEC store to compare leading software solutions by funtionality, so that you can make accurate and informed software purchasing decisions.
Compare Now
 

 ac k tabanl konumlar


Okul Bölgeleri için ERP
The ERP knowledge base for K-12 school districts and municipalities focuses on back-office functionality, including financials, human resources (HR), and

ac k tabanl konumlar  

Devamı…


RFP Şablonları Araştırın

TEC RFP şablonlar,40’dan üzerinde yazılım kategorileri ve binlerce özellikleri ve işlevleri listeler. Endüstrideki en kapsamlı gereksinimler / işlevsellik listeleri alın.

Şimdi araştırın
Yazılım Çözümleri Karşılaştırın

Binlerce genelinde çözümlerin Özellikleri ve işlevleri berabar karşılaştırın. TEC Karşılaştırma Raporlar, size çok daha fazla ayrıntı bilgi veriyour.

Şimdi karşılaştır

Ilgili Belgeler » ac k tabanl konumlar

İmalata Yönelik Bulut ERP : 6 Dikkat Edilecek Husus


Bulut programcılık oldukça yaygın olmasına rağmen, imalat işlerine yönelik bir kurumsal yazılım planlama (ERP) sistemi seçme aşamasında olan kişilerle yaptığım sohbetlerde, bu insanların bulut yazılımları işlerine uygulamaları konusunda bir dolu kaygı, belirsizlik ve şüphecilik taşıdıklarını görmekteyim. Günümüzde imalata yönelik ERP yazılım teklifleri üzerinde temellenmiş hizmet olarak yazılımlarda (SaaS) hiçbir eksiklik bulunmamaktadır; çeşitli endüstri kollarındaki birçok iş türüne yönelik bulut ve hosting çözümleri sunmak rutin hale gelmiş olsa da, söz konusu dikey imalata ilişkin pazar dilimi olduğunda, TEC verileri bu tür çözüm önerilerinin imalat işlerinde geniş çapta kullanılmadığını göstermektedir.

ac k tabanl konumlar  işletme dışı ERP sistemlerinden kaçınmaları için önemli sebepleri vardır. Bunların bir kısmı SaaS tabanlı yazılım ürünlerinin özelliklerinden kaynaklanırken, bir kısmı da imalat endüstrisine özgü durumlardan kaynaklanmaktadır. İmalatçıların bulut yazılıma geçmekte tereddüt etmesine sebep olan altı önemli husus aşağıda yer almaktadır: • Çoklu modifikasyon gereksinimleri. İmalat genellikle, geniş yelpazedeki birçok operasyon ile yüksek hacimde birçok Devamı…

Bilgi Tabanlý Seçim Süreci Genel Bir Bakýþ


TechnologyEvaluation.Com 's (TEC) Bilgi Tabanlý Seçim Süreci müþterilerimizin ihtiyaçlarýna özel iþ ve teknoloji ile karþýlaþtýrýldýðýnda bir satýcýnýn, taktik stratejik ve nitel önlemlerin çok parçalý kapsamlý bir analiz.

ac k tabanl konumlar          iþ müþterilerimizin ihtiyacý var.         iç yetenekleri deðerlendirme amacý bir takým kurmak için         gereksinimleri ya da iþ hedeflerini destekler kriterleri. Ortalama bir         teknoloji deðerlendirme dikkate bölgesinin sadece küçük bir kýsmýný alýr         gerekli kriterleri yeterince potansiyel bir satýcý deðerlendirmek gerekiyordu.         Ve büyük bu kriterleri iþlevsellik ve teknoloji odaklanmak ve Devamı…

Gates, haberler Kalem Tabanlý Bilgisayar


Microsoft Baþkaný Bill Gates bir sonraki donaným çözümü, adlý bir kalem-bilgisayar tablet ölçekli bilgisayar kodu, þaþýrtýcý yeterli, Tablet PC sunmak için Comdex kullanýlýr.

ac k tabanl konumlar  yazýlýmý , proje yönetim aracý , tedarik zinciri yönetimi yazýlým , erp sistemleri , Web tabanlý proje yönetimi , proje yönetimi ders çevrimiçi , proje yönetimi dersleri , ERP satýcýlarý , ms proje yönetimi , tedarik zinciri planlama , tedarik zinciri planlama yazýlýmý , ms proje Server 2007 , tedarik zinciri çözüm , tedarik zinciri stok , online proje yönetimi , proje izleme , tedarik zinciri yönetimi þirketi , proje planlama yazýlýmý , proje Kiralama þablonu , proje Devamı…

Kaynak Küresel Perakende inceliklerini


Perakendeciler verimli planlama ve müþterileri ile iþbirliði lehine geleneksel yangýn söndürme uygulamalarý engelleme hedeflemelidir. Perakendeciler tepki süresi geliþtirmek ve kaynak faaliyetlerinden maksimum kaldýraç kazanmak için bu farklý çözümler uzlaþtýrmak için adýmlar atmalýdýr.

ac k tabanl konumlar  ve yürütme (lojistik ve taþýmacýlýk) ile zamanýnda olmalýdýr olmadan Elbette , özel etiket strateji ve fýrsatçý satýn alma. Teknoloji önemli bir rol oynarken, kuruluþlarýn daha iyi kaynak, ürün tasarýmý arasýndaki faaliyetleri ve köprü handoffs koordine gerekir, ve lojistik gruplar teslim süreleri kýsaltmak ve müþteri onlarý istiyor tam olarak ne zaman sýcak madde mal rafta olmasýný saðlamak için. Yine de, küresel kaynak kaynak yerli çok daha daha karmaþýktýr, ve Devamı…

Intentia en Niyet Daha Þýk Olmak


Intentia yeni bir ürün portföyü ve lisans gelirlerinde artýþ hem de, saðlam kalýr. Mevcut ekonomik krizin tarafýndan engellenmemiþ olan þirket, nihayet iyi onun ezoterik giyim / moda dikey kalesi ötesinde güçlü global bir marka tanýnmasý gerektiðini fark gibi görünüyor.

ac k tabanl konumlar          þirket saðlamak için amacýyla 2000 yýlýnda baþlatýlan planý,         kýsýtlamalarý içinde yüksek lisans kazanç saðlamaya devam edecek         mevcut ürün geliþtirme ve satýþ organizasyonu, görünüþe göre vardýr         geliþmiþ kazanç ve nakit akýþý sonuçlandý. Q2 2001 yýlýnda nakit akýþý         Faaliyetlerden SEK tarafýndan geliþtirilmiþ 222 milyon (21.100.000 $) ve oldu         SEK 65 milyon (6.2 $ Devamı…

AC Ventures ve Softbank Giriþim Sermayesi GameChange duyurun


Onun anne AC Ventures ve Softbank kapsamlý deneyimlerinden Çizim, GameChange bir müþteri tabaný ile ayakta þirkete giriþimcinin sunum slaytlarý bir fikir almak için baþarý formülü iddia ediyor. Onlar kadar az altý ay içinde bu dönüþümü yapabilmek iddia.

ac k tabanl konumlar  AC Ventures ve Softbank Giriþim Sermayesi GameChange duyurun tedarik zinciri þirketi , tedarik zinciri programý , tedarik zinciri yazýlým çözümleri , tedarik zinciri yönetimi yazýlýmlarý , erp çözümleri , proje yönetimi dersleri çevrimiçi , proje Kiralama þablonlarý , proje yönetimi eðitimi çevrimiçi tedarik zinciri yönetim þirketleri , scm yazýlým , tedarik zinciri yönetim sistemleri , online proje yönetimi yazýlýmý , proje yönetim aracý , tedarik zinciri yönetimi Devamı…

HP'nin dört CPU Wintel Tabanlý Raf Tipi Sunucular: Güvenilirlik ve Geniþleme üzerinde yoðunlaþýrken


Hewlett-Packard'ýn dört CPU raf ürünleri, NetServer LH4r ve LXR 8000, güvenilir, geniþletilebilir sunucu kurulumlarý isteyen müþteriler hedefleniyor.

ac k tabanl konumlar  sunucularý genel yaklaþýk% 60 olacaðýna inanýyorum   Sunucu 1-2 yýl içinde pazar (genel 2-3 yýl önce% 30-40) ve daha büyük   Ayný süre içinde üst seviye Intel sunucu pazarýnýn 80%. Þek.   1 Tablo   1: Intel Sunucu Pazar Payý 2. Çeyrek 99 : WW        ABD        Compaq        32.7        36        Dell        14.7        23.3        IBM        15.7        12.6        HP        11.8        9.5 Devamı…

Kýyaslama: nasýl Gerçekten Sahne miyim?


Kýyaslama, sözlük tarafýndan tanýmlanan, "bir þey ölçülen veya deðerlendirilebilir hangi karþý standart bir" dir. Ama kýyaslama nedir? Ne iþe yarar? Neden bunu yapmam gerekir? Ben kriter ne? Ve bana nasýl yardýmcý olabilir?

ac k tabanl konumlar  iyi perakendeciler olmak yardýmcý olacaktýr. Bu bize müþteri hizmetleri ve satýþ geliþtirmemize yardýmcý olacaktýr. Biz maðaza sadece hayatta kalmak deðil ki, hem biz olarak yapmak zorunluluðu var ama büyür. Ne Gösterge mý? Bu yüzden kriter önlemler ne düþünmeliyim? Söylediðimiz gibi, mevcut seçenekler yüzlerce, ama gerçekte bizim iþ gerçek bir deðiþiklik yapabilirsiniz sadece bir avuç vardýr. Baþka bir þey hatýrlamýyorum kriterler genellikle kesin rakamlar deðil Devamı…

IBM Nesnelerin İnternetine Yönelik Yeni Teknolojisini Açıklıyor


IBM kuruluşların dünya genelindeki milyonlarca mobil aygıt ve sensörlerle iletişim kurmasına yardımcı olmak için tasarlanan yeni bir uygulamanın tanıtımını yaptı. Bu yeni uygulamanın adı IBM MessageSight ve cep telefonlarından tabletlere, otomobillerden ev uygulamalarına çeşitli cihazlarla iletişim kurabilecek ve bu cihazlardan veri toplayabilecek.

ac k tabanl konumlar  adımdır. Bugüne dek, bu hacimde mesajı ve aygıtı kaldırabilecek hiçbir teknoloji yoktu. Daha da heyecan verici olanı, biz bu stratejiyi takip ettikçe elde edilen şeylerin yalnızca buzdağının görünen yüzü olmasıdır. IBM merkezlerince bahsedilen bir örnek otomotiv üreticilerinin, otomobillerinin özelliklerini ve hizmetlerini yönetmelerinde yardımcı olması için IBM MessageSight’ı nasıl kullanabilecekleri üzerine. Bir arabanın servis ışığının yandığını tespit Devamı…

Intel Küçük Sunucu Pazar


Intel küçük sunucularýn pazar segmentinde anahtar oyuncular kimler? Ne her birinin güçlü ve zayýf yönleri vardýr ve ne zaman bir daha bir daha uygundur?

ac k tabanl konumlar  , raf sunucu , rackmounted sunucu , uzaktan sunucu kontrolü , sunucu , sunucu kullanýlabilirliðini , sunucu kriterler , blade sunucu , sunucu konsolidasyonu , sunucu donanýmý sunucu yönetimi , sunucu yönetimi yazýlýmý , sunucu kontrolü , sunucu izleme aracý , sunucu izleme araçlarý , sunucu rafý , sunucu rafý dolap , sunucu satýþ /> Intel Küçük Sunucu Pazar R. Krause - Temmuz 5, 2013 Read Comments Intel Küçük Sunucu Pazar R.         Krause          - Mayýs Devamı…